Κυριακὴ ΙϚ´ Λουκᾶ (Τελώνου & Φαρισαίου) 05-02-2017

nektar

νεοαρχάριος
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενον & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἐπιπλέον κείμενα: Α, Β, Γ & Δ καὶ ταινίαι Α, Β, Γ & Δ.
* * *
1 Φεβρουαρίου 2017. Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς, προκειμένου ἑσπερινοῦ, καὶ τυχούσης ἑορτῆς Τριῳδίου)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
2 Φεβρουαρίου 2017. Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς, προκειμένου ἑσπερινοῦ καὶ τυχούσης ἑορτῆς Τριῳδίου)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γαβριὴλ τοῦ ἐξ Ἁλώνης Προικοννήσου ἐδῶ.

*
Καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ π. Μαξίμου καταρτισθεὶς πίναξ μὲ τὰ
Προκείμενα καὶ Ἀλληλουϊάρια Κυριακῶν Τριῳδίου
{ἐκ τῶν βιβλίων «Τριῴδιον» καὶ «Ἀπόστολος»}
Τελώνου καὶ Φαρισαίου: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ἀσώτου: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ἀπόκρεω: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ οὐχὶ τὰ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Τυρινῆς: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ οὐχὶ τὰ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Α´ Νηστειῶν: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ (Τριῶν Παίδων).
Β´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Γ´ Νηστειῶν: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ.
Δ´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ε´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
*
συνημμένως «μπομπονιέρα» βαπτίσματος-χρίσματος Δ.Μ.
*
«Θεέ μου συγχώρεσέ μας τοὺς ἁμαρτωλούς, ποὺ μήτε Φαρισαῖοι σωστοί, μήτε Τελῶνες εἴμαστε, μὰ ἕνα μεῖγμα ἀνίερο κι ἀπ᾿ τὰ δυό».
 

Attachments

  • 10_26_agios_megalomartys_dhmhtrios_myroblyths_(ymnologika+bios+logoi).pdf
    1.3 MB · Views: 99
Last edited:
Top