Κυριακὴ ΙΓ´ Ματθαίου 30-08-2015

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

* * *
Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Ὅροι (Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, Τόμος α´)
1. Ὅρος τῆς πίστεως εἶναι ἡ ἀπαθὴς σκέψη καὶ κατανόηση τοῦ Θεοῦ.
2. Ὅρος τῆς ἐλπίδας εἶναι ἡ ἀναχώρηση τοῦ νοῦ πρὸς τὰ ἐλπιζόμενα ἀγαθά.
3. Ὅρος τῆς ὑπομονῆς εἶναι τὸ νὰ βλέπει κανεὶς μὲ τὰ νοητὰ μάτια τὸν ἀόρατο Θεὸ ὡς ὁρατὸ μπροστά του, ἔχοντας ἀδιάλειπτη ἐγκαρτέρηση.
4. Ὅρος τῆς ἀφιλαργυρίας εἶναι τὸ νὰ θέλει κανεὶς νὰ μὴν ἔχει, ὅπως ἄλλοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν.
5. Ὅρος τῆς πνευματικῆς γνώσεως εἶναι τὸ νὰ ἀγνοεῖ κανεὶς τὸν ἑαυτό του, μὲ τὸ νὰ βρίσκεται σὲ ἔκσταση στὸ Θεό.
6. Ὅρος τῆς ταπεινοφροσύνης εἶναι τὸ νὰ φροντίζει νὰ λησμονεῖ κανεὶς ὅλα τα καλὰ ἔργα του.
7. Ὅρος τῆς ἀοργησίας εἶναι τὸ νὰ ἔχει κανεὶς μιὰ μεγάλη ἐπιθυμία νὰ μὴν ὀργίζεται.
8. Ὅρος τῆς ἁγνότητας εἶναι ἡ παντοτινὴ αἴσθηση ὅτι εἶναι κανεὶς ἑνωμένος μὲ τὸ Θεό.
9. Ὅρος τῆς ἀγάπης εἶναι τὸ νὰ αἰσθάνεται κανεὶς ὅτι μεγαλώνει ἡ ἀγάπη του πρὸς ἐκείνους ποὺ τὸν ὑβρίζουν.
10. Ὅρος τῆς τέλειας ἀλλοιώσεως ποὺ αἰσθάνεται κανεὶς ἀπὸ τὴν ἡδονὴ τῆς ἀγάπης του στὸ Θεό, εἶναι τὸ νὰ νομίζει χαρὰ τὴ φρίκη τοῦ θανάτου.
(Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, μτφρ. Ἀ. Γαλίτης, ἐκδ. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας, 1986, τ. α´, σελ. 285)
 
Last edited:
Top