Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν 25-03-2012 Εὑαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & Ἀναγνώσματα Θείας Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ,
καὶ ἐπίκαιρον ἀφιέρωμα: Ὅσιος Ἰωάννης Σιναΐτης, Οὐρανοδρόμος Κλίμαξ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἡμετέρου ἱστοχώρου ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ὑμνολογικὰ Κυρ. Δ´ Νηστειῶν κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
* * *
Μαρτυρία ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως 1821 ὑπὸ τοῦ Π.Π. Γερμανοῦ, ἐδῶ.
Ἱστορικὰ περὶ τῆς ἐθνεγερσίας, ἐδῶ. Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη ἐδῶ.
* * *
Διὰ τοὺς κατόχους τῆς παλαιᾶς ἐκδόσεως Μουσικοῦ Πανδέκτη ΙΙΙ ἐκδ. Ζωή,
παρατίθεται πίναξ περιεχομένων βάσει ἑορτῶν κὄχι ἤχων (ὡς ἐν τῷ βιβλίῳ).
* * *
Διὰ δὲ τὸ ἑπόμενον Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου γνωστοποιεῖται ἡ κυκλοφορία
σχετικοῦ ἐντύπου μὲ τὴν διατεταγμένη φυλλάδα βάσει τοῦ τυπικοῦ, ἐδῶ.

«Τῇ ὑπερμάχῳ» & «Κήρυξις ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως, 25 Μαρτίου 1821»:

«Λάμπουν τὰ χιόνια στὰ βουνά» (τῶν Κολοκοτρωναίων). π.Χρ.Κυριακόπουλος:


Διόρθωσις: Ὀρθοὶ στίχοι στὰ δύο τελευταῖα στιχηρὰ στοὺς Αἴνους:
ζ) Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
η) ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.
 

Attachments

Last edited:
Top