Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν 12-03-2017

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
«Ἡ μετάνοια κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ» Α & Β & πατερικὰ κείμενα ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
«Ἡ Ἁγία Οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ» (ταινία μικροῦ μήκους) ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
πρωτ. Ἀλέξανδρος Σμέμαν - Μεγάλη Σαρακοστή, Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἐδῶ.
*
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
(διάταξις ἰσχύουσα διὰ καθημερινάς, πλὴν τῶν τοῦ τριῳδίου)
Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
*
Παρασκευὴ Β´ Νηστειῶν, Β´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν 24, 25 Μαρτίου)
Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, β´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.
*
Σάββατον Β´ Νηστειῶν
(μεταβάλλονται καθίσματα, στιχηρὰ αἴνων, ἀπόστιχα ἤχου· ἐκ τοῦ μηναίου κανὼν & συναξάριον)
Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
*
Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2017
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ doc & pdf καὶ τῶν ἐφετινῶν ψαλλομένων στιχηρῶν προσομοίων doc & pdf.
*
Εἰκόνες «κυρὰ-Σαρακοστὴ» doc & pdf.

*
Συναυλία Βυζαντινοῦ Χοροῦ «Τρόπος» εἰς Βρυξέλλες, βίντεο καὶ ἠχητικὰ ἐδῶ.
Καὶ κατανυκτικὰ τροπάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους ἐδῶ.
*
Ψαλμὸς 29, 9-13
9 πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου δεηθήσομαι. 10 τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου ἐν τῷ καταβαίνειν με εἰς διαφθοράν; μὴ ἐξομολογήσεταί σοι χοῦς ἢ ἀναγγελεῖ τὴν ἀλήθειάν σου; 11 ἤκουσε Κύριος, καὶ ἠλέησέ με, Κύριος ἐγενήθη βοηθός μου. 12 ἔστρεψας τὸν κοπετόν μου εἰς χαρὰν ἐμοί, διέῤῥηξας τὸν σάκκον μου καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην, 13 ὅπως ἂν ψάλῃ σοι ἡ δόξα μου καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ. Κύριε ὁ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί σοι.

κι ἐπὶ τοῦ χωρίου, ἕνα δοκίμιο κρητικότροπο...

Σ᾿ ἐσένανε, τὸν Κύριο, πολλὲς φορὲς φωνιάζω,
δέομαι καὶ προσεύχομαι καὶ βαριαναστενάζω.

Ἴντα τὸ θὲς τὸ γαἶμα μου νὰ τρέξει ἅμα μὲ σφάξεις,
ἴντα θὰ κάμεις τὸ κορμί, στὸν τάφο σὰν τὸ θάψεις;

Μπὰς καὶ σ᾿ ὑμνεῖ τὸ λείψανο, τὸ χῶμα τί τὸ νοιάζει,
ποιὸς θὰ μιλεῖ γι᾿ ἀλήθειες σου, ποιὸς θὰ σὲ λογαριάζει;

Κι ἐγροίκησέ με ὁ Κύριος, κι ἦρθε, κι ἐλέησέ με,
κι ἔγινεν ὁ προστάτης μου, γιατρός μου κι ὕγιανέ με.

Χαρὰ ᾿καμες τὸ θρῆνο μου, γέλιο τὸ κάθε κλάμα,
σὲ ἄσπρα ροῦχα μ᾿ ἔντυσες καὶ μοῦ ῾σκισες τὰ μαῦρα.

Κι ὅπως στὴν ζήση θὰ σ᾿ ὑμνῶ, τὴ λύπη λησμονάω,
πὼς εἶσαι Κύριος ὁ Θεός, πάντα θ᾿ ἀνιστοράω.
 
Last edited:
Top