Κυριακή 15 Μαρτίου 2009, Β΄ Νηστειῶν - Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
01) Δόξα... Ἦχος πλ. β' . Ὅσιε τρισμάκαρ, ἁγιώτατε Πάτερ...
02) Ἦχος α'. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ... Τὴν μακαρίαν ἐν κόσμῳ ζωὴν διήνυσας...
03) Στόμα Δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν. Ὀρθοδοξίας τὰ δόγματα κατεφύτευσας...
04) Δόξα... Ἦχος πλ. β'. Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις...​
 

Attachments

Top