Κυριακή Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Ὀκτωβρίου 11 - 17)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Σέ συνέχεια τοῦ θέματος Κυριακή Πατέρων ᾿Ιουλίου (13 - 19) καί αὐτοῦ
Κατέγραψα μόνον τήν περιπτωσιολογία γιά τήν λύση ἀποριῶν σχετικά μέ αὐτήν τήν μνήμη τῶν Πατέρων τοῦ Ἰουλίου, χωρίς νά ἀναφερθῶ στίς μνῆμες τῶν Πατέρων τοῦ Ὀκτωβρίου καί τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ἀνάληψιν. Αὐτό λόγω ἐλλείψεως χρόνου καί ἐπειδή ἴσως θά ἀνοιχτοῦν νέα θέματα, τά ὁποῖα ὅμως συνδέονται, ὅπως θά φανεῖ.
ἀνοίγω αὐτό θέμα, με τήν ὑποψία, ὅτι θά συμπληρώσουν καί ἄλλοι...

Συναξάριον
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Mνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων καὶ μακαρίων Πατέρων, τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων τὸ δεύτερον, ἐπὶ τῶν εὐσεβῶν καὶ φιλοχρίστων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης, κατὰ τῶν δυσσεβῶς καὶ ἀμαθῶς καὶ ἀπερισκέπτως τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ εἰδωλολατρεῖν εἰπόντων, καὶ τὰς σεπτὰς καὶ Ἁγίας εἰκόνας καταβαλόντων.​
Στίχοι
Ὑπέρμαχοι σοὶ τοῖς λόγων ὅπλοις, Λόγε,
Ἐχθροὺς τροποῦνται τῶν σεβαστῶν εἰκόνων.

Ταῖς τῶν Ἁγίων Πατέρων πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.​

Τό Μέγα Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως (9ου-10ου αἰ.), τό λεγόμενον καί Τυπικόν Ἁγίας Σοφίας (ΤΑγΣ) προβλέπει τήν μνήμην Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου σταθερά τήν 11ην Ὀκτωβρίου.
Τό Τυπικὸν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος (ΤΕ) δέν τήν προβλέπει καθόλου.
Καί τό Τυπικόν τῆς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα (ΤΑΣ) τήν προβλέπει τήν Κυριακή μετά τήν 11ην Ὀκτωβρίου (Ἀπορούμενα, κεφ. γ΄), ὅπερ καί ἀκολουθοῦμεν.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Κυριακὴ τῶν πατέρων τῆς ζ’ οἰκουμενικῆς συνόδου (11-18 Ὀκτωβρίου):
«τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἁγίων πατέρων, οὐ τῆς α’ συνόδου, ἀλλ’ ἕτερα, τὰ ἐν τῇ προφητείᾳ εὑρισκόμενα»
(χφφ. Ἀπορούμενα ΤΑΣ Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ιδ’ αἰ. φ. 216r, Λειμῶνος 88 ιδ’ αἰ. φ. 179v, 134 τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 137r, ἁγ. Σάββα 306 ιf’ αἰ. φ. 303v, ἔντυπα Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. γ’).

Τὰ ἀναγνώσματα αὐτὰ εἶναι τὰ ἑξῆς:
1) Ἔξοδος κε’ 8-21,
2) Βασιλειῶν Γ’ f’ 20-33 «…τῷ πυλῶνι τοῦ ναοῦ»,
3) Ἰεζεκιὴλ μ’ 1-3 «καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὸν ναόν…» καὶ μα’ 16-25 «καὶ ὁ οἶκος…τῶν ἁγίων»
(χφφ. Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 18 προφητολόγιον ιβ’ αἰ. φφ. 187v-201r, Λειμῶνος 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φφ. 264r-265r).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


Κυριακὴ τῶν πατέρων τῆς ζ’ οἰκουμενικῆς συνόδου (11-18 Ὀκτωβρίου):
«τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἁγίων πατέρων, οὐ τῆς α’ συνόδου, ἀλλ’ ἕτερα, τὰ ἐν τῇ προφητείᾳ εὑρισκόμενα»
(χφφ. Ἀπορούμενα ΤΑΣ Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ιδ’ αἰ. φ. 216r, Λειμῶνος 88 ιδ’ αἰ. φ. 179v, 134 τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 137r, ἁγ. Σάββα 306 ιf’ αἰ. φ. 303v, ἔντυπα Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. γ’).


Ὁμοίως χφ. Βατοπεδίου 1202 ΤΑΣ ιγ' αἰ. φ. 158v.
 
Top