Κοντάκιον Μεγάλης Παρασκευής, πλ. δ΄, «Τὸν δι' ἡμᾶς σταυρωθέντα...»

Εδώ το έχει ως προσόμοιο.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ' Ὡς ἀπαρχὰς

Τὸν δι' ἡμᾶς Σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν· αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ ἔλεγεν· Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου.

δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστό. Στο Τριώδιο (Α.Δ. δ΄ 2014) δεν αναγράφει ούτε το προσόμοιο, ούτε αυτόμελο.

Τι είναι;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τι είναι;
Ἐντάξει, εἶναι μεγάλη ἡ προσφορά τοῦ π. Λέοντος (καί τοῦ μακαριστοῦ ψάλλοντος Χρήστου Κονταξῆ) ἀλλά πρόκειται γιά (μία, ὄχι τήν πρώτη…) αὐθαιρεσία, μέ καλό λογισμό ὅμως καί προαίρεση.
Ἐσύ τί πρόβλημα ἔχεις; :) Τό ψάλλεις; ;):cool:

Ἐπίτρεψέ μου νά μεταφέρω τό θέμα μέ ἀνακατεύθυνση ἀπό
Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής > Ήχοι, Φθορές και Χρόες > Περί του ήχου του ...
σέ
Τυπικόν, Υμνολογία και Ψαλτική Τάξις > Ερμηνευτικά - Ιστορικά Υμνολογίας > Τριώδιο και Μεγάλη Εβδομάς

Ὁ μακαριστός Καθηγητής Νικόλαος Λιβαδάρας πού ἐκδίδει τόν ὕμνο Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ «Τῇ μεγάλῃ Παρασκευῇ εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὸν θρῆνον τῆς Θεοτόκου» δέν ἀναφέρει κἄν ἦχο.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’»

(χφ. Σινὰ 755 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 149v).«Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ἰδιόμελον»

(χφφ. Σινὰ 736 τριῴδιο τοῦ ἔτους 1028 φ. 234r, Σινὰ 760 τριῴδιο ια’ αἰ. φ. 44v, Μ. Λαύρας Δ-41 τριῴδιο ια’ αἰ. φ. 17r, Σινὰ 927 κοντακάριο τοῦ ἔτους 1285 φ. 277v).
 
«Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’»

(χφ. Σινὰ 755 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 149v).«Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ἰδιόμελον»

(χφφ. Σινὰ 736 τριῴδιο τοῦ ἔτους 1028 φ. 234r, Σινὰ 760 τριῴδιο ια’ αἰ. φ. 44v, Μ. Λαύρας Δ-41 τριῴδιο ια’ αἰ. φ. 17r, Σινὰ 927 κοντακάριο τοῦ ἔτους 1285 φ. 277v).

Το έχουμε βρει Μανόλη μελοποιημένο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Με την σωστές καταλήξεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του π. Μάξιμου.
Εὐχαριστῶ!
Ἐπανέφερα ὅμως καί τό προηγούμενο, πού (κακῶς) διέγραψες. :)
Κοίταξα μήπως τό ἔχει μελοποιήσει καί ὁ π. Παπαγιάννης, ἀλλά δέν βρῆκα.
 
Top