Κοινωνικό Θεοφανείων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἀποκατάστασις τοῦ κοινωνικοῦ τῶν Θεοφανείων (Συμβολή, 20, 9 κ.ἑ.)

1. Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
2. Παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
3. Σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
4. Προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
5. Ὅς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
6. Καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
7. Ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
8. Οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
9. Ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
10. Διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
11. Οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
12. Ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.​

Εἴτε κατά στίχον μέ τριπλό ἀλληλούια, εἴτε ὁ α΄ στίχος ὡς ἐφύμνιον τῶν στίχων τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος.

Ἕτερον κοινωνικόν Θεοφανείων
«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν» ἐκ τοῦ 117ου ψαλμοῦ, μόλις διασωθέν στή λειτουργική παράδοση σέ κάθε λειτουργία μετά τό «Μετὰ φόβου...» κατά τήν σύγχρονη πράξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὄχι μόνον.


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3

Ἀποκατάστασις τοῦ κοινωνικοῦ τῶν Θεοφανείων (Συμβολή, 20, 9 κ.ἑ.)
1. Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις. ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια.
...
Ἕτερον κοινωνικόν Θεοφανείων
«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν» ἐκ τοῦ 117ου ψαλμοῦ, μόλις διασωθέν στή λειτουργική παράδοση σέ κάθε λειτουργία μετά τό «Μετὰ φόβου...» κατά τήν σύγχρονη πράξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὄχι μόνον.


Το κοινωνικό "Επεφάνη η χάρις του Θεού" ψάλλαμε την εορτή των Θεοφανείων ως εφύμνιο λέγοντας παράλληλα στίχους εκ του 117ου ψαλμού.​
 
Top