Κοινωνικά Κυριακής - Πέτρου Βυζαντίου (Μουσική Πανδέκτη 1851, σε διχρωμία)

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
Κοινωνικά Κυριακής - Πέτρου Βυζαντίου - Μέρος Α΄ - Ήχοι Κύριοι


Ωραία κοινωνικά της Κυριακής (αινείτε τον Κύριον) του φοιτητού του Λαμπαδαρίου, Πέτρου Βυζαντίου, σε όλους τους ήχους από τη μουσική πανδέκτη σε δίχρωμο pdf.


Προσωπικά έχω διαλέξει αυτή τη σειρά, χερουβικά και κοινωνικά του Βυζαντίου, για τις Κυριακές, επειδή ταιριάζουν κάπως στις ανάγκες του ναού που ψέλνω. Ευτυχώς λέω και τα χερουβικά αλλά και τα κοινωνικά εγώ και μαθαίνω κάθε φορά. Το ξέρω πως το καλύτερο θα ήταν να τα ήξερα όλα με κλειστά μάτια και να τα έλεγα απ' έξω, αλλά ακόμα δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση. Όμως αυτό προσπαθώ και νομίζω πως αν συνεχίσω έτσι κάποια στιγμή θα μπορώ να τα λέω απ' έξω, ή να κοιτώ ελάχιστα μέσα στοβιβλίο, ώστε έτσι να μπορώ να συγκεντρώνομαι περισσότερο.

Μέρος Α'

Ήχοι Κύριοι
 

Attachments

 • KoinonikaKiriakon - PetrouVizantiou - HxosA.pdf
  594.8 KB · Views: 622
 • KoinonikaKiriakon - PetrouVizantiou - HxosB.pdf
  583.6 KB · Views: 399

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?

Ήχος τρίτος με τον ανδροπρεπή του χαρακτήρα και

ηχος τέταρτος με τον πανηγυρικό του χαρακτήρα

(χαρακτηριστικά των ήχων από το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου "εισαγωγή στη μουσική")

 

Attachments

 • KoinonikaKiriakon - PetrouVizantiou - HxosD.pdf
  405.3 KB · Views: 341
 • KoinonikaKiriakon - PetrouVizantiou - HxosC.pdf
  950.6 KB · Views: 326

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
Πέτρος Βυζάντιος ο Φυγάς

Π έ τ ρ ο ς ο Β υ ζ ά ν τ ι ο ς ο και Φυγάς, μαθητής Πέτρου του Πελοποννησίου, γεννηθείς εν Νεοχωρίω του Βοσπόρου.

Εχειρίζετο δεξιώς την πανδουρίδα και τον αραβικόν πλαγίαυλον (νέϊ).

Ο Βυζάντιος δια της παρασημαντικής του διδασκάλου αυτού έγραψε τα ποιήματα αυτού και έξηγησε πολλά μαθήματα της του Κουκκουζέλη γραφής, άπερ ηγόρασαν μετά τον θάνατον αυτού οι έφοροι της τώ 1815 ιδρυθείσης πατριαρχικής μουσικής σχολής μετά των λοιπών σημειωμάτων αυτού.

Εμέλισε μίαν σειράν χερουβικά και τρεις σειράς κοινωνικά των Κυριακών «Αινείτε», εξ ων τα χερουβικά και, μία σειρά κοινωνικά τύποις εξεδόθησαν εις διαφόρους Ανθολογίας επ' ονόματι αυτού «Πέτρου του Βυζαντίου», τα δε μικρότερα κοινωνικά αυτού επ' ονόματι «Iωάννου του Λαμπαδαρίου» προσέτι το σύντομον Ειρμολόγιον, καταβασίας, δοξολογίαν, κεκραγάρια, «Αινείτε» των αίνων αργοσύντομα και άλλα μαθήματα φέροντα επιγραφήν «Του μαθητού», (Πέτρου του Πελοποννησίου). Σώζεται αυτού και μία Παπαδική ιδιόγραφος εις την εν Φαναρίω Κων/πόλεως βιβλιοθήκην του Παναγίου Τάφου.

Ο Πέτρος υπό του Πατριάρχου Καλλινίκου του από Νικαίας παυθείς εκ της πρωτοψαλτείας ένεκα της δευτερογαμίας αυτού, μη επιτρεπομένης εις τους ιεροψάλτας της Μεγάλης Εκκλησίας, έφυγεν εις Χερσώνα, εξ ου και «Φυγάς», και εκείθεν εις Ιάσιον, ένθα και απέθανε τω 1808.
 

Attachments

 • KoinonikaKiriakon - PetrouVizantiou - HxosPlagiosTouProtou.pdf
  357.1 KB · Views: 307
 • KoinonikaKiriakon - PetrouVizantiou - HxosPlagiosTouDeuterou.pdf
  350.5 KB · Views: 308

sbilis

Μέλος
Εδώ από το Σημαδόφωνο. Πολύ ενδιαφέρουσες οι αναλύσεις στο ταμείο του Χουρμουζίου..αλλά επέλεξα και γενικά επιλέγω τη κλασσική γραφή...τις αναλύσεις τις αποστηθίζουμε και τις εκτελούμε..καλή μελέτη!
 
Top