[Ερώτηση] Κείμενο των ειρμών "Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους", "Οὐκ έλάτρευσαν" και "Παῖδας εὐαγεῖς".

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
Δεν γνωρίζω αν τα ερωτήματα έχουν ξανασυζητηθεί, αλλά έψαξα και δεν τα βρήκα. Επίσης είχα έναν προβληματισμό για το που θα έπρεπε να ανοίξω το thread. Συντονίστε τα, αν χρειάζεται.

Αφορά το κείμενο των ειρμών "Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους", "Οὐκ έλάτρευσαν" και "Παῖδας εὐαγεῖς".

Στο πρώτο εκτός από το "ἡ ζῶσα / ὡς ζῶσα" που έχει ήδη συζητηθεί, βλέπω και ακόμη μία διαφορά στο "πνευματικόν / πνευματικῶς" καθώς επίσης και στο "καὶ ἐν / ἐπί (τῇ θείᾳ)". Το τελευταίο σε μουσικό κείμενο. Συγκεκριμένα στους ειρμούς του Πέτρου του Βυζαντίου.

Στον ειρμό τη ζ΄ ωδής "χαίροντες ἔψαλλον / ἔχαιρον ψάλλοντες".

Στην η΄ "διεσώζετο / διεσώσατο" και "ἀγείρει ψάλλουσαν / ἤγειρε ψάλλουσαν / ἐγείρει ψάλλειν σοι / ἐγείρει ψάλλουσαν ".

Αν τα παραπάνω έχουν απαντηθεί σε άλλο thread ή με κάποιο συνημμένο, όποιος μπορεί ας με παραπέμψει.

[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Το θέμα αυτό με μόνιμη ανακατεύθυνση βρίσκεται στα: Μηναίο>Παρακλητική>Ακάθιστος
 
Last edited by a moderator:


«Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους...πνευματικόν...»

(χφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιον ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 73r, Τριῴδιον Σάββατο α’ νηστειῶν ἐκδ. 1586, 1850, Ῥώμης 1879, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1757, 1820, 1830, 1832, 1851, οἰκ. πατριαρχείου 1900, Παρακλητικὴ ἦχος δ’ Παρασκευὴ πρωὶ ἔκδ. 1764, Εἱρμολόγιον ἐκκλησιαστικὸν ἐκδ. 1742, 1906, Εἱρμολόγια Πέτρου λαμπαδαρίου καὶ Πέτρου βυζαντίου).


«Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους...πνευματικῶς...»

(χφφ. Σκοπίων ΝΜΟΜ 54 τετράηχος ιβ’ αἰ. σ. 401, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 69, 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 279v).


«Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους...καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου...»

(χφφ. Σκοπίων ΝΜΟΜ 54 τετράηχος ιβ’ αἰ. σ. 401, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 69, 262 εἱρμολόγιον ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 73r, 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 279v, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1832, 1851, 1900, Τριῴδιον ἐκδ. 1850, Ῥώμης 1879, Εἱρμολόγιον ἐκκλησιαστικὸν ἔκδ. 1906).«Οὐκ ἐλάτρευσαν...ἔχαιρον ψάλλοντες...»

(χφφ. Σκοπίων ΝΜΟΜ 54 τετράηχος ιβ’ αἰ. σ. 408, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 71, 262 εἱρμολόγιον ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 86v, 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 282r, Τριῴδιον ἐκδ. 1586, 1850, Εἱρμολόγιον ἐκκλησιαστικὸν ἔκδ. 1742, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1757, 1820, 1830, 1832, Παρακλητικὴ ἔκδ. 1764).


«Οὐκ ἐλάτρευσαν...χαίροντες ἔψαλλον...»

(Εἱρμολόγια Πέτρου λαμπαδαρίου καὶ Πέτρου βυζαντίου, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1851, 1900, Τριῴδιον ἔκδ. 1879, Εἱρμολόγιον ἐκκλησιαστικὸν ἔκδ. 1906).«Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ... διεσώσατο...»

(χφφ. Σκοπίων ΝΜΟΜ 54 τετράηχος ιβ’ αἰ. σ. 410, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 71, 262 εἱρμολόγιον ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 90r, 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 282v, 3 μηναῖα Ἰουλίου-Αὐγούστου ιε’ αἰ. φ. 135r, Τριῴδιον ἐκδ. 1586, 1850, 1879, Παρακλητικὴ ἔκδ. 1764, Εἱρμολόγιον ἐκκλησιαστικὸν ἐκδ. 1742, 1906, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1832, 1851, 1900).


«Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ... διεσώζετο...»

(Εἱρμολόγια Πέτρου λαμπαδαρίου καὶ Πέτρου βυζαντίου, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1757, 1820, 1830).


«Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ...ἤγειρε ψάλλουσαν...»

(χφφ. Σκοπίων ΝΜΟΜ 54 τετράηχος ιβ’ αἰ. σ. 410, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 71, 262 εἱρμολόγιον ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 90v, 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 282v, Τριῴδιον ἐκδ. 1586, 1879, Παρακλητικὴ ἔκδ. 1764).


«Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ...ἀγείρει ψάλλουσαν...»

(χφ. Λειμῶνος 3 μηναῖα Ἰουλίου-Αὐγούστου ιε’ αἰ. φ. 135r, Ὡρολόγιον ἔκδ. 1900, Εἱρμολόγιον ἐκκλησιαστικὸν ἔκδ. 1906).


«Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ...ἐγείρει ψάλλειν σοι...»

(Εἱρμολόγιον ἐκκλησιαστικὸν ἔκδ. 1742, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1757, 1820, 1830, Εἱρμολόγια Πέτρου λαμπαδαρίου καὶ Πέτρου βυζαντίου).


«Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ...ἐγείρει ψάλλουσαν...»

(Ὡρολόγιον ἐκδ. 1832, 1851, Τριῴδιον ἔκδ. 1850).


 
ελπίζω ότι δεν χαλώ το θέμα

Με αφορμή τον πρώτο κανόνα εις τον Οσιον Ευθύμιον (Ιωάννου Δαμασκηνού), βλέπω αυτό στο μηναίο (συνημμένο)
Ομως στην αρχή της ακολουθίας στο μηναίον του ΦΩΤΟΣ λέει κάτι άλλο, αφού η ακροστιχίδα του κανόνα : Ολβος πέφηνας γηγενών Ευθύμιε απαιτεί : Υ
Δεν έχω μαζί μου το μηναίο αυτό αλλά αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος ειρμός ξεκινούσε το πάλαι μ' αυτό το γράμμα (Υ) παραθέτοντας μάλιστα και γνώμη κάποιου πατριάρχου !
Το βρήκα ενδιαφέρον
 

Attachments

  • 20ηΙαν.jpg
    243.2 KB · Views: 9
... η ακροστιχίδα του κανόνα : Ολβος πέφηνας γηγενών Ευθύμιε απαιτεί : Υ
Δεν έχω μαζί μου το μηναίο αυτό αλλά αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος ειρμός ξεκινούσε το πάλαι μ' αυτό το γράμμα (Υ) παραθέτοντας μάλιστα και γνώμη κάποιου πατριάρχου !...

Η ακροστιχίδα μπορεί να απαιτεί Υ, όμως η γνώμη που παρατίθεται μιλά για Ε, και Ε θα γινόταν με την αντιστροφή των δύο λέξεων που προτείνει (Ευαγείς παίδας).
 


Στὸ Μηναῖον Ἰανουαρίου ἔκδ. 1533 ὁ εἱρμὸς ἀρχίζει: «Υἱοὺς τῆς Σιὼν ἐν τῇ καμίνῳ...».

(Ἀθανασίου Παπαδοπούλου - Κεραμέως Σχεδίασμα περὶ τῶν λειτουργικῶν μηναίων Α', ἔκδ. Vizantijskij Vremennik (Βυζαντινὰ Χρονικὰ) τ. 1 (1894) σσ. 344-345).
 
Last edited:
ελπίζω ότι δεν χαλώ το θέμα

Με αφορμή τον πρώτο κανόνα εις τον Οσιον Ευθύμιον (Ιωάννου Δαμασκηνού), βλέπω αυτό στο μηναίο (συνημμένο)
Ομως στην αρχή της ακολουθίας στο μηναίον του ΦΩΤΟΣ λέει κάτι άλλο, αφού η ακροστιχίδα του κανόνα : Ολβος πέφηνας γηγενών Ευθύμιε απαιτεί : Υ
Δεν έχω μαζί μου το μηναίο αυτό αλλά αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος ειρμός ξεκινούσε το πάλαι μ' αυτό το γράμμα (Υ) παραθέτοντας μάλιστα και γνώμη κάποιου πατριάρχου !
Το βρήκα ενδιαφέρον

Αν και προφανώς η απάντηση στο προηγούμενο μήνυμα λύνει την απορία, και στα Μηναία Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (Ρώμη 1896) και Ιανουαρίου (Βενετία 1852, 1863 & 1890) ο ειρμός αρχίζει : "Ευαγείς παίδας..."
 
Last edited:
Ἀπήμονας ; «παῖδας ἐν καμίνῳ ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνεργούμενος τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἤγειρεν ψάλλοντας· τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα καὶ ὑπερυψοῦτε»...

(χφ. Σινὰ ΜΓ 29 παρακλητικὴ θ’ αἰ. φ. 40v). Βλ. καὶ Μηναῖον Ἰανουαρίου κ’.
 
Last edited:
Back
Top