Κατανυκτικός Εσπερινός της Ε´ Κυριακής των Νηστειών(21.03.2010), «Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος,» -΄ Ιδιόμελο των αποστίχων.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος

Ἦχος α’
Ἰδιόμελον των αποστίχων
"Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι’ ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη· τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε· τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμενοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι βοᾶν· Δικαιοκρῖτα Κύριε, δόξα σοι."


Από τον Κατανυκτικό Εσπερινό της Ε´ Κυριακής των Νηστειών (21.03.2010), εις τον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου - Πολιούχου Θεσ/νίκης, «ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» -΄ Ιδιόμελο αποστίχων.
Χοράρχης – ο Μουσικοδιδάσκαλος Ἄρχων Ὑμνωδός τῆς καθ´ ἡμᾶς Ἀγίας Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Ἀντώνιος Πατρώνας.
 
Last edited:
Back
Top