Κανόνες ψυχοσαββάτου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ὁ κανών. ᾨδὴ α’. Ἦχος πλ. β’. Ὡς ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ. Ὡς φοβερὰ τοῦ θανάτου ἡ ἀκοὴ...»

(χφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φφ. 12v-14v).«Ἕτερος κανὼν εἰς τοὺς ἐν πολέμοις καὶ δεσμοῖς θανέντας στρατηγοὺς, στρατιάρχας καὶ στρατιώτας φέρων ἀκροστιχίδα τήνδε· Τῶν χριστιανῶν τοῖς ὑπερμάχοις μέλος. ᾨδὴ α’. Ἦχος πλ. β’. Ὡς ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ. Τὸν κατὰ φύσιν σὲ Σῶτερ παμβασιλεῦ...»

(χφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φφ. 14v-17r).«Ἕτερος κανὼν τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου», ὁ τοῦ ἐντύπου Τριῳδίου

(χφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φφ. 17r-20v).
 

Θεόδωρος Αιτωλός

Παλαιό Μέλος
«Ὁ κανών. ᾨδὴ α’. Ἦχος πλ. β’. Ὡς ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ. Ὡς φοβερὰ τοῦ θανάτου ἡ ἀκοὴ...»

(χφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φφ. 12v-14v).«Ἕτερος κανὼν εἰς τοὺς ἐν πολέμοις καὶ δεσμοῖς θανέντας στρατηγοὺς, στρατιάρχας καὶ στρατιώτας φέρων ἀκροστιχίδα τήνδε· Τῶν χριστιανῶν τοῖς ὑπερμάχοις μέλος. ᾨδὴ α’. Ἦχος πλ. β’. Ὡς ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ. Τὸν κατὰ φύσιν σὲ Σῶτερ παμβασιλεῦ...»

(χφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φφ. 14v-17r).«Ἕτερος κανὼν τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου», ὁ τοῦ ἐντύπου Τριῳδίου


(χφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φφ. 17r-20v).

Ευχαριστώ γιά τήν όλη προσφορά σου.
Τὸν κατὰ φύσιν σὲ Σῶτερ παμβασιλεῦ...»
Πού θα βρούμε όλο τον κανόνα;
 
Last edited:
Top