Κανόνες ορθογραφίας

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
#5
Διαβάζοντας τις παρατήρησες στους κανόνες ορθογραφίας είδα ότι ένα από τα βιβλία που έχει πολλά λάθη ορθογραφικά είναι του Ραιδεστηνού η ''Μεγάλη Εβδομάδα'', Και αναρωτιέμαι: Πως είναι δυνατόν ο Ραιδεστηνός να έκανε τόσα λάθη σε ένα έργο του και μάλιστα να το εξέδωσε χωρίς διόρθωση; Μήπως κάποιοι αντιγράφοντάς το τα έκαναν τα λάθη;
 
#7
Τί λάθη ἔκανε;

Δυστυχῶς πάμπολλα. Μὲ πιὸ κραυγαλέα τὸ ὅτι σημειώνει στὴν σειρὰ πεταστὴ καὶ μετὰ δύο ἀποστρόφους (ἀντὶ νὰ βάλει ψηφιστὸ) καὶ μετὰ τὴν ἀπόστροφο μὲ γοργὸ ἀπὸ πάνω βάζει κεντήματα (ἀντὶ νὰ βάλει ὀλίγον).
 

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
#8
Ούτε νομίζω ότι είναι σωστό το παρεστιγμένο δίγοργο που βάζει ορισμένες φορές ο Καραμάνης πάνω στα κεντήματα, όπως στο αργό χερουβικό του δ' ήχου στη φράση ''αποθώμεθα'' (σελ 114). Ο Π. Κηλτζανίδης το γράφει ξεκάθαρα: ''Μόνο το γοργό μπαίνει από τους έγχρονους χαρακτήρες (σελ 232), ενώ από τους άχρονους ο Σύνδεσμος ή το Ψηφιστόν''.

Αν ισχύει κάτι άλλο, ας μας το αναφέρει κάποιος συνάδελφος
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#9
Εἰς ἑπομένην ἔκδοσιν τοῦ προγράμματος Παραλλαγῆς BZQ θά γίνῃ προσπάθεια
νά ἐντοπίζωνται αὐτομάτως κάποια ὀρθογραφικά λάθη
(λόγῳ πληκτρολογήσεως ἤ λανθασμένου μουσικοῦ κειμένου).

Τό ἀνωτέρω μνημονευθέν .pdf ἔχει 106 κανόνας ΚΑΙ
ἀναφέρει ὡς λανθασμένα μεταξύ τῶν ἄλλων
καί τά κάτωθι εὐρέως χρησιμοποιούμενα βιβλία:

Βιβλία μὲ πολλὰ ὀρθογραφικὰ λάθη:
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, Πεντηκοστάριον, Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, 1884, 1886.
Βιβλία μὲ μερικὰ ὀρθογραφικὰ λάθη:
Μουσικὸς Πανδέκτης, ἔκδοσις Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ», Ἀθῆναι, 8 Τόμοι.
Νέα Μουσικὴ Συλλογή, Νέα Μουσικὴ Κυψέλη, Ἀθανασίου Καραμάνη, Θεσσαλονίκη, 8 Τόμοι, 1955-2003.


Ἐάν πρέπει νά προγραμματίσω ὅλους τούς 106 κανόνες, ἐκτός τοῦ ὅτι
-εἶναι μεγάλη ἐργασία
-θά εἶναι εἰς βάρος τῆς ταχύτητος τοῦ προγράμματος
-ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ θά εἶναι ἐνοχλητικόν διά τόν χρήστην νά λαμβάνῃ
τόσα μηνύματα λάθους διά ἐν τῇ πράξει ἀποδεκτά μουσικά κείμενα.

Θά ἤθελα νά ζητήσω τήν βοήθειάν σας καί τήν συμβουλήν σας πῶς νά ἀπλοποιήσωμε τό θέμα.
- Ὑπάρχει μήπως "ἀποδεκτός" κατάλογος ὀλιγοτέρων κανόνων;
- Οἱ κανόνες τοῦ βιβλίου τοῦ Παπαρούνη εἶναι πρακτικῶς ἀρκετοί;

Εύχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
 

frephraim

Παλαιό Μέλος
#10
Καταλαβαίνω τὸ δίλημμά σας, καὶ ἐλπίζω ὅτι θὰ βρῆτε καλὴ λύσι.

Ταπεινὰ πιστεύω ὅτι ἂν καὶ οἱ ὀρθογραφικὲς ἀπροσεξίες ποὺ ἔκαναν ἐκεῖνοι οἱ ἐκδότες ἔχουν γίνει τώρα ἐν τῇ πράξει ἀποδεκτά, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι συμφέρει νὰ διαιωνίζονται τὰ λάθη τους, παρ᾽ ὅλον ποὺ ἡ ζημιὰ εἶναι ὁμολογουμένως μικρή.

Μήπως γίνεται νὰ κάνετε τὴν διόρθωσι ὀρθογραφίας προαιρετικὴ στὸ πρόγραμμά σας; Νομίζω ὅτι ἡ ἀργοπορία τοῦ προγράμματος καὶ τὰ πολλὰ μηνύματα λάθους θὰ εἶναι ἐνοχλητικὰ κυρίως γιὰ ὅσους δὲν νοιάζονται γιὰ τὴν ὀρθογραφία, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι θὰ ἐκτιμοῦν τὰ δωρεὰν μαθήματα ὀρθογραφίας.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#11
Καταλαβαίνω τὸ δίλημμά σας, καὶ ἐλπίζω ὅτι θὰ βρῆτε καλὴ λύσι.

Ταπεινὰ πιστεύω ὅτι ἂν καὶ οἱ ὀρθογραφικὲς ἀπροσεξίες ποὺ ἔκαναν ἐκεῖνοι οἱ ἐκδότες ἔχουν γίνει τώρα ἐν τῇ πράξει ἀποδεκτά, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι συμφέρει νὰ διαιωνίζονται τὰ λάθη τους, παρ᾽ ὅλον ποὺ ἡ ζημιὰ εἶναι ὁμολογουμένως μικρή.

Μήπως γίνεται νὰ κάνετε τὴν διόρθωσι ὀρθογραφίας προαιρετικὴ στὸ πρόγραμμά σας; Νομίζω ὅτι ἡ ἀργοπορία τοῦ προγράμματος καὶ τὰ πολλὰ μηνύματα λάθους θὰ εἶναι ἐνοχλητικὰ κυρίως γιὰ ὅσους δὲν νοιάζονται γιὰ τὴν ὀρθογραφία, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι θὰ ἐκτιμοῦν τὰ δωρεὰν μαθήματα ὀρθογραφίας.
Εἶμαι εἰς τήν εύχάριστον θέσιν νά ἀνακοινώσω πρός τά Μέλη τοῦ forum
ὅτι εἶναι ἕτοιμη ἡ ἔκδοσις 4.5 Ἄλφα (Alfa) τοῦ προαιρετικοῦ βοηθητικοῦ προγράμματος εὑρέσεως ὀρθογραφικῶν λαθῶν καί διατίθεται εἰς τήν κατωτέρω ἱστοσελίδαν.

Εἰς τήν παροῦσαν φάσιν τό πρόγραμμα ἔχει τάς ἑξῆς δυνατότητας μόνον:

- Εὕρεσιν τῶν λαθῶν 1 ἕως καί 24 (τονισμοί, ἄρσεις, ὀλίγον, κεντήματα)
- Εἰσαγωγή παρτιτουρας μέσῳ τοῦ Πανδουρίς
- Δέν ὑποστηρίζει μετάθεσιν κλίμακος π.χ. ἐάν τό Πα γίνεται Δι.

Σκοπός τῆς παρουσιάσεως εἶναι νά χρησιμοποιηθῆ τό πρῶτον μέρος ἄνευ καθυστερήσεως ὑπό τῶν ἐνδιαφερομένων,
νά ὑπάρξῃ διάλογος καί νά προετοιμασθοῦν οἱ χρῆσται διά τήν συνολικήν λῦσιν
καί νά διορθωθοῦν ἐγκαίρως τυχόν προβλήματα.

θά ἀκολουθήσουν συμπληρώσεις τοῦ προγράμματος ὅσον τό δυνατόν συντομώτερον.

Τό συνημμένον ἐξηγεῖ τόν χειρισμόν δοκιμῆς τοῦ προγράμματος εἰς 4 βήματα:
- Ἐπιλογή ἑνός λάθους εἰς τό ἔγγραφον "106 Κανόνες Ὀρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς"
- Γραφή τῆς λανθασμένης παρτιτούρας εἰς τό Πανδουρίς
- Είσαγωγή αὐτῆς εἰς τό πρόγραμμα BZQ
- Εὕρεσις λαθῶν (τά λάθη περιγράφονται είς τήν στήλην "Λάθος"
καί ἀναφέρεται Σειρά, αὔξ.ἀρ. λανθασμένου φθόγγου , φθόγγος, διάρκεια, κανών, λάθος καί σωστή ἀντικατάστασις.
BZQortho 20140506 Greek.jpg
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#12
Διορθωμένη/συμπληρωμένη ἔκδοσις 4.5 (Build 2014-05-08) ἔχει τώρα ἀναρτηθῆ
εἰς τήν οἰκείαν ἱστοσελίδα.
Περιλαμβάνει:
-Εἰσαγωγή σημειογραφίας ἐκ τοῦ προγράμματος ΜΚ
-Διόρθωσιν τῆς εἰσαγωγῆς ἐκ τοῦ Πανδουρίς

Προκύψαν μικρόν προβληματάκι εἰς ὡρισμένας δοκιμάς:
- Ἡ παρτιτούρα εἶχε γραφῆ συνεχῶς ὡς μία σειρά, μέ ἀποτέλεσμα
νά δίδεται μεγάλος αὔξων ἀριθμός φθόγγου,
π.χ. 1/300 (δηλαδή Σειρά=1, α/ἀ=300 !)
τό ὁποῖον δυσκολεύει τήν μέτρησιν δι΄εὕρεσιν τοῦ λάθους.

Ἑπομένως συνιστᾶται ἡ παρτιτούρα νά χωρίζεται εἰς διάφορα σημεῖα εἰς σειράς.
Ἐπίσης τονίζεται ὅτι εἰς τήν μέτρησιν α/ἀ τῶν φθόγγων ὑπολογίζονται καί
-ὁ σταυρός (+)
-ἡ ἀναπνοή (')
-ἡ παῦσις (\. κτλ)

Συνεχίζονται οἱ ἀνωτέρω προσωρινοί περιορισμοί μέρους λαθῶν καί μεταθέσεως κλίμακος.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#13
Διορθωμένον πρόγραμμα (Build 2014-05-09) ἔχει ἀναρτηθῆ
καί ὑποστηρίζει τούς ὀρθογρ. κανόνας 1-31.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#14
Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἔχει τώρα συμπληρωθῆ ὁ προγραμματισμός
τοῦ ἠμίσεως τῶν 106 ὀρθογραφικῶν κανόνων,
ἤτοι ἕως καί τόν κανόνα 53
(τέλος τοῦ τμήματος: "Κανόνες διά τό Γοργόν")

Κατέβασμα ὡς σηνήθως:
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#15
Μετά καθυστέρησιν μερικῶν μηνῶν λόγῳ διαφόρων προβλημάτων καί ὑποχρεώσεων, σᾶς γνωρίζω ὅτι ὡλοκληρώθη τό σχετικόν πρόγραμμα
περιλαμβάνον τούς κανόνας 1-106, εἰς δοκιμαστικήν ἔκδοσιν "Βῆτα" (beta).
Ἡ ἀρίθμησις τῶν κανόνων βασίζεται εἰς τό ἀγγλικόν pdf
(διαφέρει ὀλίγον ἀπό τό ἑλληνικόν).

Τό ἑκάστοτε ἐνημερωμένον πρόγραμμα διατίθεται κατωτέρω.
 

Δούναβις

Ἡ πεῖρα μοῦ ξέμαθε τὸν κόσμο... Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
#16
Παραθέτω τὸ πρῶτο κεφάλαιο περὶ τῶν τονισμένων συλλαβῶν ὅπως τὸ διαμόρφωσα στὴν προσπάθειά μου νὰ τὸ κατανοήσω - μάθω ἀλλὰ καὶ νὰ μπορῶ νὰ ἀνατρέχω σὲ αὐτὸ εὐκολότερα ὅποτε μοῦ χρειάζεται. Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο “μάθημα” μὲ διαφορετικὴ παρουσίαση (σχεδιάγραμμα καὶ πίνακας). Πιθανόν νὰ μοῦ διέφυγαν πράγματα σῦν λάθη καὶ παραλείψεις μου γιὰ τὰ ὁποία ἄν κάποιος ἀντιληφθεῖ κάτι καὶ ἔχει τὴν καλωσύνη ἄς μὲ ἐνημερώσει. Ἐλπίζω νὰ φανεῖ χρήσιμο.
 

Attachments

Δούναβις

Ἡ πεῖρα μοῦ ξέμαθε τὸν κόσμο... Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
#17
Διόρθωσα τὴν ὑποπερίπτωση ὅπου ἡ Τονισμένη Συλλαβὴ ἀκολουθῆται ἀπὸ Συνεχὲς Ἐλαφρὀν καὶ ἀντικατέστησα τὰ ἀρχεῖα στὸ μήνυμα 16.
 

Δούναβις

Ἡ πεῖρα μοῦ ξέμαθε τὸν κόσμο... Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
#18
Στὰ παρακάτω ἀρχεῖα περιλαμβάνω ἕναν κανόνα ἐπιπλέον σὲ σχέση μὲ αὐτὰ στὸ μήνυμα #16 ὅπου δὲν κατάφερα νὰ τὰ ἀντικαταστήσω.
 

Attachments

Top