Κανόνας της Θεοτόκου από το cd του όρθρου της Σιμωνόπετρας

#1
Καλημέρα. Κάποια στιγμή άκουσα τον Κανόνα της Θεοτόκου στο cd του όρθρου της Σιμωνόπετρας. Εψαξα, αλλα δεν βρήκα ούτε τα λόγια, ούτε πότε ψάλλεται. Μήπως γνωρίζει κανένας;
Άρχιζε: "Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες..."
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
Καλημέρα. Κάποια στιγμή άκουσα τον Κανόνα της Θεοτόκου στο cd του όρθρου της Σιμωνόπετρας. Εψαξα, αλλα δεν βρήκα ούτε τα λόγια, ούτε πότε ψάλλεται. Μήπως γνωρίζει κανένας;
Άρχιζε: "Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες..."
Βλ. Ειρμολόγιον Πέτρου Λαμπαδαρίου- Πέτρου Βυζαντίου εδώ

στο β' μέρος σελ. 6
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Βλέπω ἐδῶ περί τοῦ συγκεκριμένου δίσκου. Ποιόν κανόνα τῆς Θεοτόκου ψάλλουν, ποίου καί ἀπό ποῦ; Ὁ PanayiotisP-Παναγιώτης δίνει καί τά ἀκούσματα ὅλου τοῦ δίσκου. Ἄκουσα τά τροπάρια (στό 7). Πρέπει νά εἶναι ἀπό τό Θεοτοκάριο, ὅπως εἶπε ὁ κ. Γενικός.

 
Last edited:
#5
Η αλήθεια είναι ότι δεν εψαξα στο Θεοτοκάριο. Μαλλον εκεί θα είναι...Καλά, ευχαριστώ πάντως για τη βοήθεια και ευχαριστώ και τον Δημήτριο Καλπακίδη για τους ειρμούς.
 
#7
Σωτήρης Μ.;60750 said:
Καλημέρα. Κάποια στιγμή άκουσα τον Κανόνα της Θεοτόκου στο cd του όρθρου της Σιμωνόπετρας. Εψαξα, αλλα δεν βρήκα ούτε τα λόγια, ούτε πότε ψάλλεται. Μήπως γνωρίζει κανένας;
Άρχιζε: "Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες..."
Μήπως διαθέτει κανείς το μουσικό κείμενο του κανόνα έτσι όπως ψάλλεται από τους μοναχούς;

Ευχαριστώ
 

Σταύρος Κύπρος

Στάυρος Κύπρος
#8
Καλημέρα. Κάποια στιγμή άκουσα τον Κανόνα της Θεοτόκου στο cd του όρθρου της Σιμωνόπετρας. Εψαξα, αλλα δεν βρήκα ούτε τα λόγια, ούτε πότε ψάλλεται. Μήπως γνωρίζει κανένας;
Άρχιζε: "Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες..."
Μήπως εννοείς αυτό αδελφέ?


Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες Θεόν τον ποιήσαντα θαυμαστά τέρατα, βραχίον υψηλόν και σώσαντι το Ισραήλ ότι δεδόξασθαι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ωδή παρακ...λήσεως την Θεοτόκον πιστοί προσελέγομεν, ιλασμόν αιτούμενοι των εγκλημάτων ημών, και του εχθρού αποφυγήν και σωτηρίαν ψυχών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ελέους την άβυσσον η τετοκίαν ελέησον οίκτιρον την εμήν ασθένειαν Θεοχαρήτοτε και χειραγώγησον προς φως της κατανύξεως. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υψώθην ο άθλιος τη απονία αρχής τω φρονίματι και εις βόθρον πέπτω γαρ των παραπτώσεων τη μετανοίαν με Αγνή πάλιν ανόρθωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μυρίοις εγκλήμασιν αμαρτημάτων αλλούμενος, ΄Αχραντε συ προσπίπτω δέξε με μετανοούντα θερμώς και ιλεόν η τον Κριτήν ποιήσα Δέσποινα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ο θρόνος ο του Θεού των Χερουβείμ ο Υπέρτερος, νεφέλη του φωτός, ψυχής μου τα όμματα Παναγία φώτισον και παθών τελείως την καρδίαν μου καθάρισον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η λίθη του Λυτρωτού και των κτισμάτων Βασίλισσα, αιχμαλωσίαν ημίν ληφθέντα με λύτρωσαι Μαρία Πανάμωμε και της Βασιλείας του Υιού σου καταξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η κρίσις σου αληθώς ψυχών υπάρχει καθάρσιον και ρυπαρών λογισμών εστίν ελλατήριον και φυγαδευτήριον πονηρών πνευμάτων Θεοτόκε Αειπάρθενε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ασμάτων άσμασι ει, Θεοχαρήτοτε Δέσποινα, Αγγέλων η καλλονή βροτών η ανάπλασις Θεόν γαρ εγέννησας ενσωματομένον τον τας φύσεις μεταλλάτοντα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Φύγατε σπεύσατε της Αγίας Ιερουσαλήμ θεάσασθαι μορφήν νύμφης ευκλεούς, Μαρίαν την άφθαρτον και ευσεβώς άσατε αυτήν Χαίρε Πανύμνητε Θεοτόκε η χαρά ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Εκλεκτή ευπρόσδεκτος ανεδείχθης όλη τον Θεόν ως κρίνον ανθηρόν μέσω αγκανθών αφώσεως οσφράδιον Παρθενικόν έμελλε Αυτόν και σε ανέδειξε Προστασία των τιμώντων Σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Τα τους αποστάζουσα αρωμάτων ΄Αφθορε Σεμνή καλή εν γυναιξί ως θεις αληθώς ωραία η όψη σου και η φωνή πλήρης αγαθών. Λύτρον γαρ έτεκες των πταισμάτων τοις υμνούσιν Σε και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η ψυχή μου Δέσποινα εκχωρήθη όλη ψαλμικώς ωδήσω σου τοιγαρούν σου η δεξιά εγώ αντιλάβητο εκ της οπώς σώζουσα μενείν και περιέχουσα και φρουρούσα και σκεπάζουσα. Ησαϊα χόρευε η Παρθένος έσχεν εν γαστρί και έτεκεν Υιόν τον Εμμανουήλ Θεόν τε και άνθρωπον ανατολή όνομα ? Αυτόν Ων μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζομεν.
 

thekyria

Νέο μέλος
#9
Ανακινώ το θέμα μιας και πρόσφατα έψαχνα σχετικά με το ίδιο. Κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Ο κανών έχει τρία μέρη σε ήχο α', πλ. δ' και πλ. α' αντίστοιχα.

* Ο ειρμός: "Ωδήν επινίκιον, άσωμεν πάντες, Θεώ τώ ποήσαντι, θαυμαστά τέρατα, βραχίονι υψηλώ, καί σώσαντι τόν Ισραήλ, ότι δεδόξασται." Ακολουθούμενος από την α' ωδή του κανόνος της Εσπέρας της Πέμπτης σε ήχο α'.

* Η ς' ωδή του κανόνος της Εσπέρας της Κυριακής σε ήχο πλ. δ' ("Ιλάσθητί μοι Σωτήρ").

* Η ωδή θ' του κανόνος της Εσπέρας της Πέμπτης σε ήχο πλ. α', με συνημμένο στο τέλος τον ειρμό: "Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον. Ἀνατολή, ὄνομα αὐτῷ, ὃν μεγαλύνοντες, τὴν Παρθένον μακαρίζομεν."


Αγαπητέ Σταύρε ευχαριστούμε πολύ αλλά η απομαγνητοφώνιση είναι αρκετά ανακριβής.
 
Last edited by a moderator:

Anagnwstaki

Νέο μέλος
#11
Ανακινώ το θέμα μιας και πρόσφατα έψαχνα σχετικά με το ίδιο. Κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Ο κανών έχει τρία μέρη σε ήχο α', πλ. δ' και πλ. α' αντίστοιχα.

* Ο ειρμός: "Ωδήν επινίκιον, άσωμεν πάντες, Θεώ τώ ποήσαντι, θαυμαστά τέρατα, βραχίονι υψηλώ, καί σώσαντι τόν Ισραήλ, ότι δεδόξασται." Ακολουθούμενος από την α' ωδή του κανόνος της Εσπέρας της Πέμπτης σε ήχο α'.

* Η ς' ωδή του κανόνος της Εσπέρας της Κυριακής σε ήχο πλ. δ' ("Ιλάσθητί μοι Σωτήρ").

* Η ωδή θ' του κανόνος της Εσπέρας της Πέμπτης σε ήχο πλ. α', με συνημμένο στο τέλος τον ειρμό: "Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον. Ἀνατολή, ὄνομα αὐτῷ, ὃν μεγαλύνοντες, τὴν Παρθένον μακαρίζομεν."


Αγαπητέ Σταύρε ευχαριστούμε πολύ αλλά η απομαγνητοφώνιση είναι αρκετά ανακριβής.


Ευχαριστώ πάρα πολύ!
Μια επιπλέον βοήθεια. Η ωδή α' είναι του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης στη σελ.19. Η ωδή ς' είναι του Αγίου Θεοφάνους Νίκαιας του Γραπτού στη σελ.168 και η ωδή θ' του Ιωάνου Ευχαιτών στη σελ.115 στο Θεοτοκάριο.
 
#12
Μήπως γίνεται να το αναρτήσει κάποιος σε μουσικά όπως το ψάλλουν οι πατέρες;
 

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
#13
Μήπως γίνεται να το αναρτήσει κάποιος σε μουσικά όπως το ψάλλουν οι πατέρες;
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν·

Το κατέγραψα ώστε να ειπωθεί από την χορωδία της θεολογικής σχολής του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη.

Η καταβασία στο τέλος βρίσκεται στο Αναστασιματαριον του Ιωάννου Πρωτοψάλτου.

-Γαβριήλ
 

Attachments

#14
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν·

Το κατέγραψα ώστε να ειπωθεί από την χορωδία της θεολογικής σχολής του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη.

Η καταβασία στο τέλος βρίσκεται στο Αναστασιματαριον του Ιωάννου Πρωτοψάλτου.

-Γαβριήλ
Αδερφέ μου Γαβριήλ χίλια ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκρισή σου. Καλά Χριστούγεννα σου εύχομαι να έχεις με τους οικείους σου. Ο Θεός να στο ανταποδώσει.
 
Top