Κανόνας Θεοτόκου ή Παρακλητικής προηγείται σε κάποιες περιπτώσεις Μηναίου;

#1
Τι γίνεται στις περιπτώσεις αγίων εορταζομένων εις 8 , όχι όμως πανηγυριζομένων, που διαθέτουν , δηλαδή, πλήρη αλλά όχι πανηγυρική ακολουθία (π.χ 6/9 , 23/9 , 26/7 );
Μήπως στις περιπτώσεις αυτές ορθότερο είναι να προηγείται κανών της Οκτωήχου;
Κάποιοι και στην περίπτωση αυτή ψάλλουν κανόνα της Θεοτόκου καθώς και στα Μηναία υπάρχουν αντικρουόμενες ή ασαφείς διατάξεις (βλ. στις 6/9: «Οἱ κανόνες τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἀρχιστρατήγου», στις 23/9 «Οἱ Κανόνες, τῆς Ὀκτωήχου εἷς, καὶ τοῦ Ἁγίου», ενώ στις 26/7 «Οἱ Κανόνες, τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Ἁγίας οἱ ἑπόμενοι δύο»). Στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή μήπως ισχύει το : ή της Θεοτόκου ή της Οκτωήχου ; Τι όριζε η παλαιά λειτουργική τάξη ; Έχουμε κάτι από πηγές πέραν των σημερινών Μηναίων;
 
#5
Τὰ παλαιὰ μηναῖα καὶ τυπικὰ ὁρίζουν νὰ προηγεῖται ἡ Ὀκτώηχος.
Εννοείτε στις πλήρεις εις 8 αλλά μη πανηγυρικές ακολουθίες (π.χ 6/9 , 23/9, 26/7) ή ακόμη και στις πανηγυρικές, οπότε σ' αυτές (πλήρεις εις 8 αλλά μη πανηγυρικές) σίγουρα προηγείται κανών της Οκτωήχου ;
Μήπως δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο ειδών ακολουθιών, ως προς το ποιος κανών θα προηγηθεί;
Μήπως η διάκριση πανηγυρικών ακολουθιών / πλήρων εις 8 δεν υφίσταται καν, αλλά είναι νεωτέρα εξέλιξη;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
Κατὰ τὶς μνῆμες μεγάλων ἁγίων δὲν ἀντικαθίσταται ὁ α’ κανόνας τῆς Παρακλητικῆς

(χφφ. Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 212r-v, 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 165r-v, ΤΑΣ 30/11, 6/12, 18/1, 20/1, 25/1, 20/7, 27/7, ΧΑΣ φφ. 328v, 329r, ΑΤΑΣ κεφ. νε’),

συνήθως δεσποτικὸς ἤ σταυρώσιμος, ἀπὸ κανόνα τῆς Θεοτόκου, διότι κρίνεται ὅτι ὁ ἅγιος δὲν μπορεῖ νὰ ὑποσκελίσει τὸν Δεσπότη.Οἱ μόνες ἑορτὲς ἁγίων ἄνευ Παρακλητικῆς-πλὴν Κυριακῆς-εἶναι: τῶν κορυφαίων Ἀποστόλων, τῶν ιβ’ καὶ τῆς ἀποτομῆς τοῦ Προδρόμου

(χφφ. ΤΑΣ ιβ’ αἰ. Μ. Λαύρας Γ-5, Σινὰ 1094, 1095, 1096, 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214).Ἡ ἀπ’ αἰώνων ἐκκλησιαστικὴ παράδοση δὲν γνωρίζει μοντέλα ἀκολουθιῶν ἑορταζομένων ἁγίων ἤ ἑορτῶν εἰς 6, 8, μὲ ἀγρυπνία ἤ πανήγυρη. Ὑπάρχει τὸ ἔντυπο ΤΑΣ καὶ τὰ χφφ. του γιὰ κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, καθὼς καὶ τὰ Ἀπορούμενά του γιὰ τὴ σύμπτωση μὲ Κυριακές.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7
Κατὰ τὶς μνῆμες μεγάλων ἁγίων δὲν ἀντικαθίσταται ὁ α’ κανόνας τῆς Παρακλητικῆς

(χφφ. Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 212r-v, 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 165r-v, ΤΑΣ 30/11, 6/12, 18/1, 20/1, 25/1, 20/7, 27/7, ΧΑΣ φφ. 328v, 329r, ΑΤΑΣ κεφ. νε’),

συνήθως δεσποτικὸς ἤ σταυρώσιμος, ἀπὸ κανόνα τῆς Θεοτόκου, διότι κρίνεται ὅτι ὁ ἅγιος δὲν μπορεῖ νὰ ὑποσκελίσει τὸν Δεσπότη.
Ἡ σταύρωση δὲν εἶναι τόσο κατώτερη ἀπὸ τὴν ἀνάσταση ποὺ σπάνια παραλείπεται.
 
#8
Κατὰ τὶς μνῆμες μεγάλων ἁγίων δὲν ἀντικαθίσταται ὁ α’ κανόνας τῆς Παρακλητικῆς,
συνήθως δεσποτικὸς ἤ σταυρώσιμος, ἀπὸ κανόνα τῆς Θεοτόκου, διότι κρίνεται ὅτι ὁ ἅγιος δὲν μπορεῖ νὰ ὑποσκελίσει τὸν Δεσπότη.
Μία ερώτηση: Το ίδιο γίνεται και με τον νεκρώσιμο κανόνα του Σαββάτου και τον Αποστολικό της Πέμπτης ή αυτοί αντικαθίστανται από κανόνα της Θεοτόκου , όπερ συν τω χρόνω επεκράτησε γενικώς;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9
Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ τὶς Πέμπτες καὶ τὰ Σάββατα, ὅπου ὁ νεκρώσιμος ψάλλεται ὡς τρίτος κανόνας.
 
Top