Καλοφωνικός ειρμός «Εκύκλωσαν αι του βίου με ζάλαι» Πλ. Δ' Αθανασίου Πατριάρχου Κων/πόλεως

Top