Καλοφωνικός Ειρμός «Ροήν μου των δακρύων», Ήχος Πλ. B', Σωτηρίου Ι. Βλαχοπούλου. Εκτέλεση: Διονύσιος Φιρφιρής.

Diogenes

Νέο μέλος

https://panagiotisandriopoulos.blogspot.com/2019/08/blog-post_1.html

Ο Καλοφωνικός Ειρμός «Ροήν μου των δακρύων» υπάρχει στο βιβλίο του Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου, Ἓν Ἄνθος τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, στην σελίδα 403.
Στο τέλος του ιδίου βιβλίου υπάρχουν και οι υπόλοιποι καλοφωνικοί ειρμοί του Βλαχόπουλου: Ποίαν σοι επάξιον ωδήν, Θανάτου εορτάζονμεν νέκρωσιν, Χαίρε θυγάτηρ Αδάμ, Εκύκλωσαν αι του βίου με ζάλαι.
Ο ίδιος ειρμός υπάρχει επίσης στο «Αἱ Δύο Μέλισσαι», τόμ. β΄, σελ. 677.

«Σωτήριος Βλαχόπουλος ὁ ἐκ Ταταούλων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μαθητὴς Χουρμουζίου τοῦ Χαρτοφύλακος καὶ γραμματεὺς τοῦ χανεντὲ Γεωργίου τοῦ Πάντζογλου. Ἐγκρατέστατος τῆς ἡμετέρας μουσικῆς καὶ τῆς ἐξωτερικῆς, ἅμα δὲ καὶ ἡδυφωνότατος. Ἑδίδαξε τὴν θεωρίαν τῆς μουσικῆς εἰς τὴν τῷ 1868 επὶ τῆς πατριαρχείας Γρηγορίου του ΣΤ΄ ἰδρυθείσαν πατριαρχικὴν Μουσικὴν Σχολήν, ἐξέδωκε δὲ τῷ 1848 τὴν «Ἁρμονίαν», ἥτις περιέχει διάφορα ἔντεχνα ᾄσματα, ἑλληνικὰ καὶ ἀραβοπερσικά. Ἀπεβίωσε τῷ 1870.»
(ΑΠΟ: Γεωργίου Ἰ. Παπαδοπούλου, Ἱστορικὴ Ἐπισκόπησις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μέχρι τῶν κάθ' ἡμᾶς (1-1900 μ. Χ.) , Ἀθῆναι 1904.)


«Σωτήριος Βλαχόπουλος ὁ ἐκ Ταταούλων, καλλίφωνος μουσικός, μαθητὴς Χουρμουζίου τοῦ Χαρτοφύλακος καὶ γραμματεὺς τοῦ περιωνύμου χανεντὲ τοῦ Σουλτάνου Μαχμοὺτ τοῦ Β΄.Γεωργάκη τοῦ Πάντζογλου. Ἑδίδαξε τὴν θεωρίαν τῆς μουσικῆς εἰς τὴν Ε΄ μετὰ τὴν ἅλωσιν πατριαρχικὴν Μουσικὴν Σχολήν. Ἐφημίζετο ὡς ἄγαν ἐγκρατὴς τῆς τε ἡμετέρας μουσικῆς καὶ τῆς ἐξωτερικῆς. Ὁ Βλαχόπουλος ἐξέδωκε δὲ τῷ 1848 τὴν «Ἁρμονίαν», ἥτις περιέχει διάφορα ἔντεχνα ᾄσματα, ἑλληνικὰ καὶ ἀραβοπερσικά. ( Ὑποσημ. 1140: Ἡ «Ἁρμονία» ἐξεδόθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 1848). Ἀπεβίωσε πρὸ εἰκοσαετίας.»
(ΑΠΟ: Γεωργίου Ἰ. Παπαδοπούλου, Συμβολαὶ εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς παρ’ ἡμῖν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἐν Ἀθήναις 1890.)


«Σωτήριος Βλαχόπουλος (†1870)
Kωνσταντινουπολίτης μουσικός και ψάλτης, μαθητής του Xουρμουζίου Xαρτοφύλακος. Γνωστός κυρίως ως συνθέτης Καλοφωνικών Ειρμών (Aγαθαγγέλου Kυριαζίδου, "Eν Άνθος της καθ' ημάς Eκκλησιαστικής μουσικής", Kων/πολη 1896, σ.395-423, και "Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής", Καλοφωνικοί Ειρμοί, CD 7ο, όπως εκτελούνται από τον πατέρα Διονύσιο Φιρφιρή). Έχει συνθέσει επίσης "ελληνικά και τουρκικά" τραγούδια, τα οποία εξέδωσεν ο ίδιος με τον τίτλο "Aρμονία" (Kων/πολη 1848). Φαίνεται ότι ανήκει στους εισηγητές οθνείων στοιχείων στην εκκλησιαστική μουσική, τάση που παρουσιάζεται έντονα κυρίως στο β' μισό του 19ου αι.»
(Από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών και Εκδόσεων του Μαν. Χατζηγιακουμή www.e-kere.gr/βιογραφικά/ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ .)
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Top