Θεοτοκίο ΙΑ΄ εωθινού εξαποστειλαρίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ27

Νέο μέλος
Την ερχόμενη Κυριακή 28/8/2022 θα ψαλεί στον όρθρο και το θεοτοκίο του ΙΑ΄ εωθινού εξαποστειλαρίου. Παραθέτω το κείμενο όπως το βλέπω στην Παρακλητική της Α.Δ.:
"Ὢ φοβερὸν μυστήριον, ὢ παράδοξον θαῦμα! διὰ θανάτου θάνατος, παντελῶς ἠφανίσθη· τίς οὖν μὴ ἀνυμνήσει σου, καὶ τίς μὴ προσκυνήσει σου,............................. τὴν Ἀνάστασιν Λόγε, καὶ τὴν ἁγνῶς, ἐν σαρκὶ τεκοῦσάν σε Θεοτόκον; Ἧς ταῖς πρεσβείαις ἅπαντας, λύτρωσαι τῆς γεέννης."
Αν το ψάλετε, θα διαπιστώσετε πως είναι ελλιπές μουσικά κατά 1 φράση στο σημείο που έχω τις τελείες. Συμβουλεύτηκα τον τόμο της Παρακλητικής του Ανθολογίου Ph. Vitali και διαπίστωσα ότι εκεί έχει άλλο θεοτοκίο στο εξαποστειλάριο που αρχίζει ως εξής: "Τίς ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ἐπεκαλέσατό σε...".
Μήπως κάποιος γνωρίζει ενδεχομένως το πλήρες κείμενο από το θεοτοκίο "Ὢ φοβερὸν μυστήριο...";
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀλλοῦ βρίσκεται ἡ ἐλλιπής φράση κατά τόν μακαριστό π. Κων. Παπαγιάννη (καί κάποιες ἄλλες διαφορές). Δέν ξέρω ποῦ βλέπει καί δέν μπορῶ τώρα νά ψάξω.
Ὑπάρχει σχετική ἑνότητα: Οκτώηχος - Παρακλητική. Ἴσως καί σέ μουσικά.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Γ.jpg
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀλλοῦ βρίσκεται ἡ ἐλλιπής φράση κατά τόν μακαριστό π. Κων. Παπαγιάννη (καί κάποιες ἄλλες διαφορές). Δέν ξέρω ποῦ βλέπει καί δέν μπορῶ τώρα νά ψάξω.

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τεῦχος 740.

Δὲν τὸ ἔχω.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ὢ φοβεροῦ ὁράματος, ὢ παράδοξον θαῦμα! διὰ θανάτου θάνατος, παντελῶς ἠφανίσθη, καὶ κόσμος ἀνεκαινίσθη, τίς οὖν μὴ ἀνυμνήσει, καὶ τίς μὴ προσκυνήσει σε, δέσποτα Χριστὲ ἄναξ, καὶ τὴν ἁγνῶς, ἐν σαρκὶ τεκοῦσάν σε Θεοτόκον; Ἧς ταῖς πρεσβείαις ῥῦσαι με, ἐξ ἐχθρῶν ἀοράτων»

(χφ. Bayerische Staatsbibliothek gr. 205 παρακλητικὴ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1355-1365 φ. 284r).«Ὢ φοβερὸν μυστήριον, ὢ παράδοξον θαῦμα! διὰ θανάτου θάνατος, παντελῶς ἠφανίσθη, καὶ κόσμος ἀνεκαινίσθη, τίς οὖν μὴ ἀνυμνήσει, καὶ πῶς μὴ προσκυνήσει σε, δέσποτα Χριστὲ ἄναξ, καὶ τὴν ἁγνῶς, τεκοῦσάν σε Θεοτόκον; Ἧς ταῖς πρεσβείαις ῥῦσαι με, ἐξ ἐχθρῶν ἀοράτων»

(χφ. Plutei 11.12 ὀκτώηχος ιε’ αἰ. φ. 136v).
 
Top