Θεαρχίω νεύματι - Δημήτριος Νεραντζής (Τήνος 2003)

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
Θεαρχίῳ νεύματι ἀπὸ τὸν Ἄρχοντα Διδάσκαλο τοῦ Ἀποστόλου κ. Δημήτριο Νεραντζῆ (ἀπὸ τὸ προσωπικό μου ἀρχεῖο)

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος α'
Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι.
Ἦχος πλ. α'
Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο.
Ἦχος β'
Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι.
Ἦχος πλ. β'
Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν.
Ἦχος γ'
Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα.
Ἦχος βαρὺς
Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον.
Ἦχος δ'
Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν.
Ἦχος πλ. δ'
Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα.
Ἦχος α'
Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.

( http://analogion.gr/glt/texts/Aug/15.uni.htm )


 

Attachments

Last edited:

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#2
Ἐπειδὴ μοῦ ζητήθηκε ὀλόκληρος Ἑσπερινὸς ἀπὸ τὴν Τῆνο μὲ τὸν Δάσκαλο, παραπέμπω στὴν σελίδα μου, στὸ Μηναῖον τοῦ Αὐγούστου, ἐδῶ, χοροστατοῦντος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπ. κ. Χριστοδούλου. Αὐτὸς εἶναι βέβαια τοῦ ,βδ' καὶ ὄχι τοῦ ,βγ', τὸν ὁποῖον ...ὅταν εὕρω χρόνο θὰ τὸν ἀνεβάσω.

Καλὴ Παναγιά!
 
Last edited:
Top