Θέση συναξαρίου μέχρι τὸν ια’ αἰ.

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ἡ μετὰ τὴν ἕκτη ᾠδὴ καὶ τὸ κοντάκιο καθυστερημένη θέση τοῦ συναξαρίου εἶναι ᾀσματικὴ ἐπίδραση καὶ συσχέτιση μὲ τὸ συῤῥικνθωθὲν κοντάκιο. Μέχρι τὸν ια’ αἰ. ὁ βίος τοῦ ἁγίου ἦταν ἡ ἀνάγνωση τῶν στιχολογιῶν τοῦ ὄρθρου, πρὸ τῶν ὕμνων τοῦ ἁγίου.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#2
Μπορείτε να εξηγήσετε λίγο τους όρους

βίος αγίου (τι μορφή είχε ως κείμενο;)
στιχολογίες του όρθρου
ύμνοι του αγίου
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
1) Ἐννοῶ τοὺς πρωτότυπους κατὰ πλάτος βίους τῶν ἁγίων ἐκδεδομένους στὶς σειρὲς Acta Sanctorum, Analecta Bollandiana κ.ἄ., ὡς σύνοψη τῶν ὁποίων προέκυψε τὸ συναξάριον τῆς ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως (899-901) καὶ ὁ συναξαριστὴς τοῦ Μαυρικίου ιβ' αἰ, δηλαδὴ τὰ συναξάρια τῶν Μηναίων.

2) Τά, σύμφωνα μὲ τοὺς πίνακες τοῦ ψαλτηρίου, καθίσματα τοῦ ψαλτηρίου ποὺ εἶναι ἡ α' στιχολογία, ἡ β' καί, τυχόν, ἡ γ'. Ὁ πλήρης βίος ἤ βίοι ἀναγινωσκόταν σὲ 2-4 δόσεις: μετὰ τὴν α' στιχολογία καὶ τὰ καθίσματα, μετὰ τὴν β' στιχολογία καὶ τὰ καθίσματα, μετὰ τὴν γ' στιχολογία καὶ τὰ καθίσματα καὶ μετὰ τὰ μεσῴδια καθίσματα, ἄν ἦταν μεγάλος.

3) Ὁ κανόνας, τὸ μεσῴδιο κάθισμα, τὸ κοντάκιο, ἐξαποστειλάριο καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ ὄρθρου.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#4
Ευχαριστώ! Ο όρος "ύμνοι του αγίου" βλέπω δε συμπεριλαμβάνει τα καθίσματα του αγίου (των στάσεων του ψαλτηρίου).

Γνωρίζεις μήπως και για το κοντάκιο πριν συρρικνωθεί πως εμπλεκόταν με το συναξάρι;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
Τὰ καθίσματα τῶν στιχολογιῶν ἦταν σπανιότερα ἀπὸ ὅτι σήμερα.

Τὸ ψαλλόμενο πλῆρες κοντάκιο μὲ ὅλους τοὺς οἴκους του (ὁ ὕμνος τῆς ἡμέρας πρὸ τῆς ἐπικράτησης τῶν κανόνων) ἦταν ἕνα ἔμμετρο συναξάρι, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχε ὁ λαὸς ψάλλοντας τὸ ἐφύμνιο-ἀνακλώμενο. Στὸ τέλος ἐπαναλαμβανόταν τὸ κοντάκιο-κουκούλιο (ὁ πρῶτος ὕμνος) καὶ ὁ λαὸς ἐπανελάμβανε τὸ ἀνακλώμενο.
 
Top