Θέση Πολυελέου και Καθισμάτων εν Κυριακή

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#21
Ἀρχικὴ τάξη:

Κατὰ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 15 Σεπτεμβρίου μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς ἀπόκρεω

(χφφ. Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 114r-v, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 89v, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 30r, ΤΑΣ κεφ. λ’, Τριῴδιον Κυριακὴ τῆς τυρινῆς)

ψάλλεται γ’ στιχολογία ὁ πολυέλεος (ψαλμοὶ 134-135) καὶ δ’ στιχολογία ὁ ἄμωμος

(τυπικὰ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 σσ. 5-6, Εὐεργέτιδος μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1098-1118 σσ. 344, 361, 500, 608, Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φφ. 150r, 153r, Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας 173.Ι 501 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φφ. 84r, 131v, Dmitrievskij τ. 2 σ. 88, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 3r, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 24r, Πρωτάτου 72 ΤΑΣ ιγ’ αἰ. φ. 22v, Σινὰ 1104 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 6r, Π. Ῥομπότου Λειτουργικὴ 1869 σ. 210 ὑποσ. 2, βλ. καὶ ΤΜ σ. 186, ΤΜΕ σ. 85).


Μετὰ τὸν πολυέλεο ψάλλεται ἕνα ἀπὸ τὰ καθίσματα τῶν πρώτων στιχολογιῶν ἤ ἀναστάσιμο ὁμόηχης ἐβδομάδας τοῦ Πεντηκοσταρίου Δόξα, Καὶ νῦν, θεοτοκίο ὁμόηχης Κυριακῆς τοῦ Πεντηκοσταρίου ἤ τοῦ μεσονυκτικοῦ τῆς Κυριακῆς, ἤ Δευτέρας, Τρίτης ἤ Πέμπτης τῆς Παρακλητικῆς. Ἄν τὸ Μηναῖο ἔχει πολυέλεο, ψάλλονται ἀμιγῶς τὰ μετὰ τὸν πολυέλεο τοῦ Μηναίου.

Ἕως τὸν ια' αἰ. ὁ καθαρὰ δεσποτικὸς πολυέλεος ψαλλόταν μόνο σὲ δεσποτικὲς ἑορτὲς καὶ τὶς Κυριακές. Στὶς θεομητορικὲς ψαλλόταν τὸ «Λόγον ἀγαθὸν...» ἤ ὁ ἄμωμος στὴν Κοίμηση. Στοὺς μεγάλους ἁγίους ψαλλόταν ἕνας ψαλμός. Ὁ 18 σὲ ἀποστόλους, ὁ 148 στοὺς ἀσώματους, ὁ 111 σὲ ἄλλους μεγάλους ἁγίους, ὁ ἄμωμος στὴν ἀποτομὴ τοῦ Προδρόμου καὶ εἰς τοὺς τρεῖς ἱεράρχας, ὅπως βλέπομε στὰ στουδιτικὰ τυπικὰ Εὐεργέτιδος, Μεσσήνης κ.ἀ.
 
Last edited:
Top