Η έναρξη του Εσπερινού

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Περί τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐάν δηλαδή μετά τό Εὐλογητός ἀρχόμεθα εὐθύς τοῦ Δεῦτε προσκυνήσωμεν ἤ παρεμβάλλεται τρισάγιον ἔχουν διατυπωθεῖ θέσεις στό θέμα Η έναρξη του Όρθρου. Ἐκεῖ διατυπώθηκε ὅτι ἡ πρόταξη τρισαγίου πρό τοῦ Δεῦτε προσκυνήσωμεν τοῦ προοιμιακοῦ προβλέπεται μόνον σέ ὡρισμένες περιπτώσεις.
Κατά τήν σήμερον ἐπικρατήσασα συνήθεια πάντοτε ἀρχίζουμε εὐθύς ἀπό τοῦ Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

Βρῆκα στό ΤΕ (DI, σελ. 515) μιά ἐνδιαφέρουσα διάταξη τῆς Δευτέρας τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, ἔχουσαν γενικώτερη ἐφαρμογή κατά τόν συντάκτη τοῦ ἐν λόγῳ Τυπικοῦ.

«Χρὴ οὖν εἰδέναι, ὅτι ἐπἅν οὐκ ἔχει εἴσοδον ἤ λειτουργίαν ὁ ἱερεύς, εἰς πάντα τοῦ ὅλου χρόνου τὰ λυχνικὰ καὶ τὰς λοιπὰς ἀκολουθίας τῆς ἐκκλησίας ἀρχόμεθα τῆς ἀκολουθίας ἀπὸ Τρισαγίου καὶ λέγομεν τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὅ καὶ ταύτῃ τῇ ἑσπέρᾳ ποιοῦμεν καὶ πάντα τὸν χρόνον. Ἐπἅν δὲ ἔχῃ εἴσοδον ὁ ἱερεὺς, ὡς πάντα τά σάββατα καὶ πάσας τὰς ἑορτὰς ὁμοίως καὶ πᾶσαν τὴν μεγάλην τεσσαρακοστὴν (σ.σ. σημειωτέον ὅτι τό ἐν λόγῳ Τυπικό προβλέπει καθημερινῶς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων ἐκτός τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας), οὐκ ἀρχόμεθα ἀπὸ Τρισαγίου, ἀλλ᾿ εὐθὺς Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ἐκ γ΄ καὶ τὸν ψαλμόν».


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Τρισάγιον μὲ τρεῖς μικρὲς μετάνοιες προηγεῖται τοῦ προϊμιακοῦ ψαλμοῦ ὅταν τύχει Ἀλληλούϊα ἡμέρα Τρίτη ἕως Παρασκευή, δηλαδὴ Δευτέρα ἑσπέρας ἕως καὶ Πέμπτη ἑσπέρας(χφφ. Βατοπαιδίου 1248 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1077 φ. 33r, Erlangen A 2 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1025 φ. 39v, Houghton 3 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1105 φ. 252v, Dmitrievskij τ. 1 σ. 796, τ. 3 σσ. 27, 304, 318, χφφ. Paris. gr. 329 ὡρολόγιο α’ ἥμισυ ιγ’ αἰ. σ. 51, Biblioteca Νacional de Espana Vitr. 26/5 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1471 σ. 547, ΤΑΣ κεφ. ε’, στ’ καὶ λ’).

Βλ. καὶ Συμβολὴ τεῦχος 19 σ. 11, χφφ. Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 320 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 88r, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β' ἥμισυ ιβ' αἰ. σ. 201, Βritish Library Additional 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 44r, μονῆς Κορώνης Καρδίτσης 1 ὡρολόγιον β’ ἥμισυ ιε’ αἰ. φ. 48v καὶ Δημοτικῆς βιβλιοθήκης Κοζάνης Χ 101, ὡρολόγιο ιζ’ αἰ. φ. 131v.
 
Top