Η ΣΤ΄Πατριαρχική Μουσική Σχολή (1868)

#1
Από τον Πρωτέκδικο Γεώργιο Παπαδόπουλο:
"ΣΤ΄πατριαρχική Μουσική Σχολή. Μετά διετίαν, τω 1868, πατριαρχούντος Γρηγορίου του ΣΤ΄ επί των βάσεων της ρηθείσης σχολής διοργανώθη επί το τελειότερον η έκτη σχολή (Μουσικόν διδασκαλείον). Τα καθήκοντα διδασκάλων ανέλαβον ο Πρωτοψάλτης Σταυράκης Γρηγοριάδης, ο Λαμπαδάριος Γεώργιος Ραιδεστηνός, και oι εκ των ενοριακών ψαλτών Ιωάσαφ Ρώσσος, Δημήτριος Βυζάντιος, Παναγιώτης Κηλτζανίδης, Ονούφριος Βυζάντιος, και Θεόδωρος Αριστοκλής. Εισήχθησαν δε εις την σχολήν παρά του προέδρου της εφορίας μητροπολίτου Χίου (του είτα Σερρών και κατόπιν Ηρακλείας) Γρηγορίου του Βυζαντίου και του συλλόγου των διδασκάλων τα εξής μουσικά βιβλία και μαθήματα, οίον, Σύντομον στιχηραρικόν μέλος ήτοι Αναστασιματάριον και Δοξαστάριον Πέτρου του Πελοποννησίον της Α΄εκδόσεως, Αργόν στιχηράριον Μανουήλ του Χρυσάφου, ανέκδοτον μέχρι της εποχής εκείνης, και το συντετμημένον αυτού παρά Ιακώβου Πρωτοψάλτου Δοξαστάριον εκδεδομένον· Ειρμολόγιον των Καταβασιών αργόν και σύντομον Πέτρου Πελοποννησίου, Ανθολογία, η τετράτομος Πανδέκτη, το καλοφωνικόν Ειρμολόγιον, και τασ κατ’εκλογήν μαθήματα της Παπαδικής τα μελοποιηθέντα παρά διαφόρων της βυζαντινής εποχής μουσικοδιδασκάλων, μέχρι της εποχής εκείνης ανέκδοτα. Επειδή δε των εν λόγω βιβλίων τινά μέν ήσαν δυσεύρετα και δυσώνητα, άλλα δε και ανέκδοτα σωζόμενα εν χειρογράφοις, oι εν τη Μουσική Σχολή διδάσκοντες, αδεία Εκκλησιαστική, ήρξαντο εκδιδόντες κατά Ιανουάριον του 1869 υπό τον τίτλον «Μουσική Βιβλιοθήκη» απάσης της ενιαυσίου ακολουθίας τα μαθήματα, αργά και σύντομα. Αλλά το περιοδικόν τούτο μετά την έκδοσιν δύο φυλλαδίων, εναυάγησε, η δε Μουσική Σχολή μετά πολλάς περιπετείας διελύθη τώ 1872".
Σύμφωνα με πηγές της εποχής δίδαξαν και οι τέσσερις πατριαρχικοί ψάλτες, δηλαδή και ο Α΄Δομέστικος Νικόλαος Στογιάννου και ο Β΄Δομέστικος Κωνσταντίνος Σαββόπουλος(αργότερα μέλος της επιτροπής που συνέταξε το Τυπικό του 1881), καθώς και οι εξωτερικοί ψάλτες Ιωάννης Ζωγράφος Κεϊβελης, Στέφανος Βυζάντιος, Σωτήριος Βλαχόπουλος. Σύνολο δώδεκα.
Παραθέτω τις πηγές μου από περιοδικό της εποχής με τίτλο "Εκκλησιαστικόν Δελτίον" για τους λάτρεις της Ιστορίας.
 

Attachments

Top