Ηλία Ν. Φραγκάκη - Εγκόλπιον Ιεροψάλτου - Μουσικόν Κυριακοδρόμιον

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Σήμερα μοῦ ἔκαναν δῶρο μιά πολύ πρόσφατη ἔκδοση μουσικοῦ βιβλίου μέ τίτλο ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ τοῦ Ἠλία Ν. Φραγκάκη.
Πρόκειται γιά μιά πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοση ἐκ 368 σελίδων μέ θαυμάσιες μουσικές καί ἀλφαβητικές (χειρόγραφες βυζαντινές) γραμματοσειρές πού ἔχει ἐπιμεληθεῖ ὁ ἴδιος, ὅπως μεταξύ πολλῶν ἄλλων γράφει στήν Εἰσαγωγή.
Τό ἔργο αὐτό πού περιλαμβάνει ὅλα τά σταθερά μέλη Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καί Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν (καί ὄχι μόνον) ἀποτυπώνει τήν πολύχρονη πεῖρα τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀλίμου Ἀττικῆς καί Δάσκαλου τῆς παραδοσιακῆς ἐκκλησιαστικῆς βυζαντινῆς μουσικῆς Ἠλία Ν. Φραγκάκη.
Ὁ τόμος αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος μιᾶς σειρᾶς πού θά ἀκολουθήσουν —εὐχόμεθα— ἐπειδή τά κινητά μέλη ἀναφέρονται στόν πλ. δ΄ ἦχο.
Ἡ μεγάλη ποικιλία ὅμως τῶν σταθερῶν μαθημάτων Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καί Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν (καί ὄχι μόνον) πού συγκέντρωσε ὁ συγγραφεύς ἀπό παλαιούς καί μεταγενέστερους μελοποιούς τό καθιστοῦν εὔχρηστο ἐγχειρίδιο τοῦ Ἱεροψάλτου γιά τήν διεξαγωγή τῶν ἀναφερομένων μερῶν τῆς θείας λατρείας, ὥστε νά ἐλαχιστοποιεῖται ἡ ἀνάγκη καταφυγῆς του σέ πολλά μουσικά, ἀλλά κυρίως λειτουργικά βιβλία, καθόσον περιλαμβάνει καί τίς ἀναγκαῖες τυπικές διατάξεις.
Πράγματι στά θέματα Τυπικοῦ εἶναι πολύ ἐνημερωμένος ὁ Ἠλίας καί ἔχει τοποθετήσει τά πράγματα ἀκριβῶς ὅπως μᾶς χρειάζεται.
Τό ἐνδιαφέρον αὐτό βιβλίο τό βρίσκετε σέ ὅλα τά θρησκευτικά βιβλιοπωλεῖα, ὅσο γιά τόν πλοῦτο τῶν Περιεχομένων θά σημειώσω μόνον μερικά δειγματολειπτικά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Εἰς πολλά ἔτη.
Ἀνοιξαντάρια Θ. Φωκαέως.
Φῶς ἱλαρόν ἀρχαῖον, Σίμωνος Καρᾶ καί δικό του.​
ΟΡΘΡΟΣ
Ἅπαντα τά τοῦ Ἐωθινοῦ Εὐαγγελίου στή ὀρθή θέση του μέ ὅλα τά τοῦ Ν΄ ψαλμοῦ.
Ἅπασαι αἱ Τιμιωτέραι.
Ἅπαντα τά ἐωθινά ἐξαποστειλάρια.
Δοξολογίες Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου εἰς τόν πλ. δ΄ ὅπως ἐσημείωσα.
Σήμερον σωτηρία στόν πλ. δ΄ καί Ἀναστάς ἐκ τοῦ μνήματος στόν β΄ ὅμως σέ δικό του μέλος.​
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κύριε ἐλέησον καί Τυπικά ἀγιορείτικα, καταγραφή Λυκ. Ἀγγελόπουλου.
Τρισάγια σέ β΄ καί Δύναμις τό συνηθεισμένον, Γεωργίου Κρητός, Νηλέως Καμαράδου, Ἀρχιδιακόνου Λεσβίου, Ξένου Κορώνη, Σίμωνος Ἀβαγιανοῦ, Ἰωάννου Παλάση, ἀλλά καί τρισάγιον σέ πλ. δ΄ ὑπό Σπ. Μαϊδανόγλου καί Δύναμις διασκευή ἀπό τό τοῦ Νηλέως Καμαράδου.
Ὅσοι είς χριστόν καί Τόν Σταυρόν σου σέ πάρα πολλές συνθέσεις (Πέτρου Λαμπαδαρίου, Κ. Πρίγγου).
Τά τῆς ἀρχιερατικῆς λειτουργίας καί τά τῶν χειροτονιῶν.
Ἀλληλουιάρια Σίμωνος Καρᾶ.
Χερουβικά σέ πλ. δ΄ Πέτρου Λαμπαδαρίου, Θ. Φωκαέως, Γεωργίου Βινάκη, Θ. Γεωργιάδου.
Λειτουργικά κατά παράδοσιν (παρακαταλογάδην κατά τό ἐκφωνητικόν εἶδος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Καταγραφή Κωνσταντίνου Ψάχου), Γ. Βινάκη, Κ. Πρίγγου, Λ. Ἀγγελόπουλου.
Ἄξιόν ἐστιν, Ἐπί σοι χαίρει, Κοινωνικά, Πληρωθήτω.​

Τό ἔργο προλογίζει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως Λυκοῦργος Ἀντ. Ἀγγελόπουλος, ὁ ὁποῖος μέ θερμά λόγια ἀναφέρεται στόν μαθητή του καί συνεργάτη του στήν Ἐ.Β.Χ..

Μαζί μέ τόν Ἄρχοντα συγχαίρω κι ἐγώ τόν γνωστό μου Ἠλία Ν. Φραγκάκη γιά τήν ποιότητα τῆς ὕλης αὐτοῦ τοῦ πρώτου ἔργου/μέρους μιᾶς μελλοντικῆς συνεχείας καί τοῦ εὔχομαι ὁ Τρισάγιος Θεός μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Θεσβίτου νά τοῦ δώσει δύναμη νά ὁλοκληρώσει μέ τήν ἴδια ἐπιτυχία καί τούς ὑπόλοιπους τόμους.

Ἔγραφον τῇ 1η Ἰανουαρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2009
Ἀρχιμ. Μάξιμος Μ. Ματθαῖος 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#2
Ευχαριστούμε πάτερ για την πληροφόρηση. Να ρωτήσω αν η γραφή ακολουθεί το ύφος του Αγγελόπουλου;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ευχαριστούμε πάτερ για την πληροφόρηση. Να ρωτήσω αν η γραφή ακολουθεί το ύφος του Αγγελόπουλου;
Δέν κατανοῶ τήν ἐρώτηση. Μᾶλλον μοῦ φαίνεται πολύ λάθος διατυπωμένη.

 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#4
Ήταν όντως πολύ συνοπτική διατύπωση. Εννοούσα αν τα μουσικά κείμενα που περιέχει είναι γραμμένα με τρόπο που αποδίδει το ύφος του Αγγελόπουλου (δεδομένου ότι ο συγγραφέας είναι μέλος της ΕΒΧ), και που χαρακτηρίζεται από έλξεις, αναλύσεις, διπλά ισοκρατήματα κ.λπ. Είναι για δικη μου πληροφόρηση.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Ήταν όντως πολύ συνοπτική διατύπωση. Εννοούσα αν τα μουσικά κείμενα που περιέχει είναι γραμμένα με τρόπο που αποδίδει το ύφος του Αγγελόπουλου (δεδομένου ότι ο συγγραφέας είναι μέλος της ΕΒΧ), και που χαρακτηρίζεται από έλξεις, αναλύσεις, διπλά ισοκρατήματα κ.λπ. Είναι για δικη μου πληροφόρηση.
Καί πάλι εἶσαι λάθος.
Ἐγώ ἔγραψα κάποια πράγματα (ἐλάχιστα) γιά νά εὐχαριστήσω πρῶτον γιά τό δῶρο καί νά ἐπαινέσω μιά πολύχρονη δουλειά, ὅπως φαίνεται, κοπιώδη μέ ἰδιαίτερο μεράκι.
Τήν πληροφόρηση νά τήν πάρεις ἀπό τόν ἴδιο ἤ ἄν πᾶς σέ κανένα βιβλιοπωλεῖο ρίξε μιά ματιά πρῶτα στήν Εἰσαγωγή καί μετά σέ ὅλο τό ἔργο.
Εἶναι δυνατόν νά ἀπολογηθῶ ἐγώ γιά τό ἔργο κάποιου ἄλλου, τό ὁποῖον ἐνδεχομένως δέν εἶμαι ἄξιος νά ἀξιολογήσω μέ ἀκρίβεια;
Θεωρῶ ἀγενῆ τά παραπάνω καί πρός ἐμένα καί πρός τόν συγγραφέα.
Προσωπική πληροφόρηση σημαίνει αὐτοψία.
Ἰδού λοιπόν, αὔριο σέ κανένα βιβλιοπωλεῖο.
Αὐτό εἶχες νά ρωτήσεις ἀπ᾿ ὅσα ἔγραψα.
Ἤ δέν καταλαβαίνω....


 

ixadin

Ηχάδιν
#6
Τον κ. Φραγκάκη τόν γνωρίζω προσωπικά, ότνα ήμουν τρίτος ψάλτης στη Μεταμόρφωση.

Έχω δεί το βιβλίο και είναι κυριολεκτικά ένα κομψοτέχνημα. Το έχει γράψει με πολύ κόπο και μόχθο και έχει φροντίσει την παραμικρή λεπτομέρεια.

Με όλο το θάρρος μπορώ να δώσω μια πληροφορία: Ο κ. Φραγκάκης έχει ήδη τελειώσει εδώ και καιρό όλους τους ήχους. Απόκειται λοιπόν στην εκδότρια εταιρία να ολοκληρώσει την σειρά.
 

gfressas

Γεώργιος Φρέσσας
#7
Μήπως έχετε την διεύθυνση του κ.Φραγκάκη ή κάποιο τηλ. των εκδόσεων για να το παραγγείλουμε ?
 

kostaeri

Μπουσδέκης Κώστας
#8
Επειδή το είδα το βιβλίο, έχει σημειωμένες έλξεις κ παλαιά σημαδόφωνα κτλ... Η γραφή είναι δίχρωμη (μαύρο-κόκκινο). Φαίνεται προσεγμένη εκδοση.
Είναι πολύ βολικό για όσους αρέσκονται σ' αυτή τη γραφή γιατί ο εκδότης έχει μαζέψει ανά ήχο ό,τι μπορεί να χρειαστεί ο ψάλτης για να μην κουβαλά μαζί του πολλά βιβλία.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Μήπως έχετε την διεύθυνση του κ.Φραγκάκη ή κάποιο τηλ. των εκδόσεων για να το παραγγείλουμε ?
Στό βιβλίο βλέπω τήν διεύθυνσή του:
Ἠλίας Ν. Φραγκάκης
Κισσάμου 74-76
173 42 Ἅγιος Δημήτριος
τηλ. 210 9848714 φορ. 6984608988

Ἀπ᾿ ὅ,τι πληροφορήθηκα ἀπουσίαζε στό ἐξωτερικό, ἴσως ἐπέστρεψε.

Ἀλλά ἔγραψα ὅτι τό βιβλίο διατίθεται στά θρησκευτικά βιβλιοπωλεῖα. Χωρίς νά κάνω κάποια ἐξαίρεση μπορεῖτε νά τηλεφωνήσετε στό
Βιβλιοπωλεῖον
Νεκτάριος Παναγόπουλος
Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 Ἀθῆναι
Τηλ. καί φάξ 210.322.4819

καί νά σᾶς τό στείλουν.

Θέλω νά συμπληρώσω, ὅτι ἐκτός ἀπό τήν διχρωμία, κάτι σημαντικό, πού ἔγραψε ὁ Κώστας, καί τίς καλλιτεχνικές γραμματοσειρές (ἐπαναλαμβάνω) πού ἐπιμελήθηκε ὁ ἴδιος μέ πέννα, παραθέτει καί ἀρκετές ἔνθετες φωτογραφίες ἤ πορτρέτα παλαιῶν καί μεταγενέστερων μελοποιῶν καί δασκάλων ὅπως τῶν Θ. Φωκαέως, Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, Ἰακώβου Ναυπλιώτου, Παλασίου καί Πρίγγου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Κων. Ψάχου, Θρ. Στανίτσα, Νικ. Χατζησταμάτη, Σίμωνος Καρᾶ, Γεωργίου Βινάκη, Λεων. Σφήκα, Σπυρ. Μαϊδανόγλου, Δημ. Νεραντζῆ κ.ἄ..


 

souldatos

Στέφανος Σουλδάτος
#10
καί τίς καλλιτεχνικές γραμματοσειρές (ἐπαναλαμβάνω) πού ἐπιμελήθηκε ὁ ἴδιος μέ πέννα
Ο καλλιγραφικός χαρακτήρας του Ηλία είναι πράγματι αξιοθαύμαστος. Πέρυσι που είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο, του είχα ζητήσει να μου επιτρέψει να συμπεριλάβω τα σύμβολά του στο πακέτο ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ως εναλλακτική γραμματοσειρά. Τότε αρνήθηκε. Φέτος, που εργάζομαι 10 ώρες τη μέρα, με παρακάλεσε να τα συμπεριλάβω, αλλά δεν προλαβαίνω... Κρίμα, θα ήταν ωραίο να είχαμε και μια καλή χειρόγραφη γραμματοσειρά διαθέσιμη :(
 

eleftheriou

Ανδρέας Ελευθερίου
#11
Το Μουσικό Κυριακοδρόμιο του Ηλία Φραγκάκη είναι από από τα πλέον επιμελημένα και καλογραμμένα βιβλία που έχω δει. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο που σ'ένα τόμο συγκεντρώνονται όλα τα κοινά μαθήματα του εσπερινού, του όρθρου της Κυριακής και της Θείας Λειτουργίας και τα μαθήματα του πλαγίου του τετάρτου μαζί με όλο το τυπικό, με πολύ κατατοπιστικές παρατηρήσεις. Αξίζει να βρει απήχηση και να εκδοθούν σύντομα και οι λοιποί ήχοι.
 
Last edited:
#12
Ειναι η πρωτη φορα που γραφω στο foroum.Θα ηθελα να συγχαρω τον π. Μαξιμο για την παρουσιαση του βιβλιου του Ηλια Φραγκακη .Επεσε και στα δικα μου χερια το βιβλιο που μολις εκδοθηκε και η προσωπικη μου αποψη ειναι οτι προκειται για εξαιρετικη δουλεια. Θελει πολυ κοπο και μερακι για να ολοκληρωθει μια τετοια δουλεια. Ευχομαι στον Ηλια να συνεχισει και με αλλες εκδοσεις. Καλη δυναμη σε ολους.
 

duodim

Δημήτρης Δημητρακόπουλος
#13

Μαζί μέ τόν Ἄρχοντα συγχαίρω κι ἐγώ τόν γνωστό μου Ἠλία Ν. Φραγκάκη γιά τήν ποιότητα τῆς ὕλης αὐτοῦ τοῦ πρώτου ἔργου/μέρους μιᾶς μελλοντικῆς συνεχείας καί τοῦ εὔχομαι ὁ Τρισάγιος Θεός μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Θεσβίτου νά τοῦ δώσει δύναμη νά ὁλοκληρώσει μέ τήν ἴδια ἐπιτυχία καί τούς ὑπόλοιπους τόμους.
Ἔγραφον τῇ 1η Ἰανουαρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2009
Ἀρχιμ. Μάξιμος Μ. Ματθαῖος
Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Ηλία για κάποιους μήνες (Λαμπαδάριος μου στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου). Το ταλέντο του ανθρώπου φαινόταν από μακρυά. Δυστυχώς, η Πρωτεύουσα, μας τον "έφαγε" κι' αυτόν, όπως και πολλούς άλλους ταλαντούχους νέους μας. Ηλία συγχαρητήρια. Χαίρομαι για την πρόοδό σου. Προχώρα...
 

KHarris

Παλαιό Μέλος
#14
Θα μπορούσε κάποιος ενδεικτικά να σκανάρει 1-2 σελίδες και να τις ανεβάσει στο forum? Καθώς και τα περιεχόμενα?
(επίσης αν είναι γνωστή η τιμή του εν λόγω βιβλίου?)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#15

Ἀνεβάζω ἐνδεικτικῶς κάποιες σελῖδες, τοῦ τίτλου, ἐσωτερικές καί ὅλες τῶν περιεχομένων.
Γιά τήν τιμή μπορεῖτε νά πάρετε πληροφορίες ἀπό κάποιο βιβλιοπωλεῖο ἤ καί ἀπό τόν ἴδιο, σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού ἔδωσα στό #9.
Πάντως ἡ τιμή εἶναι πάρα, μά πάρα πολύ χαμηλή.

 

Attachments

s_mikhalis

Μιχάλης Στρουμπάκης
#17
Με πολλή χαρά έλαβα το μουσικό κυριακοδρόμιο του αγαπητού φίλου Ηλία Φραγκάκη. Εκτός των όσων επεσήμαναν ο π. Μάξιμος και οι έτεροι συνοδοιπόροι της μουσικής, θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ τα εξής:
1. Ο συγγραφέας δεν επιφέρει καμία σημειογραφική αλλοίωση στα κλασσικά κείμενα του βιβλίου. Οι τυχόν έλξεις και ισοκρατήματα τίθενται για δυνητική χρήση. Αυτό ίσως είναι πολύ προτιμότερο από τή σημειογραφική αλλοίωση ή την περικοπή μουσικών γραμμών που συναντάμε σε άλλες εκδόσεις.
2. Απ' ό, τι είδα, όσον αφορά τα Αναστάσιμα, προέρχονται από τρείς πηγές: το Αναστασιματάριο του Εφεσίου, το του Ιωάννου καί το του Κωνσταντίνου. Έτσι σε μια έκδοση έχουμε τρεις πτυχές της ψαλμώδησης του Αναστασιματαρίου. Τα κριτήρια επιλογής ανήκουν στον συγγραφέα και βέβαια όποιος έχει ερώτηση, ερωτά τον ίδιο:cool:
3. Κατά την άποψή μου, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει βοήθημα τόσο για τους χορούς των ιεροψαλτών, αφού θα έχουν ένα κοινό "τόπο" ψαλμώδησης, όσο και για τους μαθητές.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πέμψω τις καλύτερες ευχές μου στον Ηλία μέ την ελπίδα ότι και οι άλλοι ήχοι θα βγούν σύντομα!
Μιχάλης Στρουμπάκης
 

duodim

Δημήτρης Δημητρακόπουλος
#18
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πέμψω τις καλύτερες ευχές μου στον Ηλία μέ την ελπίδα ότι και οι άλλοι ήχοι θα βγούν σύντομα!
Μιχάλης Στρουμπάκης
Με ιδιαίτερη χαρά πήρα στα χέρια μου το «Μουσικόν Κυριακοδρόμιον», το οποίο ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Ηλίας Ν. Φραγκάκης, ευγενικά μου προσέφερε. Δεν θα «σταθώ» στο περιεχόμενο του βιβλίου, στο οποίο αναφέρθηκαν με μηνύματά τους, ο π. Μάξιμος, ο Μιχάλης Στρουμπάκης και άλλοι φίλοι. Δεν θα «σταθώ» στη συγκίνηση που αισθάνθηκα λόγω της φιλίας και κοινής μας καταγωγής. Εκείνο που θέλω να επισημάνω, είναι ο κόπος, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς που χρειάζονται, για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια έκδοση. Κόπος και δουλειά που δείχνουν ένα πράγμα, την αφοσίωση του Ηλία στο Διακόνημα του Ιεροψάλτη, στη μελέτη και προαγωγή της τέχνης του Ιερού Δαμασκηνού.
Χαίρεται κανείς, βλέποντας νέους ανθρώπους, σήμερα, όχι απλά να ασχολούνται με την πατρώα Εκκλησιαστική μας παράδοση, αλλά να είναι κυριολεκτικά «δοσμένοι» σ’ αυτήν. Χαίρεται, όταν παρατηρεί, να ερευνούν, να μελετούν, να καταγράφουν την παράδοση αυτή, να παράγουν έργο και να το προσφέρουν για κοινή ωφέλεια.
Ίσως, δεν είναι πολλοί, είναι όμως αρκετοί για τη συνέχεια. Ο Ηλίας είναι ένας απ’ αυτούς.
Δεν εννοείται επιστήμη, δεν εννοείται τέχνη σε μορφή «στατική». Γιατί τότε, αργά ή γρήγορα θα συρρικνωθεί, θα ατονήσει και στο τέλος θα ξεχαστεί. Ένα μόνο χρειάζεται. Σεβασμός στις πηγές, στο πρωτογενές, στο κλασσικό. Με την σωστή επιλογή μουσικών κειμένων και την καλλιγραφημένη από τον ίδιο παρουσίαση τους, ο Ηλίας στο βιβλίο του, το έχει επιτύχει.
Εύχομαι καλή συνέχεια.
Δ.Π.Δ.
 

KHarris

Παλαιό Μέλος
#19
Έλαβα και ΄γω το βιβλίο του Κ. Φραγκάκη. Πράγματι σπουδαία δουλειά (είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να πω).
Ελπίζω σύντομα να εκδοθούν και οι υπόλοιποι τόμοι.
 

Μ.Β.

Ματθαίος Βλάχος
#20
Συγχαρητήρια κι από μένα στον φίλο Ηλία για την πολύ προσεγμένη και καλλιγραφική του δουλειά.
Θυμάμαι προ ετών που συνεργαζόμασταν στο Αναλόγιο της Ι.Μ.Ασωμ.Πετράκη, όπου έζησα από κοντά το μεράκι και την αγωνία του για την ολοκλήρωση του "βιβλίου του" όπως έλεγε.
Να που είναι πλέον γεγονός, και χαίρει συγκινητικής αποδοχής, όπως άλλωστε του αξίζει.
Και πάλι συγχαρητήρια και καλή συνέχεια.
 
Top