Ζ´ ᾠδὴ Σταυροπροσκυνήσεως

Τὸ σωστὸ εἶναι "ἦλθες ἐπὶ γῆς", ὁπότε "σωτηρίαν ἡμῖν ἐδωρήσω, Χριστέ" ἢ "ἦλθεν ἐπὶ γῆς", ὁπότε "σωτηρίαν ἡμῖν ἐδωρήσατο";
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«ἦλθεν ἐπὶ γῆς καὶ Σταυρῷ προσηλωθείς, σωτηρίαν ἡμῖν ἐδωρήσατο»

(χφφ. τριῴδια Σινὰ 735 ι' αἰ. φφ. 19v-20r, 755 ι' αἰ. φ. 69r, 736 τοῦ ἔτους 1028 φ. 119r, Vat. gr. 2118 ια' αἰ. φ. 54v, Διονυσίου 95 εἱρμολόγιο ιβ' αἰ. φ. 58r).
 
Top