Εὐλογητάρια Μ. Σαββάτου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀναστάσιμα εὐλογητάρια πρὸ τοῦ τριαδικοῦ:

«Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ, τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῷ τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα, καὶ ἐξ ᾍδου πάντας ἀνακαλέσαντα.Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα. Ὁ Ἀδὰμ δὲ ἐν ᾅδῃ διατρίβων ἐβόα· Τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον ἐγὼ εἰμί· συνανάστησόν με Σωτὴρ καὶ σῶσον με.Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρῶν σε γυναιξὶ μυροφόροις, ἀναστάντα ἐκ τάφου προσφθεγγόμενον Σῶτερ. Χαίρετε ἐμοί, εἴπατε ὁ Κύριος, ἀποστόλοις ἐκ τῶν νεκρῶν ἐγήγερται»

(χφ. Σινὰ 781 παρακλητικὴ ι’-ια’ αἰ. φ. 101Αv).


«Ταῖς γυναιξίν, ὁ Χριστὸς τὸ Χαίρετε,
πρώταις ἔφησεν ἀναστὰς ἐκ τάφου,
καὶ τῷ Πέτρῳ, δι’ αὐτῶν δεδήλωκεν,
τὴν τοῦ ὄρους ἄνοδον τῆς Γαλιλαίας,
καὶ σὺν τοῖς λοιποῖς, ἄπιτε κηρύξατε,
πανταχοῦ τὴν ἐμὴν ἀνάστασιν.

Τοῖς μαθηταῖς, ὁ Σωτὴρ προέφησεν,
τὴν τριήμερον ἔγερσιν τὴν ἐκ τοῦ τάφου,
εἰς τὸ ὄρος, ἐλεῶν πορεύεσθαι,
καὶ θεάσασθαι ἐγηγερμένον,
ἄμφω ὡς τὸ πρὶν Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον,
καὶ δείξαντα τὴν ἐμὴν ἀνάστασιν»

(P 05.05 φ. 341v· παρομοίως χφ. Σινὰ 900 ὡρολόγιο ιε’ αἰ. φφ. 34v-35r).Πρὸ τοῦ τριαδικοῦ:

«Ἐξαστράπτων ἐν τῷ τάφῳ ἄγγελος, θεασάμενος ταῖς μυροφόροις, θαμβουμέναις ἔλεγε τί κλαίετε, ὅν ζητεῖτε Χριστὸν νῦν ἐξανέστη, ἴδετε ὑμεῖς τὸν τάφον οὗ ἔκειτο, καὶ χαρὰν μαθηταῖς εὐαγγελίσασθε.

Τριήμερος ἀναστὰς ὁ Κύριος, ὑπηντήθη πρῶτον μυροφόροις, Μαρίᾳ δὲ μή μου ἅπτου ἔφησεν, ἀναβαίνω γὰρ πρὸς τὸν Πατέρα. Δράμετε ὑμεῖς τάχος ἀπαγγείλατε, μαθηταῖς μου καὶ Πέτρῳ τὴν ἀνάστασιν.

Ἀῤῥήτῳ σου δυναστείᾳ Κύριε, κατεπάτησας ᾅδου τὸ κράτος, καὶ τὸν Ἀδὰμ τῆς φθορᾶς ἀνέστησας, καὶ στολὴν αὐτὸν τῆς ἀφθαρσίας, ἀντὶ φύλλων τῆς συκῆς ἐνέδυσας, ἥν ἐκ τῶν αἱμάτων σου ἐπορφύρωσας.

Ταῖς γυναιξίν, ὁ Χριστὸς τὸ Χαίρετε,
πρώταις ἔφησεν ἀναστὰς ἐκ τάφου,
καὶ τῷ Πέτρῳ, δι’ αὐτῶν δεδήλωκεν,
τὴν ἐπ’ ὄρους ἄνοδον εἰς Γαλιλαίαν,
καὶ σὺν τοῖς λοιποῖς, ἄπιτε κηρύξατε,
πανταχοῦ τὴν ἐμὴν ἀνάστασιν.

Τοῖς μαθηταῖς, ὁ Σωτὴρ προέφησεν,
πρὸς τὴν ἄνοδον ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου,
εἰς τὸ ὄρος ἐλεῶν πορεύθητε,
καὶ θεάσασθε ἐγηγερμένον,
ἄμφω ὡς τὸ πρὶν Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον,
καὶ κηρύξατε τὴν ἐμὴν ἀνάστασιν»
(σύμμικτο χφ. British Library Additional 39588 ιβ’ αἰ. φφ. 41v-42r).Πρὸ τοῦ τριαδικοῦ:

«Ταῖς γυναιξίν, ὁ Χριστὸς τὸ Χαίρετε,
πρώταις ἔφησεν ἀναστὰς ἐκ [τοῦ] τάφου,
καὶ τῷ Πέτρῳ, δι’ αὐτῶν δεδήλωκεν,
τὴν ἐπ’ ὄρους ἄνοδον εἰς Γαλιλαίαν,
καὶ σὺν τοῖς λοιποῖς, ἄπιτε κηρύξατε,
πανταχοῦ τὴν ἐμὴν ἀνάστασιν.
Τοῖς μαθηταῖς, ὁ Σωτὴρ προέφησεν,
τὴν τριήμερον ἀνάστασιν ἐκ [τοῦ] τάφου,
εἰς τὸ ὄρος, ἐλεῶν πορεύθητε,
καὶ θεάσασθε ἐγηγερμένον,
ἄμφω ὡς τὸ πρὶν Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον,
καὶ δοξάσατε τὴν ἐμὴν ἀνάστασιν».

(BL 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 112r). Τὰ ἐντὸς ἀγκυλῶν ἄρθρα περιττεύουν. Τὸ β’ ὑπάρχει καὶ στὸ χφ. Σινὰ 904 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1211 φ. 280r.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὰ εὐλογητάρια εἶναι στιχηρά τοῦ ψαλμοῦ 118 (ἀμώμου) καὶ ψαλλόταν στοὺς τελευταίους του στίχους.

Ἀπὸ τὸν ιβ' αἰ. περίπου μετετέθησαν μετὰ ἀπὸ αὐτὸν μὲ στίχο Εὐλογητὸς εἶ Κύριε δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου, καὶ ἀργότερα ὀνομάστηκαν εὐλογητάρια.

Ἔψαλα σύντομα τὰ παλαιὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια μὲ στίχους τοῦ ἀμώμου ποὺ συνοδεύουν τὴν γ' στάση τῶν ἐγκωμίων κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἐπιταφίου.
 

Attachments

  • ΤΥΠΙΚΟΝ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.pdf
    96.6 KB · Views: 46
Top