Εἴσοδος ἐπιταφίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἐπιταφίου γίνεται ἡ εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Μ. Σαββάτου
(τυπικὸ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ἔτους 1122 σ. 176, χφφ. Σινὰ 1094 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 86r, Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 134v, ΤΑΣ κεφ. με’).

Ὁ ἱερεὺς πρὶν εἰσέλθει στὸ ναό, λέγει τὴν εὐχὴ τῆς εἰσόδου
(τυπικὸ Εὐεργέτιδος ιβ’ αἰ. σ. 554),

εὐλογεῖ τὴν πύλη τοῦ ναοῦ
(τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 243, Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σ. 238, Μήλι τοῦ ἔτους 1292 (Dmitrievskij τ. 1 σ. 881), Dmitrievskij τ. 3 σσ. 253, 517, 551),

ὁ δὲ διάκονος ἐκφωνεῖ «Σοφία ὀρθοί»
(χφφ. Μ. Λαύρας Δ-45 τριῴδιο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 311r, Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 135r, Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 134v, Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 182r, Dmitrievskij τ. 3 σ. 370).
 
Top