Εἱρμὸς θ' ᾠδῆς Σαββάτου τοῦ Λαζάρου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως τιμήσωμεν λαοὶ Θεοτόκον, τὴν τὸ πῦρ τῆς θεότητος, δεξαμένην ἐν γαστρὶ ἀφλέκτως, ἐν ὕμνοις μεγαλύνοντες»

(χφφ. Μ. Λαύρας Β-32 εἱρμολόγιο τέλη ι’ αἰ. φ. 288r, Τ. Σταυροῦ 15 τριῴδιο ιβ’ αἰ. φ. 109r).«Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως τιμήσωμεν λαοὶ Θεοτόκον, τὴν τὸ πῦρ τῆς θεότητος, δεξαμένην ἐν τῇ γαστρὶ ἀφλέκτως, ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν»

(χφφ. τριῴδια Σινὰ 735 ι’ αἰ. φ. 126v, Vat. gr. 771 ια’ αἰ. φ. 133v «μεγαλύνοντες», Reg. gr. Pio. II. 30 ια’ αἰ. φ 169v, Σινὰ 754 τοῦ ἔτους 1177 φ. 161r, 1258 εἱρμολόγιο τοῦ ἔτους 1257 φ. 142r, Paris. Coislin. gr. 220 εἱρμολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 226v).
 
Top