[Ερώτηση] Εἱρμός - Καταβασία ε΄ ᾠδῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω (καί Μ. Κανόνος) «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα»

#1
Παρατήρησα τις εξής διαφορές:

1. Εγκόλπιον Αναγνώστου και Ψάλτου (Α.Δ. ΣΤ΄2005)
...καὶ δίδαξόν με, Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά σου.

2. Συλλειτουργικόν (Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας ΣΤ΄2008)
...καὶ δίδαξόν με ποιεῖν ἀεὶ τὸ θέλημά σου.

3. Τριώδιον (Α.Δ. Δ΄2014)
...καὶ δίδαξόν με ποιεῖν, Σωτήρ, τὸ θέλημά σου.

Γνωρίζουμε πιο είναι το σωστό;

Στα μουσικά δε (1825 & 1903) υπάρχει η πρώτη περίπτωση.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Πρόσθεσα στόν τίτλο (καί Μ. Κανόνος) γιά νά ληφθεῖ ὑπόψη.

Ὁ μακαριστός π. Κων/νος Παπαγιάννης στό «Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον» (τ. Α΄ σ. 47) γράφει: Ἀντί καὶ δίδαξόν με ποιεῖν, ἀεὶ τὸ θέλημά σου ἐπικρατεστέρα γραφή καὶ δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά σου.
Εἶναι αὐτό τοῦ Ἐγκολπίου ἐνῶ τό «Ἀντί...» ἀναφέρεται στό παλαιό Τριῴδιον (πού βλέπουμε καί στό Συλλειτουργικόν). Στόν Μ. Κανόνα τό παλαιό καί νέο Τριῴδιον ἔχει καὶ δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά σου.
Τώρα γιατί στό νέο Τριῴδιον ἀναγράφεται ὡς καὶ δίδαξόν με ποιεῖν, Σωτήρ, τὸ θέλημά σου, εἶναι ἕνα ἐρώτημα.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


«καὶ διδαξόν με σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά σου»

(χφφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο ιβ'-ιγ' αἰ. φ. 117r, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 παρακλητικὴ ιγ' αἰ. φ. 208r, Τριῴδιον ἔκδ. 1565 μέγας κανών).


«καὶ δίδαξόν με ποιεῖν ἀεὶ τὸ θέλημά σου»

(Τριῴδιον ἔκδ. 1565 Κυριακὴ τῆς ἀπόκρεῳ).

Πιστεύω ὅτι καὶ τὰ χφφ. εἱρμολόγια Μ. Λαύρας Β-32 τέλη ι' αἰ. καὶ Paris. Coisl. gr. 220 ιγ' αἰ. ἔχουν τὴν πρώτη γραφή (Εἱρμολόγιον Σ. Εὐστρατιάδου).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Ἰσχύει, λοιπόν, τό τοῦ μακαριστοῦ
...ἐπικρατεστέρα γραφή καὶ δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά σου.
ὅπως φαίνεται καί στόν Μ. Κανόνα.
Στόν Μ. Κανόνα τό παλαιό καί νέο Τριῴδιον ἔχει καὶ δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά σου.
Τώρα,
...γιατί στό νέο Τριῴδιον ἀναγράφεται ὡς καὶ δίδαξόν με ποιεῖν, Σωτήρ, τὸ θέλημά σου, εἶναι ἕνα ἐρώτημα.
πιστεύω πώς εἶναι σφάλμα τῆς ἐκδόσεως καί ὄχι τοῦ μακαριστοῦ ἐπιμελητοῦ. Πληκτρολογήθηκε ἐξ ἀρχῆς καί ἔχουμε ἀναγραμματισμό; Ἤ ἁπλῶς ἀντικαταστάθηκε τό «ἀεί» μέ τό «Σωτήρ» ἀπό τήν παλαιά ἔκδοση; Ἀπό ἀπροσεξία καί βιασύνη τῶν τεχνικῶν καί στίς δύο περιπτώσεις βέβαια.

 
Top