Εἱρμοί. Ἦχος δ'. ᾨδὴ α'. «ᾌσομαὶ σοι Κύριε ὁ Θεός μου...» (2/12) & ᾨδὴ γ' «Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ» (Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Ἀγαπητέ Γιῶργο,
Χρησιμοποιεῖς ἐσφαλμένη ὁρολογία (ἀλλαγή τίτλου καί μετακίνηση θέματος ἐξετελέσθη).
Εἶδες τά Εἱρμολόγια;
Δές (δέν ἔχω δεῖ) καί τή μουσική ἐργασία γιά τήν αὐριανή Κυριακή (ἐδῶ).

Νά εἶσαι καλά!


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
Στον αυριανό κανόνα του Προφήτου Αββακούμ συναντάμε τροπάρια προς τους εξής ειρμούς:

ᾌσομαὶ σοι Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι ἐξήγαγες λαὸν δουλείας Αἰγύπτου, ἐκάλυψας δὲ ἅρματα Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν.

Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε, καὶ οἱ ἀσθενοῦντες, περιεζώσαντο δύναμιν· διὰ τοῦτο ἐστερεώθη, ἐν Κυρίῳ ἡ καρδία μου.

Τοὺς οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου κατεκάλυψε, καὶ ἡ γῆ ἐπληρώθη τῆς δόξης σου Χριστέ· διὸ ἀπαύστως κραυγάζομεν· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

Ὁ ἀνατείλας τὸ φῶς, καὶ φωτίσας τὸν ὄρθρον, καὶ δείξας τὴν ἡμέραν, δόξα σοι, Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ.

Ἐβόησε, προτυπῶν τὴν ταφὴν τὴν τριήμερον, ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς, ἐν τῷ κήτει δεόμενος· Ἐκ φθορᾶς με ῥῦσαι, Ἰησοῦ Βασιλεῦ τῶν Δυνάμεων.

Ἀβραμιαῖοι ποτέ, ἐν Βαβυλῶνι Παῖδες, καμίνου φλόγα κατεπάτησαν, ἐν ὕμνοις κραυγάζοντες· ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, καὶ πᾶσα κτίσις, εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλε τὸ φῶς, καὶ τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἐφώτισε, καὶ ζωήν αἰώνιον τῷ κόσμῳ ἐδωρήσατο, ὑμνεῖτε λαοί, καὶ ὑπερυψοῦτε, αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη, Θεὸς ἐκ λαγόνων σου προῆλθε, σαρκοφόρος ὡς ὤφθη ἐπὶ γῆς, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη· σὲ Θεοτόκε, διὸ πάντες μεγαλύνομεν.


Από αυτούς τους ειρμούς τα της γ', f', ζ' και θ' ωδής είναι γνωστοί και υπάρχουν στο Ειρμολόγιο Πέτρου του Βυζαντίου
Της α', δ', ε' και η' νομίζω ότι υπάρχουν στο ειρμολόγιο του κ. Παπαχρήστου. Είναι προφανές ότι αναζητούμε της α' ωδής επειδή (καλώς ή κακώς) συνήθως ψάλλουμε αυτές τις δύο ωδές. Η γνώση των υπολοίπων (άγνωστων) ωδών είναι δείγμα σεβασμού προς το λειτούργημά μας. Ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω μια φράση του μακαριστού άρχοντος Θρασύβουλου Στανίτσα ότι "Ψάλτης, εἶναι μόνον ἐκεῖνος ποῦ ξέρει νὰ ψάλλῃ κανόνες"

Εμείς για την αυριανή επιλέξαμε να ψάλλουμε την δ' ωδή (και την η') για την μνήμη του Αγίου Προφήτου Αββακούμ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Ὁ εἱρμός αὐτός συναντᾶται: 1 Φεβρουαρίου, 2 & 4 Μαρτίου, 26 Μαΐου καί τήν Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα (Κανὼν τῶν Ἁγίων Δαυῒδ καὶ Ιακώβου). Γι᾿ αὐτό (λέτε) τό Πατριαρχικό Τυπικό (ΤΜΕ) ὁρίζει μόνον τοῦ Μνήστορος;


 
#7

Ἀγαπητέ Γιῶργο,
Χρησιμοποιεῖς ἐσφαλμένη ὁρολογία (ἀλλαγή τίτλου καί μετακίνηση θέματος ἐξετελέσθη).
Εἶδες τά Εἱρμολόγια;
Δές (δέν ἔχω δεῖ) καί τή μουσική ἐργασία γιά τήν αὐριανή Κυριακή (ἐδῶ).

Νά εἶσαι καλά!
π. Μάξιμε σας ευχαριστώ. Έψαξα στα ειρμολόγια και δεν το βρήκα. Εκτός εάν μου διέφυγε...
Όσον αφορά στην εργασία του συναδέλφου, δεν περιλαμβάνει τον κανόνα του προφήτου.

Από αυτούς τους ειρμούς τα της γ', f', ζ' και θ' ωδής είναι γνωστοί και υπάρχουν στο Ειρμολόγιο Πέτρου του Βυζαντίου
Της α', δ', ε' και η' νομίζω ότι υπάρχουν στο ειρμολόγιο του κ. Παπαχρήστου. Είναι προφανές ότι αναζητούμε της α' ωδής επειδή (καλώς ή κακώς) συνήθως ψάλλουμε αυτές τις δύο ωδές. Η γνώση των υπολοίπων (άγνωστων) ωδών είναι δείγμα σεβασμού προς το λειτούργημά μας. Ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω μια φράση του μακαριστού άρχοντος Θρασύβουλου Στανίτσα ότι "Ψάλτης, εἶναι μόνον ἐκεῖνος ποῦ ξέρει νὰ ψάλλῃ κανόνες"

Εμείς για την αυριανή επιλέξαμε να ψάλλουμε την δ' ωδή (και την η') για την μνήμη του Αγίου Προφήτου Αββακούμ.
Αγαπητέ Δημήτρη έχετε δίκιο.
Αφού δεν υπάρχει στα κλασσικά ειρμολόγια, κακώς δεν έχω του κ. Παπαχρήστου.
Αφού ψάλλουμε κάθε Κυριακή στην ενορία μας αργές καταβασίες, στιχολογία των αίνων και αργές δοξολογίες, κακώς δεν οικονομούμε κι άλλο χρόνο για να πούμε όλους τους κανόνες (όχι μόνο του μηναίου, αλλά και τους αναστάσιμους) και δεν είμαστε φυσικά και καλοί ψάλτες επειδή δεν γνωρίζουμε το συγκεκριμένο αυτόμελο.

Απάντηση στο ερώτημα όμως δεν μου δώσατε. Που είναι το αυτόμελο;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#8
Αγαπητέ Δημήτρη έχετε δίκιο.
Αφού δεν υπάρχει στα κλασσικά ειρμολόγια, κακώς δεν έχω του κ. Παπαχρήστου.Αφού ψάλλουμε κάθε Κυριακή στην ενορία μας αργές καταβασίες, στιχολογία των αίνων και αργές δοξολογίες, κακώς δεν οικονομούμε κι άλλο χρόνο για να πούμε όλους τους κανόνες (όχι μόνο του μηναίου, αλλά και τους αναστάσιμους) και δεν είμαστε φυσικά και καλοί ψάλτες επειδή δεν γνωρίζουμε το συγκεκριμένο αυτόμελο.
Απάντηση στο ερώτημα όμως δεν μου δώσατε. Που είναι το αυτόμελο;
Αν το είδες σαν προσωπική μομφή, έχεις παρεξηγήσει το μήνυμά μου.
Δε μίλησα για το συγκεκριμένο μέλος του Κανόνα, ούτε για εσένα προσωπικά.
Το μέλος των ειρμών α', δ', ε', Μηνολόγιον Κων. Παπαγιάννη ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ' σελ. 25, 30.
Όποιος μπορεί ας τα ανεβάσει. Δεν έχω πρόσβαση στον σαρωτή.
 
Last edited:

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#9
Προσόμοια στον αυριανό κανόνα του προφήτου, ωδή α΄.
Υπάρχει κάπου το αυτόμελο; δεν το βρίσκω...

Από το υπό έκδοσιν ημέτερον Ειρμολόγιον, ανεβάζω τον .......καταζητούμενον Ειρμόν, προς εξυπηρέτησιν παντός ενδιαφερομένου.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#10
Προσόμοια στον αυριανό κανόνα του προφήτου, ωδή α΄.
Υπάρχει κάπου το αυτόμελο; δεν το βρίσκω...
Επισυνάπτω την α΄ωδή καθώς και τους κανόνες της 02/12.
Ως μουσικό πρότυπο συμβουλεύτηκα το Ειρμολόγιο του κ. Απόστολου Παπαχρήστου.
Στους κανόνες έκανα τις κατά την άποψή μου τονικές προσαρμογές.
Τα ορθογραφικά λάθη αναγκαία, διότι τόσα ξέρω τόσα γράφω.
Ευελπιστώ από το νέον έτος να ελαχιστοποιηθούν.
Εκ παραδρομής στο αρχικό συν/νο συμπεριέλαβα τον α΄κανόνα της 01 Φεβρουαρίου, τον οποίο διέγραψα, και ανέβασα εκ νέου το διορθωμένο
 

Attachments

Last edited:
#13
π. Μάξιμε χρόνια πολλά. Να που μας ξανασυναντάει αυτός ο ειρμός... όπως σωστά προβλέψατε!

κ. Βασίλη, δεν κάνετε ακόμη μία χάρη, μιας και αυτήν την φορά θα το πετυχαίνουμε σίγουρα κάθε χρόνο Κυριακή; έτσι κι αλλιώς τα ευχαριστώ σε σας είναι πλέον λίγα...

Δημήτρη χρόνια πολλά... τώρα τον έμαθα...
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#14
π. Μάξιμε χρόνια πολλά. Να που μας ξανασυναντάει αυτός ο ειρμός... όπως σωστά προβλέψατε!

κ. Βασίλη, δεν κάνετε ακόμη μία χάρη, μιας και αυτήν την φορά θα το πετυχαίνουμε σίγουρα κάθε χρόνο Κυριακή; έτσι κι αλλιώς τα ευχαριστώ σε σας είναι πλέον λίγα...

Δημήτρη χρόνια πολλά... τώρα τον έμαθα...
Επισυνάπτεται το αρχείο.
Τον ειρμό τον κατέγραψα κατά δύναμιν από το ηχητικό του Άρχοντος Κυρ Δημητρίου Ιωαννίδη, και τους κανόνες κατά δύναμιν νοηματικά.
Να είστε καλά.
 

Attachments

#15
Φοβάμαι ότι κάποια παρανόηση δική μου είναι, αλλά η γ' ωδή των Αγίων της Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα ("Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ...") σε ήχο δ' είναι διάφορη της της Υπαπαντής σε γ'; Και αν ναι (όπως φαίνεται), στον Παπαχρήστου και τον Ιωαννίδη υπάρχει μόνο πάλι;
Ευχαριστώ.
 

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#16
Φοβάμαι ότι κάποια παρανόηση δική μου είναι, αλλά η γ' ωδή των Αγίων της Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα ("Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ...") σε ήχο δ' είναι διάφορη της της Υπαπαντής σε γ'; Και αν ναι (όπως φαίνεται), στον Παπαχρήστου και τον Ιωαννίδη υπάρχει μόνο πάλι;
Ευχαριστώ.
Εμεις το ψαλαμε σε τριτο ηχο οπως εγραφε το μηναιο που μας δειχνει και η εικονα. Τα παλια ωστοσο το εχουν σε τεταρτο οπως στην αλλη εικονα
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#17

Εἶναι σαφές ὅτι πρόκειται γιά δ΄ ἦχο. Τό Μηναῖο Ἀ. Δ. ἐπίσης σαφές. Τό θέμα εἶναι ὅτι στόν κανόνα τῆς 2ας/12 ἔχουμε εἱρμό γ΄ ᾠδῆς πού ὑπάρχει στό εἱρμολόγιον Πέτρου Βυζαντίου, πού παρέπεμψε ὁ Δ. Καλπακίδης, ἐνῶ στόν κανόνα τῶν Ἁγίων Δαυῒδ καὶ Ἰακώβου τῆς Κυριακῆς μετά τά Χριστούγεννα ἔχουμε ἄλλο εἱρμό, πού δέν ὑπάρχει στό εἱρμολόγιον Πέτρου Βυζαντίου.
Ὅπου ὑπάρχει αὐτός ὁ εἱρμός ἄς ἀναρτηθεῖ.
Σημ.: Ὁ κυρ-Βασίλης τά ἔχει μιά χαρά!


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#18
Επισυνάπτεται το αρχείο.
Τον ειρμό τον κατέγραψα κατά δύναμιν από το ηχητικό του Άρχοντος Κυρ Δημητρίου Ιωαννίδη, και τους κανόνες κατά δύναμιν νοηματικά.
Να είστε καλά.
Υπήρχε και εδώ.
 
Top