Ευχές Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου

#1


Ἄνθραξ θεοφεγγὴς τῷ πυρί, προσομιλήσας θεοφόρε τοῦ Πνεύματος, ἐδείχθης ἐν κόσμῳ Σάββα, καταλαμπρύνων ψυχάς, τῶν πιστῶς θεόφρον προσιόντων σοι, πρὸς φῶς ὁδηγῶν αὐτούς, τὸ ἀνέσπερον Ὅσιε, ἐρημικοὺς δέ, δροσιζόμενος ἄνωθεν, θείᾳ χάριτι κατεμάρανας ἄνθρακας. Ὅθεν καὶ τὸν τῆς νίκης σοι, προδήλως δεδώρηται στέφανον Πάτερ τῆς θείας, δικαιοσύνης ὁ πρύτανις, Χριστός, ὃν δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες!
Ειδικότερα στον εκλεκτό συνάδελφο κ. Σάββα Τριανταφυλλίδη, αλλά και στην ταλαντούχο συνάδελφο κ. Σέβη Μαζέρα.
Ο Όσιος Σάββας, ο Ηγιασμένος,, που αξιώθηκε, Χάριτι Θεία, να θεραπεύει ακόμα και τον καρκίνο, ας πρεσβεύει προς τον Κύριον, υπέρ πάντων ημών.
 
#2
Ο προστάτης Άγιος των καρκινοπαθών, ας μας προστατεύσει από "τις σύγχρονες μάστιγες" και ειδικότερα από τον ιό SARS-CoVid-19,
που δοκιμάζει τόσο τις βιολογικές αντοχές μας, όσο και την πίστη μας...
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ευλογημένα στους εορτάζοντες.
 
Last edited:
#3
"Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ γέγονας φωστὴρ τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασι, Σάββα Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."
 
Top