Ευλογητάρια Κοιμήσεως της Θεοτόκου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Εἰς τὸ χφ. Μ. Λαύρας Γ-11 ιβ’ αἰ. περιέχονται «Μεγαλυνάρια τοῦ Μεγάλου Σαββάτου» (φφ. 109r-119v) καὶ «Μεγαλυνάρια εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου» (φφ. 182r-186v).
«Στιχηρὸν πρὸς Τῶν ἀγγέλων. Εἰς τὸν ἄμωμον.
Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν σε τὴν τὸν κτίστην τεκοῦσαν Θεοτόκε Μαρία ἐν Σιὼν τεθαμμένην καὶ δεσποτικαῖς ὕπερθεν παλάμεσιν αἰρομένην ἀπὸ γῆς μετάρσιον»
(χφ. Σινὰ ΜΓ 84 θ’-ι’ αἰ. ἔκδ. Τὰ νέα εὑρήματα, φωτογραφία 97).
 
Χριστὸς ἀνέστη καὶ Χρόνια Πολλά. Καλὴν ἡμέραν μὲ ὑγεία, χαρὰν καὶ ἐπιτυχίες πνευματικές τε καὶ ὑλικές.. - Ἀτυχῶς τὸ PDF Ευλογητάρια Κοιμήσεως Θεοτόκου (Ήχος πλ.α) [πληκτρ].pdf[ δὲν ὑφίσταται πλέον. Ὑπάρχει ἡ δυνατότης της ἐκ νέου προσφορᾶς του; Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.
 
Top