Ευλογητάρια Κοιμήσεως της Θεοτόκου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Εἰς τὸ χφ. Μ. Λαύρας Γ-11 ιβ’ αἰ. περιέχονται «Μεγαλυνάρια τοῦ Μεγάλου Σαββάτου» (φφ. 109r-119v) καὶ «Μεγαλυνάρια εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου» (φφ. 182r-186v).
«Στιχηρὸν πρὸς Τῶν ἀγγέλων. Εἰς τὸν ἄμωμον.
Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν σε τὴν τὸν κτίστην τεκοῦσαν Θεοτόκε Μαρία ἐν Σιὼν τεθαμμένην καὶ δεσποτικαῖς ὕπερθεν παλάμεσιν αἰρομένην ἀπὸ γῆς μετάρσιον»
(χφ. Σινὰ ΜΓ 84 θ’-ι’ αἰ. ἔκδ. Τὰ νέα εὑρήματα, φωτογραφία 97).
 
Top