[Ερώτηση] Στιχολογία ωδών μετά των κανόνων κατά την Μ. Τεσσαρακοστή

#1
Πως στοιχολογούνται οι ωδές με τους κανόνες κατά την Μ. Τεσσαρακοστή κατά την αρχαία τάξη; Ποια είναι η τάξη του Αγίου Όρους;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Τό θέμα μεταφέρθηκε σέ ὀρθή ὑποενότητα.
Φαντάζομαι πώς ἀναφέρεσθε στίς καθημερινές καί στή στιχολογία τῶν βιβλικῶν ᾠδῶν κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστή.

Στό θέμα Ακολουθία Δευτέρας Α΄ Νηστειών (Καθαρά Δευτέρα), 2 Μαρτίου 2020 ὑπάρχει ἡ ἄποψη τοῦ κ. Θεοδωράκη σέ δύο μηνύματα κατά τήν «ἀρχικὴ μοναστικὴ τάξη».
1) https://analogion.com/forum/index.p...θαρά-Δευτέρα-2-Μαρτίου-2020.42597/post-239054
2) https://analogion.com/forum/index.p...θαρά-Δευτέρα-2-Μαρτίου-2020.42597/post-239107

Καί ὅπως ἔγραψα ἐκεῖ
Ἴσως θά ἔπρεπε αὐτά τά ἀρχεῖα νά ἀποτελέσουν χωριστό θέμα, γιά λόγους μαθησιακούς καί ἔρευνας, γιά μιά ἀναδίφηση σέ ἀρχαῖες μορφές λατρείας.
Μιά ἀρχή γίνεται ἐδῶ μέ αὐτή τήν ἀφορμή καί θά δῶ πώς θά δημιουργηθεῖ καί ἄλλο γενικότερο θέμα γιά ὅλες τίς ἀκολουθίες τῶν καθημερινῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.
 
#3
Απ’ όσο γνωρίζω:
Η αρχαία τάξη στιχολογίας των ωδών είναι η εξής:
1. Ψάλλεται ο αρχικός στίχος της ωδής (υπόψαλμα)(πχ «Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.», εις την 1η ωδή) στον ήχο του κανόνος του Μηναίου απ’ όπου θα αρχίσουμε.
2. Κατόπιν συνεχίζουμε να ψάλλουμε τους πρώτους στίχους της ωδής με τον αρχικό στίχο (υπόψαλμα) ως εφύμνιο μέχρι να φτάσουμε στους τελευταίους 14.
3. Από τον 14ο προ του τέλους στίχο στιχολογούμε τον κανόνα του Μηναίου μετά ειρμού εις 6.
4. Κατόπιν στους 8 τελευταίους στίχους στιχολογούμε τα τριώδια ανά 4 εις 8.
5. Μετά την ολοκλήρωση της στιχολογίας ψάλλουμε τα τυχόν εναπομείναντα τροπάρια του 2ου Τριωδίου με κατάλληλο προΰμνιο (πχ «Δόξα Σοι ,ο Θεός ημών , δόξα Σοι»).
6. Τέλος, ψάλλουμε τον ειρμό του 2ου Τριωδίου.
Αυτά για τις ωδές στις οποίες υπάρχουν και Τριώδια.

Στις υπόλοιπες ωδές , όπου δεν υπάρχουν Τριώδια και ψάλλεται μόνον ο κανόνας του Μηναίου:
1. Ψάλλεται ο αρχικός στίχος της ωδής (υπόψαλμα)(πχ «Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.», εις την 1η ωδή) στον ήχο του κανόνος του Μηναίου που θα ψαλεί στην συνέχεια.
2. Κατόπιν συνεχίζουμε να ψάλλουμε τους στίχους της ωδής με τον αρχικό στίχο (υπόψαλμα) ως εφύμνιο μέχρι να φτάσουμε στους τελευταίους 6.
3. Από τον 6ο προ του τέλους στίχο στιχολογούμε τον κανόνα του Μηναίου μετά ειρμού εις 6.
4. Τέλος, ψάλλουμε τον ειρμό του προψαλέντος κανόνος του Μηναίου.


Η σύγχρονη αγιορείτικη τάξη:
1. Ψάλλεται ο ειρμός (δίς ή άπαξ και έπειτα το 1ο τροπάριο του κανόνος, αν είναι συνολικά 6, με το συνήθη στίχο (πχ «Άγιε του Θεού πρέσβευε…»).
2. Στιχολογούνται οι πρώτοι 4 πρώτοι στίχοι της στιχολογίας με τα επόμενα 4 τροπάρια του κανόνος του Μηναίου.
[3. Αναγινώσκονται οι επόμενοι στίχοι μέχρι τον 8ο από το τέλος.]
4. Κατόπιν στους 8 τελευταίους στίχους στιχολογούμε τα τριώδια ανά 4 εις 8.
5. Μετά την ολοκλήρωση της στιχολογίας ψάλλουμε τα τυχόν εναπομείναντα τροπάρια του 2ου Τριωδίου με κατάλληλο προΰμνιο (πχ «Δόξα Σοι ,ο Θεός ημών , δόξα Σοι»).
[6. Τέλος, ψάλλουμε τον ειρμό του 2ου Τριωδίου.]
Αυτά για τις ωδές στις οποίες υπάρχουν και Τριώδια.

Στις υπόλοιπες ωδές , όπου δεν υπάρχουν Τριώδια και ψάλλεται μόνον ο κανόνας του Μηναίου:
1. Ψάλλεται ο ειρμός (δίς ή άπαξ και έπειτα το 1ο τροπάριο του κανόνος, αν είναι συνολικά 6, με το συνήθη στίχο (πχ «Άγιε του Θεού πρέσβευε…»).
2. Στιχολογούνται οι 4 τελευταίοι στίχοι της στιχολογίας με τα επόμενα 4 τροπάρια του κανόνος του Μηναίου.
3. Τέλος, ψάλλουμε τον ειρμό του κανόνος του Μηναίου, αν απαιτείται (3η, 6η, 8η, 9η) ωδή.

Παραδείγματα στα θέματα που παρέπεμψε ο π. Μάξιμος.
 
Top