[Ερώτηση] «εκλογή ισοκρατών και κανοναρχών» (ΤΜΕ σ. ιβ΄)

Θωμάς Carroll

Θωμάς Κάρρολλ
#1
Στη σελίδα ιβ' του Τυπικού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (αμέσως πριν τον πίνακα των περιεχομένων) διαβάζουμε ότι τα μέλη της Μουσικής Επιτροπής《περί της διορθώσεως του εκκλησιαστικού μουσικού χορού διασκεφθέντες φρονού[σιν] ότι προς τούτο απαιτούνται . . . 2] εκλογή ισοκρατών και κανοναρχών, τουλάχιστον τριών εκατέρωθεν, γυμναζομένων δις η τρις καθ' εβδομάδα》.

Ποιος τρόπος εκλογής εννοείται εδώ; Ποιος τρόπος《δις η τρις καθ' εβδομάδα》γυμνάσεως; Μήπως ξέρει κάποιος εδώ λεπτομέρειες;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
«ἐκλογή» σημαίνει ἁπλᾶ = ἐπιλογή, διάλεγμα, καί δέν ἔχει σχέση μέ ἐκλογές = ἀρχαιρεσίες (δέν ξέρω ἄν τά ἐλληνικά σας εἶναι καλά)
«γυμνασία» σημαίνει = ἐκπαίδευση, μάθημα, ἄσκηση, πρακτική ἐξάσκηση.

ΤΜΕιβ.jpg

Εὐχαριστοῦμε πάντως γιά τό θέμα, καί τήν μελέτη σας στό ΤΜΕ μετά λεπτομερείας!

υγ. α) Ἐγώ θά στεκόμουν καί στό 7] γιά νά ρωτήσω —ἴσως καί σέ ἄλλο θέμα— τί σημαίνει «ἰδιαιτέρα γραμμή» ; ἄλλη γραμμή κάτωθεν τῆς μουσικῆς γραμμῆς ; (μᾶλλον ἔχει συζητηθεῖ...)

υγ. β) Ἐπίσης ( @domesticus ) «Ἐκκλ. Ἀλήθ., ἔτ. Η΄ , σελ. 119-121» ὑπάρχει ἐδῶ ;

συμπλήρωση υγ. γ) βρῆκα ἐδῶ τήν Ἔκθεση, τίς τρεῖς σελίδες ἀπό Ἐκκλ. Ἀλήθ. (1888, χρόνος ἐκδόσεως καί τοῦ ΤΜΕ-Βιολάκη)
 
Last edited:

tb---

τσοπάνης
#3
"ιδιαιτέρα γραμμή" μήπως εννοεί όπως έκανε ο Βιγγόπουλος που έγραφε το ίσον με μουσικούς φθόγγους;
 

Θωμάς Carroll

Θωμάς Κάρρολλ
#4
Διὰ τὸ ἀσαφὲς τῶν ὑπ’ ἐμοῦ ἐρωτηθέντων ζητῶ συγγνώμην. Θέλω μᾶλλον μαθεῖν τίνι τρόπῳ ἐβούλοντο οἱ ἐπίτροποι τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοὺς ἰσοκράτας καὶ τοὺς κανονάρχας ἐκλεχθῆναι ἀλλὰ καὶ ποίοις γυμνάσμασι γυμνάζεσθαι «δὶς ἢ τρὶς καθ’ ἐβδομάδα».

Ποίους ἤγουν καὶ τίσι κριτηρίοις ἐβούλοντο οἱ τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκλεχθῆναι ἰσοκράτους καὶ κανονάρχας; Ἐνορίτας (ἐκ τῶν κανονικῶς ἐκκλησιαζομένων ἐν τῷ ναῷ ἐν ᾦ ἐγκατεστάθη ὁ μουσικὸς χορός) νομιζομένους εἶναι ἱκανοὺς μαθεῖν τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικήν; μισθωτάς, εἰ καὶ μὴ ἐνορίτας, ἤδη διδαχθέντας τὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στοιχεῖα;

Ὑπὸ τίνος ἐδόκει τοῖς τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτρόποις ἐκλεχθῆναι τοὺς ἰσοκράτους καὶ τοὺς κανονάρχας; Ὑπὸ τοῦ πρώτου ἑκάστου χοροῦ; Ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου; Ὑπὸ τῶν τῆς ἐνορίας ἐπιτρόπων;

Καὶ ποίοις γυμνάσμασιν ἐβούλοντο οἱ επίτροποι τοὺς ἰσοκράτους καὶ τοὺς κανονάρχας γυνάζεσθαι «δὶς ἢ τρὶς καθ’ ἐβδομάδα»; Ἰσοκρατοῦντες/κανοναρχίζοντες ἐν τῷ ναῷ κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας; Ἐν τακτικαῖς συνάξεσιν πρὸς ἄσκησιν ὅλου τοῦ χοροῦ ὁμοῦ; Διδασκόμενοι τὴν ἐκκλησιαστικὴν μουσικὴν γενικῶς ὑπὸ διδασκάλου τινός; Τί ἠθέλησαν οἱ ἐπίτροποι γίνεσθαι «δὶς ἢ τρὶς καθ’ ἐβδομάδα»;
 
Last edited:

Θωμάς Carroll

Θωμάς Κάρρολλ
#5
«ἐκλογή» σημαίνει ἁπλᾶ = ἐπιλογή, διάλεγμα, καί δέν ἔχει σχέση μέ ἐκλογές = ἀρχαιρεσίες (δέν ξέρω ἄν τά ἐλληνικά σας εἶναι καλά)
«γυμνασία» σημαίνει = ἐκπαίδευση, μάθημα, ἄσκηση, πρακτική ἐξάσκηση.

View attachment 113707

Εὐχαριστοῦμε πάντως γιά τό θέμα, καί τήν μελέτη σας στό ΤΜΕ μετά λεπτομερείας!

υγ. α) Ἐγώ θά στεκόμουν καί στό 7] γιά νά ρωτήσω —ἴσως καί σέ ἄλλο θέμα— τί σημαίνει «ἰδιαιτέρα γραμμή» ; ἄλλη γραμμή κάτωθεν τῆς μουσικῆς γραμμῆς ; (μᾶλλον ἔχει συζητηθεῖ...)

υγ. β) Ἐπίσης ( @domesticus ) «Ἐκκλ. Ἀλήθ., ἔτ. Η΄ , σελ. 119-121» ὑπάρχει ἐδῶ ;

συμπλήρωση υγ. γ) βρῆκα ἐδῶ τήν Ἔκθεση, τίς τρεῖς σελίδες ἀπό Ἐκκλ. Ἀλήθ. (1888, χρόνος ἐκδόσεως καί τοῦ ΤΜΕ-Βιολάκη)
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ Μάξιμε, και για τους ορισμούς και για το κείμενο της εκθέσεως της Επιτροπής!
 

Θωμάς Carroll

Θωμάς Κάρρολλ
#6
View attachment 113707

υγ. α) Ἐγώ θά στεκόμουν καί στό 7] γιά νά ρωτήσω —ἴσως καί σέ ἄλλο θέμα— τί σημαίνει «ἰδιαιτέρα γραμμή» ; ἄλλη γραμμή κάτωθεν τῆς μουσικῆς γραμμῆς ; (μᾶλλον ἔχει συζητηθεῖ...)
Η υπόθεσίς σας, Πάτερ, στηρίζεται, ως νομίζω, από τη παρακάτω παρατήρησι, η οποία βρίσκεται στη σ. 483 του Μαθήματα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής του Αβραάμ Ευθυμιάδη: 《Ο Κωνσταντίνος Α. Ψάχος για το συνηχητικό σύστημα της βυζαντινής μουσικής επρότεινε τη διπλή συνηχητική γραμμή. Από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του (1909) παραθέτομε, για παράδειγμα, την αρχή του Κοντακίου των Θεοφανείων Επεφάνης σήμερον》 [το μουσικό κείμενο του οποίου βλέπεται στο παρακάτω φωτογράφημα].
 

Attachments

Last edited:
Top