Ερμηνευτική βοήθεια στο "Ουκ έστιν η βασιλεία του Θεού" - Δοξαστικόν Αίνων Ε΄ Κυριακής Νηστειών

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
Δοξαστικόν Αίνων Ε΄ Κυριακής Νηστειών

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ' ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ , ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.

1) Ποια είναι αυτά που λέγει ο Δαυίδ; Μέχρι το "προσκόψη";

2) Αναφέρονται πουθενά αυτά στους Ψαλμούς ή έστω κάπου αλλού αυτούσια ή έτω με τρόπο ώστε να συνέγεται ότι ως νόημα τα διδάσκει ο Δαυίδ;

Με μια αναζήτηση στους Ψαλμούς δε βρήκα κάτι, τουλάχιστον με παρόμοια γλωσσική διατύπωση
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#2
Είναι πολύ δικαιολογημένη η απορία αυτή. Νομίζω ότι ο υμνωδός δεν δανείζεται αυτούσια φράση, αλλά κάνει κάποιο συμπίλημα φράσεων, όπως οι παρακάτω:

  • ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεεῖ καὶ δανείζει ὁ δίκαιος, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται (Ψαλμ. 36, 26)
  • κατατρύφησον τοῦ Κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου. (Ψαλμ. 36, 4)
  • μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν· Κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται (Ψαλμ. 88, 16)
  • ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. (Ψαλμ. 90, 12)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν,
Ψαλμ. 36, 26 «ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεεῖ καὶ δανείζει ὁ δίκαιος, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται»

ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου
Ψαλμ. 36, 4 «κατατρύφησον τοῦ Κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου»

καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν
Ψαλμ. 35, 10 «ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς»

ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ
Ψαλμ. 90, 12 «ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου»
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Συμπέσαμε μέ τόν Γιῶργο, ἐκτός ἀπό ἕνα, πού ἐκεῖνος προσεγγίζει περισσότερο.
Ὁπωσδήποτε στήν ὑμνολογική ἐπεξεργασία δέν καταγράφονται αὐτούσιες φράσεις ἤ ἀπό ἕνα σημεῖο.

Ἐπίσης (ὑπενθυμίζω ὅτι) αὐτό τό δοξαστικό ἔχει σχέση καί μέ τήν παλαιά θεματολογία τῶν Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (βλ. ἐδῶ).


 
Top