Επουράνιε Βασιλευ... και Στερεώσαι...

Κατά την ακολουθία του καθημερινού όρθρου η ευχή «Στερεώσαι Κύριος ο Θεός…» λέγεται υπό του αναγνώστου. Το «Επουράνιε Βασιλευ…» όμως το οποίο αντικαθιστά το «Στερεώσαι…» κατά τους όρθρους της Μ. Τεσσαρακοστής ορίζεται ότι λέγεται υπό του ιερέως. Σε κάποιες δε περιπτώσεις, όπου υπήρξα ο ίδιος μάρτυς, γεννάται απορία περί του πρακτέου. Εφόσον είναι προφανές ότι η λειτουργική θέση των δύο ευχών είναι ακριβώς όμοια γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ως προς τον αναγνώστη της ευχή; Το ορθό θα ήταν είτε να λεχθούν και οι δύο από τον ιερέα είτε να τις διαβάσει και τις δύο ο αναγνώστης.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Καί τά δύο εἶναι τοῦ προεστῶτος.
Ὅπως ὐπέδειξε ὁ Μανόλης τό ἔχουμε συζητήσει τό θέμα ἐδῶ κι ἐδῶ.
Καί ὅπως ἔγραφα «Προεστώς» κατά τόν ἀκριβῆ ὅρο τῶν μοναχικῶν διατάξεων στίς ἐνορίες δέν ὑπάρχει.
Στήν τάξη τῶν ἐνοριῶν τά τοῦ προεστῶτος κατενεμήθησαν, ἄλλα στόν ἱερουργοῦντα ἱερέα, καί ἄλλα στόν ἀναγνώστη.
Ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου τά ἔχει διανείμει πολύ ὡραῖα, ὅταν γράφει «Ὁ προεστώς ἤ ὁ ἱερεύς» ἤ «Ὁ προεστώς ἤ ὁ ἀναγνώστης».
Ἐπεκράτησε ὅπως τό «Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεὸς...» λέγεται ὑπό τοῦ ἀναγνώστου καί τό «Ἐπουράνιε Βασιλεῦ...» ὑπό τοῦ ἱερέως.

Υ.Γ. Ὅταν ἔχουν οἱ ψάλτες, εἴτε τό Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου τῆς Ἀ.Δ. εἴτε τό Συλλειτουργικόν τῆς Σιμωνόπετρας, ἀπορία δέν ἔχουν.


 
Στο Ωρολόγιον Κρυπτοφέρρης, 1772 σ. 111 [pdf σ. 147], φαίνεται ανεξαρτήτως τεσσαρακοστής να λέγεται πάντα το «Ἐπουράνιε βασιλεῦ...» από τὸν κληρικό (δεν αντικαθίσταται από το «Στερεώσαι Κύριος...»). Προσέξτε και το σχήμα οξύμωρον στην παραλλαγή του Ωρολογίου (καθώς ομιλούμε και για ουνία): «Καὶ ἡμᾶς ἐν ὀρθοδόξῳ πίστει...».
 

Attachments

  • Epoyranie.jpg
    Epoyranie.jpg
    34.9 KB · Views: 22
Top