Εν νόμω ή Εν νόμου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ὄντως πλέον στήν Παρακλητική τῆς Ἀ.Δ. στήν ὁποία ἔχουν ἐπενεχθεῖ κάποιες διορθώσεις, ἀλλά καί στά Δίπτυχα ὡς καί στό ΗΟΠ βλέπουμε πλέον τό Ἐν νόμῳ διορθωμένο σέ Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι...

Ὁ κ. Γιαννόπουλος ἀλλοῦ ὀρθῶς ἔγραψε:

Στην θ' ωδή το ορθό κείμενο: όχι Εν νόμω, αλλά: Εν νόμου.

Ε.Γ.

Στά Μηναῖα δέν ἔχει διορθωθεῖ.
Ἐπίσης βλέπω πώς καί ὁ ἅγ. Νικόδημος στό Ἑορτοδρόμιον δέν τό διορθώνει, μάλιστα ἑρμηνεύει (σελ. 232 τοῦ pdf) τίς τρεῖς λέξεις (νόμος, σκιά, γράμμα) ὡς συνώνυμα «συνώνυμα γὰρ εἶναι καὶ τὰ τρία ταῦτα κατὰ τούς ῤήτορας».
Ἔχω ὑπόψιν μου καί ἄλλο ἔργο ἑρμηνείας εἰς τάς Καταβασίας τοῦ ἐνιαυτοῦ (στηριζόμενο βέβαια κατά βάσιν στόν ἅγιο) ὅπου καί ἐκεῖ ἀναφέρεται ὅτι καί οἱ τρεῖς αὐτές λέξεις ἀναφέρονται στόν μωσαϊκόν νόμον, ὄντα, ἐν συγκρίσει πρός τό Εὐαγγέλιον, σκιά καί νεκρόν γράμμα.

Θά μοῦ πεῖτε πώς σκιά καί γράμμα εἶναι ἰδιότητες τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου (πρβλ. Ἑβρ. ι΄, 1 «Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων» καί Ρωμ. ζ΄, 6 «νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος», ὡς καί Β΄ Κορ. γ΄, 5-7).

Σκέπτομαι ὅμως μήπως στό εἱρμό ἐννοεῖται τό νόμου καί οἱ τρεῖς λέξεις πρέπει νά εἶναι στήν δοτική ὡς ἱσότιμες καί συνώνυμες. Μήπως αὐτή ἦταν ἡ ἔμπνευση τοῦ Ποιητοῦ; Μήπως (ὅπως πάλιν ἔχει ἐπισημανθεῖ) πολλές διορθώσεις δέν ἦσαν ἀναγκαῖες (πρβλ. ἐδῶ); Πῶς συναντᾶται σέ παλαιότερα ἔντυπα ἤ χειρόγραφα;

Εὐχαριστῶ


 

npapadimit

Νικόλαος Παπαδημητρίου - Πύργος
Χωρίς να είμαι ειδικός νομίζω ότι το "Εν νόμω" είναι προτιμότερο!
Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ποιητικό κείμενο και ο ποιητής έχει την άδεια...
Το θέμα είναι πως εκείνος το έγγραψε.
Το νόημα πάντως παραμένει το ίδιο και στις δύο εκδοχές!
Η Παρακλητική βέβαια στην Παρασκευή του Τρίτου ήχου το έχει "Εν νόμου".

Εμείς πάντως σήμερα στην Καλαμάτα ακολουθήσαμε το παράδειγμα του Προεστώτος και είπαμε "Εν νόμω"!

Προσωπικά δε, δεν έχω ακούσει κανένα ψάλτη να λέει "Εν νόμου" (χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό).

Ν.Κ.Π.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀγαπητέ Νικόλαε,
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀπάντησή σου. Θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλες πιστεύω.

Ἐγώ γράφω αὐτό τό μήνυμα, διότι σκεπτόμουν ὅτι πρωταρχικά (ἀνεβάζοντας αὐτό τό θέμα) θά ἔπρεπε νά εὐχηθοῦμε στούς ἐν Καλάμαις ἀγαπητούς/ές καί ἰδιαιτέρως σέ σένα.
Τό λησμόνησα καί ἐπανορθώνω τώρα.

Χρόνια σας πολλά !!!​
λοιπόν καί βοήθεια σέ ὅλους μας ἡ Παναγιά ἡ Ὑπαπαντή, ὅπως λέτε.
Χρόνια πολλά καί στίς Μαρίες πού σήμερα ἐορτάζουν τοπικῶς.

 

ixadin

Ηχάδιν
Χωρίς να είμαι ειδικός νομίζω ότι το "Εν νόμω" είναι προτιμότερο!
Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ποιητικό κείμενο και ο ποιητής έχει την άδεια...
Το θέμα είναι πως εκείνος το έγγραψε.

Αγαπητέ φίλε μάλλον φάγαμε τρελή ήττα. Συμφωνώ και επαυξάνω στη θέση σου.:eek:

Πλήν όμως:eek:

το μουσικό Ειρμολόγιο της Μονής Λειμώνος (αρ. 262, 12-13ος αι.) και στη σελίδα 64r (ή στο pdf σελ. 129 κάτω-κάτω) έχει ΕΝ ΝΟΜΟΥ

:eek:
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Διόρθωση λάθους στη δακτυλογράφηση!:eek:

To σλαβονικό κείμενο έχει "νόμω".

Το ρουμανικό (όπως το καταλαβαίνω) "εν νόμω, εν σκιά και εν γράμματι, εν τύπω..." Η πηγή μου είναι ένα ψαλτικό Ειρμολόγιο των αρχών του 20ου αι. και ίσως να μην είναι τόσο επίκαιρο, δεδομένου ότι η Ρουμανική Εκκλησία διόρθωσε αρκετές φορές τα λειτουργικά της βιβλία όχι πάντοτε με ιδιαίτερη επιτυχία (π.χ. εφύμνιο των κανόνων προς την Θεοτόκο είναι "Υπεραγία Θεοτόκε ελέησον ημάς" :eek:)

Ευχαριστώ τον αδελφό που το έφερε στην προσοχή μου το ως άνω σφάλμα.

Αυτά παθαίνεις ότα γράφεις μηνύματα και μιλάς με πωλητές στο τηλέφωνο παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη επειδή δεν είμασταν μειοδότες σε πρόσφατο διαγωνισμό....:D
 
Last edited:

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Τὸ ἀραβικὸ κείμενο ἔχει ''ἐν τῇ σκιᾷ τοῦ νόμου καὶ τοῦ γράμματος''.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
το μουσικό Ειρμολόγιο της Μονής Λειμώνος (αρ. 262, 12-13ος αι.) και στη σελίδα 64r (ή στο pdf σελ. 129 κάτω-κάτω) έχει ΕΝ ΝΟΜΟΥ
Πῶς τό διάβασες; Δέν φαίνεται καλά. Μπράβο σου! Ἐδῶ πρέπει νά ποῦμε ἐν παρόδῳ ὅτι ἡ φωτογράφηση τῶν σημαντικότατων ἀρχείων τῆς Ἱ. Μ. Λειμῶνος δέν εἶναι καθόλου καλή.

Κι ἐγώ εἶδα τό σημαντικό ἔργο τοῦ (+)Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. Α΄ ἔκδοση 1932 στό Παρίσι, ἐπανέκδοση ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Ὀργανισμοῦ Π. Κυριακίδη Α.Ε., Ἀθήνα 2006, «ἐπί τῇ βάσει δύο ἀρχαίων δοκίμων Κωδίκων περικλειόντων τόν ἅπαντα εἱρμολογικόν πλοῦτον τόν γνωστόν μέχρι τοῦ ιγ΄ αἰῶνος, καί ἐν χρήσει ὄντα τότε ἐν τῇ ἐκκλησία» ἤτοι α) Παρισινοῦ μεμβράνινου μουσικοῦ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Γάλλων ὑπ᾿ ἀριθμ. 220 Coislin, ιγ΄ αἰ. καί β) Μεγίστης Λαύρας μεμβράνινου ὑπ᾿ ἀριθμ. Β 32, ιγ΄ αἰ., ὅπου στήν σελ. 101 βλέπω Ἐν νόμῳ σκιᾷ καὶ γράμματι. Θά περιμένουμε καί ἄλλες μαρτυρίες.

Ἡ γενική νόμου ἀσφαλῶς πρέπει νά εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλά μπορεῖ κάλλιστα ὡς (εὐκόλως) ἐννοούμενη νά παραλείπεται. Ἀπ᾿ τήν ἄλλη ἴσως ὁ νόμος, αὐτός καθ᾿ ἐαυτός, νά χρειάζεται ἀπαραιτήτως νά ἐπισημανθεῖ, δηλαδή μποροῦσε νά στέκεται καί μόνος. Στόν νόμο ἄς δοῦμε τόν τύπο. Ἀλλά ὁ ποιητής προσθέτει· ὄχι μόνον στό νόμο (τό κύριο) ἀλλά καί στή σκιά καί στό γράμμα τοῦ νόμου ἄς ἐννοήσουμε τόν τύπο. Ὁ νόμος ὅμως περιέχει τόν τύπον. Ἔτσι ἡ ἀπόδοση στή νεοελληνική μπορεῖ νά εἶναι: Στό νόμο καί στήν ἐκείνου σκιά καί στό γράμμα ἄς ἐννοήσουμε, μέσα στή χάρι τοῦ Εὐαγγελίου πλέον, τόν τύπον, τήν εἰκόνα, τό σύμβολο πού περιείχετο στόν παλαιό νόμο.

Μέ αὐτά θέλω νά δείξω, ὅτι κάποια πράγματα γιά τά ὁποῖα ἐνδεχομένως πρίν ἤμουν «ἀπόλυτος» ἤ «μάλωνα» γιά τήν ὀρθότητα/διόρθωσή τους, τώρα βλέπω (καί μοῦ φαίνεται ἀπίστευτο) ὅτι μπορεῖ νά στέκεται (καί ὀρθότερα μάλιστα) ἡ «ἀδιόρθωτη» καταγραφή τους, ὅπως ἔγινε μέ τό διορθωμένο «τριαδικῇ μονοκρατορίᾳ» πού ἀποδείχθηκε ὅτι καί τό «τριάδι μονοκρατορίᾳ» εἶναι ὀρθό. Ὅπως συνέβη καί μέ ἄλλα.

Πάντως τώρα θά ξέρω —ἄν καί ἔχω «ἐπιβάλλει» τή διόρθωση στό Ναό— ὅτι καί τό Ἐν νόμῳ στέκεται, ὡς τό περισσότερο μᾶλλον μαρτυρούμενο καί τοιουτοτρόπως ἑρμηνευόμενο ἀπό ὅσες ἑρμηνεῖες εἶχα ὑπ᾿ ὄψει μου.
Ἐπίσης ἀποδεικνύεται γιά μιά ἀκόμη φορά τό πόσο ἐπιφυλακτικοί πρέπει νά εἴμαστε στίς διορθώσεις καί πώς χρειάζεται νά ἐξετάζουμε σέ βάθος (κατά τό δυνατόν) τά πράγματα, μή ἀρκούμενοι σέ μιά «λογική» a priori διόρθωση. Ὑπάρχει καί τό πνεῦμα καί τό βάθος καί ἡ ἔμπνευση τοῦ ποιητῆ...

Σ᾿ εὐχαριστοῦμε Ψαλτολόγιον !!!


 
Δέν ἀντιλαμβάνομαι τήν συνωνυμίαν τῶν τριῶν λέξεων. "Νόμος" εἶναι ὁ Μωσαϊκός Νόμος. "Σκιά καί γράμμα"εἶναι οἱ δύο τρόποι ἀναγνώσεως κάθε κειμένου. "Σκιά" τοῦ νόμου εἶναι ὅσα δέν φαίνονται διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ἀλλά ἑρμηνεύονται ὑπό τό φῶς τῶν Εὐαγγελίων καί "γράμμα" εἶναι ὁσα γράφει ὁ Νόμος.
Νομίζω δέ ὅτι ἐάν ὑποθέσωμεν ἕνα κόμμα μετά τό "νόμῳ", θά διευκολυνθοῦμε πολύ. Δηλ. "Εἰς τόν νόμον, κατά τήν σκιάν (προτύπωσιν) ἀλλά καί κατά τό γράμμα αὐτοῦ {"Εἴπε δέ Κύριος πρός Μωυσῆν λέγων ΄ ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενές διανοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ ἀπό ἀνθρώπου ἔως κτήνους' ἐμοί ἐστίν"(Ἔξ. 13, 1-2)}, ἄς ἐννοήσωμεν τήν προεικόνισιν (τῆς ὑπέρ λόγον γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ). (Λέγει δέ ὁ νόμος) Πᾶν ἄρσεν τό τήν μήτραν διανοῖγον ἅγιον Θεῷ. Διά τοῦτο καί τόν πρωτότοκον τοῦ ἀνάρχου Πατρός Υἱόν καί Λόγον , ὁ ὁποῖος (τώρα, ἐν χρόνῳ) γεννᾶται πρωτότοκος καί ἐκ τῆς ἄνευ πείρας ἀνδρός μητρός του, ἄς μεγαλύνωμεν."
 
Γ

Γεώργιος Κ. Σιαπερόπουλος

Guest
Εν νόμου εξάλλου από πέρσι στα δίπτυχα της Αποστολικής Διακονίας έγινε η διόρθωσις. Γιατί τόσος θόρυβος; Είναι δυνατόν στην Εκκλησία του ο καθένας να λέει ότι του αρέσει; Σήμερα σε πανηγυρίζοντα Ναό μετά το απολυτίκιο του Αγίου και το απολυτίκιο της Εορτής (Υπαπαντής) ο δεξιός θεώρησε καλό να πει και το (Του Γαβριήλ φθεγξαμένου) ΕΛΕΟΣ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Σήμερα σε πανηγυρίζοντα Ναό μετά το απολυτίκιο του Αγίου και το απολυτίκιο της Εορτής (Υπαπαντής) ο δεξιός θεώρησε καλό να πει και το (Του Γαβριήλ φθεγξαμένου) ΕΛΕΟΣ.
«Τέρατα καί σημεῖα»

Υ.Γ. Δέν τό λέω ἐγώ· κάποιος «μεγάλος» τό εἶχε γράψει.​

 

ixadin

Ηχάδιν
Νομίζω δέ ὅτι ἐάν ὑποθέσωμεν ἕνα κόμμα μετά τό "νόμῳ", θά διευκολυνθοῦμε πολύ.

Μα έτσι μόνο μπορεί να σταθεί η δοτική αυτή. Είναι κατά παράταξη σύνταξη των 3 δοτικών (νόμω + σκιά + γράμματι). Αν και δεν είμαι ειδικός νομίζω ότι το θέμα της εορτής αυτής είναι το πέρασμα από τις σκιές (προτυπώσεις) αλλά κυρίως από τον Νόμο του Μωύση (νόμω) και τις καταναγκαστικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις των Γραμματέων (γράμματι) στην αλήθεια και την απτή ιστορικότητα του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε όχι κατά φαντασίαν άνθρωπος αλλά έχει και την σφραγίδα των νομικών ληξιαρχικών υπηρεσιών των Εβραίων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μα έτσι μόνο μπορεί να σταθεί η δοτική αυτή.
Μά φυσικά ἐννοεῖται τό κόμμα σ᾿ αὐτήν τήν περίπτωση. Ἡ ἀρχαία μας γλῶσσα ἦταν φειδωλή στά κόμματα. Διαβᾶστε ἐδῶ σχετικό ἄρθρο (σελ. 12 τοῦ pdf, § 6).


 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member

Ὄντως πλέον στήν Παρακλητική τῆς Ἀ.Δ. στήν ὁποία ἔχουν ἐπενεχθεῖ κάποιες διορθώσεις, ἀλλά καί στά Δίπτυχα ὡς καί στό ΗΟΠ βλέπουμε πλέον τό Ἐν νόμῳ διορθωμένο σέ Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι...

Ευλόγησον πάτερ, στο ΗΟΠ που έχουμε εμείς στο ψαλτήρι το έχει « Ἐν νόμῳ».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ευλόγησον πάτερ, στο ΗΟΠ που έχουμε εμείς στο ψαλτήρι το έχει « Ἐν νόμῳ».
Ἔχεις δίκιο Δημήτρη. Δέν ἔχω τό φετινό ἔντυπο. Ἔχω τό περσινό, ὅπου διεπίστωσα αὐτό πού λές.
Στήν (παρα)πληροφόρηση μου στηρίχθηκα στήν ἀνάρτηση του στήν ἱστοσελίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί μάλιστα τοῦ περσινοῦ Φεβρουαρίου (δέν ἔχει ἀνέβει ἀκόμη ὁ φετινός μέχρι τήν σύνταξη αὐτοῦ τοῦ μηνύματος) πιστεύοντας ὅτι πρόκειται γιά πιστή ἀντιγραφή ἤ μᾶλλον (δέν ξέρω καί πολλά τεχνικά) γιά ἀνάρτηση τῆς αὐτῆς στοιχειοθεσίας πρός ἐκτύπωση σέ βιβλίο. Ὁ φετινός Φεβρουάριος ἔχει ἀνέβει στήν ἱστοσελίδα "του Εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως" ὅπου κι ἐκεῖ βλέπω Ἐν νόμου.
Δέν γνωρίζω ποία «χείρ» ἐπενέβη μεταξύ ἐντύπου καί διαδικτύου.
Εὐχαριστῶ καί συγγνώμη.


 
Μήπως το«Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων» καί Ρωμ. ζ΄, 6 «νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος», δεν έχουν σχέση με το θέμα και ο ποιήσας χρησιμοποιών τους όρους σκιά και γράμμα εννοεί το πνεύμα και το γράμμα του νόμου οπότε λογικώτερη είναι η χρήση τριών δοτικών?? Εξ άλλου πως να πιστέψω οτι ο Αγιος Νικόδημος λάθεψε?? Παράκληση :προσέξτε το σημείο στίξεως μετά το Νόμω.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Μήπως το«Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων» καί Ρωμ. ζ΄, 6 «νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος», δεν έχουν σχέση με το θέμα και ο ποιήσας χρησιμοποιών τους όρους σκιά και γράμμα εννοεί το πνεύμα και το γράμμα του νόμου οπότε λογικώτερη είναι η χρήση τριών δοτικών?? Εξ άλλου πως να πιστέψω οτι ο Αγιος Νικόδημος λάθεψε?? Παράκληση :προσέξτε το σημείο στίξεως μετά το Νόμω.
Ωραία. Εγώ δεν παίρνω θέση στο ζήτημα. Είναι πολύ πολύπλοκο.
Απλά το θέμα είναι:
Πώς από εδώ: ο ποιήσας χρησιμοποιών τους όρους σκιά και γράμμα εννοεί το πνεύμα και το γράμμα του νόμου
Καταλήγουμε εδώ; οπότε λογικώτερη είναι η χρήση τριών δοτικών (;)
κι όχι στο Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι (;)
 
Last edited:

Δημήτρης Μαούνης

Παλαιό Μέλος
Επιτρέψτε μου να συμβάλω, ως νομικός, μια και αναφέρεται και το κείμενο του τροπαρίου σε νόμο, στην προαπάθεια για την ερμηνεία του.
Κατ' αρχήν στη νομική επιστήμη ένα μεγάλο και πολύ σηματικό κεφάλαιο αυτής είναι οι τρόποι και οι μέθοδοι της ερμηνείας των νομοθετικών κειμένων.
Δύο από αυτούς τους τρόπους και τις μεθόδους, που θεωρούνται ενδεχομένως και οι πλεον πρόσφοροι, είναι: α) η γραμματική ερμηνεία του νόμου, ήτοι αυτή που προκύπτει και αναδεικνύεται ευθέως και αμέσως από τη γραμματική διατύπωσή του και β) η ερμηνεία του σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, ήτοι με το τι είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης αναφορικά με την έννομη σχέση που επεδίωκε να ρυθμίσει, πώς δηλαδή σκεφτόταν να τη ρυθμίσει. Και αυτό ανεξάρτητα από το γράμμα του νόμου.
Στην προκειμένη περί περίπτωση ποιος είναι ο νόμος στον οποίο αναφέρεται ο εν λόγω ειρμός; Όπως μας λέγει και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθεος, στο βιβλίο του με τον τίτλο "Δωδεκάορτο. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Χριστολογία": "Ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ πού δόθηκε στὸν Μωϋσῇ ἔλεγε: «Γυνή, ἥτις ἐὰν σπερματισθῇ καὶ τέκη ἄρσεν, καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας» (Λεατ. ιβ´ 2). Αὐτὸ τὸ χωρίο ἐμμέσως δείχνει τὴν καθαρότητα τῆς Παναγίας, γιατί ἀκάθαρτος εἶναι ἡ γυναίκα πού θὰ γεννήση ἀφοῦ σπερματωθῆ ἀπὸ ἄνδρα. Ἡ Παναγία, ὅμως, συνέλαβε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ ὄχι σπερματικῶς, καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν ἦταν ἀκάθαρτη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ὑπαγόταν στὴν περίπτωση αὐτή, ἀλλὰ πῆγε στὸν Ναὸ γιὰ νὰ τηρήση τὸν νόμο."
Κατά συνέπεια και με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στην περίπτωση αυτή, ότι το σωστό είναι "Εν νόμου (χωρίς κόμμα) σκιά και γράμματι..." που σημαίνει: Για να τηρηθεί το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, αν και η Παναγία δεν υπαγόταν στο τύπο που προέβλεπε ο νόμος, πήγε στο Ναό με το τεσσαρακονθήμερον βρέφος της.
Αυτό και μόνο ως προσωπική άποψη.
Ως προς τον προβαλλόμενο προβληματισμό, περί λάθους του Αγίου Κοσμά, τίθεται το ερώτημα: γιατί πρέπει υποχρεωτικά να καταλήξουμε σε αυτήν την άποψη και όχι σε μεταγενέστερες παρεμβάσεις κάποιων αντιγραφέων ή και διορθωτών εκκλησιαστικών λειτουργικών κειμένων, οι οποίο, παρασυρθέντες από την πρόθεση "εν" που συντάσσεται με δοτική, αλλά και από τις επακολουθούσες δοτικές "σκιά και γράμματι", εθεώρησαν ως λάθος το "εν νόμου" και έσπευσαν να το ... διορθώσουν.
 
Top