[Ερώτηση] Εκλογή εορτής αγίων Αναργύρων

#1
Καλησπέρα,

ποιά εκλογή αρμόζει να ψαλεί μετά τους ψαλμούς 134 και 135, στην εορτή των αγίων αναργύρων;

Ευχαριστώ
 
#2
Η ακολουθία που υπάρχει στο μηναίο δεν προβλέπει πολυέλεο και το εκλογάριο Νικηφόρου του Βλεμμίδους δε γνωρίζω να περιέχει εκλογή στους αγίους αναργύρους. Ωστόσο, αν πρόκειται να ψαλεί πλήρης ακολουθία σε πανηγύριζοντα ναό, ίσως υπάρχει εκλογή σε φυλλάδα. Πάντως κατά την κρατούσα τάξη, μπορείτε να ψάλλετε μόνο το λατρινό πολυέλεο. Αν πάλι θέλετε οπωσδήποτε να ψάλλετε εκλογή και δεν έχετε εντοπίσει σε κάποια φυλλάδα μπορείτε να ψάλλετε τον ψαλμό ρλβˊ ως πλεόν σχετικό με τους αγίους.
 
#3
Εκλογή εις των Αγίων Αναργύρων
• Tὸν ναὸν σου. Ἀλληλούΐα. Ὁ θεός ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου. Ἀλληλούΐα.
• Eπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου· Ἀλληλούΐα.
• Eθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς· Ἀλληλούΐα.
• Eξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡσεὶ ὕδωρ κύκλῳ ̔Ιερουσαλήμ, Ἀλληλούΐα.
• Oτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.
Ἀλληλούΐα.
• Eν τῷ καταθλᾶσθαι τὰ ὀστᾶ μου ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου. Ἀλληλούΐα.
• Kαὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωΐας. Ἀλληλούΐα.
• Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. Ἀλληλούΐα.
• Φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη. Ἀλληλούΐα.
• Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούΐα.
• Eἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιοι. Ἀλληλούΐα.
• Tοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Ἀλληλούΐα.
• Θαυμαστός ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. Ἀλληλούΐα.
• Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. Ἀλληλούΐα.
• Oτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον· Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς. Ἀλληλούΐα.
• Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ ̓ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; Ἀλληλούΐα.
• Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ ̓ αὐτόν. Ἀλληλούΐα.
• Kαὶ ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. Ἀλληλούΐα.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#4
Προ ετών είχα παραβρεθεί σε αγρυπνία στη Βουλγαρία και εψάλη η εκλογή εις μάρτυρας. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να συνταχθεί μια εκλογή εις αναργύρους. Έχει ενδιαφέρον εάν γνωρίζει κανείς την πράξη μονών που εορτάζουν τους Αγίους.
 
#6
Εκλογή εις των Αγίων Αναργύρων
• Tὸν ναὸν σου. Ἀλληλούΐα. Ὁ θεός ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου. Ἀλληλούΐα.
• Eπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου· Ἀλληλούΐα.
• Eθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς· Ἀλληλούΐα.
• Eξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡσεὶ ὕδωρ κύκλῳ ̔Ιερουσαλήμ, Ἀλληλούΐα.
• Oτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.
Ἀλληλούΐα.
• Eν τῷ καταθλᾶσθαι τὰ ὀστᾶ μου ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου. Ἀλληλούΐα.
• Kαὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωΐας. Ἀλληλούΐα.
• Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. Ἀλληλούΐα.
• Φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη. Ἀλληλούΐα.
• Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούΐα.
• Eἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιοι. Ἀλληλούΐα.
• Tοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Ἀλληλούΐα.
• Θαυμαστός ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. Ἀλληλούΐα.
• Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. Ἀλληλούΐα.
• Oτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον· Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς. Ἀλληλούΐα.
• Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ ̓ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; Ἀλληλούΐα.
• Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ ̓ αὐτόν. Ἀλληλούΐα.
• Kαὶ ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. Ἀλληλούΐα.
Πήρα τους στίχους από εδώ:
Iερομ. Ιερόθεος - ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ - ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Β΄ Ἀργαί Ἐκλογαί εἰς: Τίμιον Πρόδρομον, Τετραήμερον Λάζαρον, Ἱερομάρτυρα Χαράλαμπον, Ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, Ἁγίους Ἀναργύρους, Ὅσιον Κασσιανόν τόν Ρωμαῖον, Ὁσίους Διονύσιον καί Μητροφάνην, καί Ὅσιον Νεῖλον τόν Μυροβλύτην. Ἦχος πλ. Δ'. (http://www.ierotheos.gr/eklogai-agion-b)
 
Top