"Δύο Πρωτοψάλτες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας" 19-10-2021

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#1
Δελτίο Τύπου, 3 Ὀκτωβρίου 2021

Τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ἐργαστήριο Ἑλληνικῆς Δημοτικῆς καὶ Βυζαντινῆς μουσικῆς) διοργανώνει Μουσικολογικὴ Σπουδὴ μὲ τίτλο «Δύο Πρωτοψάλτες τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Παναγιώτης Χαλάτζογλου (α’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ.). Ἰωάννης (†1770)». Στὴν ἐκδήλωση θὰ παρουσιαστεῖ καὶ ὁ ὁμώνυμος νεοεκδοθεὶς τόμος τοῦ Ἐμμ. Γιαννοπούλου («Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὸν Πόντο, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ψαλτικὸ ἔργο τοῦ Παναγιώτη Χαλάτζογλου, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ψαλτικὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη. Κριτικὴ ἔκδοση ἐκδεδομένων καὶ ἀνέκδοτων μελοποιήσεων τῶν δύο Πρωτοψαλτῶν»).

Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τρίτη 19 Ὀκτωβρίου 2021, ὥρα 19.15 στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ καὶ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης.

Τὴν μουσικὴ δράση τῶν Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν καὶ τὸν τόμο τῶν 392 σελίδων θὰ παρουσιάσει ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς κ. Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλος, ἐνῶ μελοποιήσεις τους θὰ ψάλλουν ὁ διακεκριμένος Ἄρχων Πρωτοψάλτης καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης κ. Φώτιος Κετσετζῆς καὶ ὁ Χορὸς Ψαλτῶν Ἡδύμελον ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ μουσικωτάτου κ. Ἰωάννου Τσάμη.
 

Attachments

Top