Δόξα Ε΄ ᾨδῆς Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος.

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Ψάχνοντας στὴν κοινότητα δὲν βρῆκα κάτι σχετικό, ἂν ὑπάρχει, κατευθύνετέ με καὶ ἂς διαγραφεῖ τὸ παρόν.
Τὸ κείμενο τοῦ ἐν λόγῳ Τροπαρίου ὅπως ἀναγράφεται στὸ Ὡρολόγιον ἔχει ὡς ἐξῆς·

«Ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, θλίψεως καὶ νόσου, καὶ βλάβης με λύτρωσαι· καὶ τῇ σῇ δυνάμει, ἐν τῇ σκέπῃ σου φύλαξον ἄτρωτον, ἐκ παντὸς κινδύνου, καὶ ἐξ ἐχθρῶν τῶν πολεμούντων καὶ μισούντων με, Κόρη πανύμνητε.»

Ὁ Κωνσταντῖνος Πρωτοψάλτης στὸ Ἀναστασιματάριο τοῦ 1863 ἐξηγηθὲν ὑπὸ Στεφάνου Λαμπαδαρίου ἀναγράφει τὸ ἐπισυναπτόμενο. Ἀπὸ ποῦ προκύπτει τὸ ἐν λόγῳ κείμενο; στὴν ἀντίστοιχη ἐργασία τοῦ ἴδιου ἕτους ὑπὸ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ὑπάρχει τὸ κείμενο ὅπως στὸ Ὡρολόγιον.
Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων!
 

Attachments

  • Κωνσταντίνος 1863.jpg
    Κωνσταντίνος 1863.jpg
    91.4 KB · Views: 31

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀληθῆ Θεοτόκον, πάντες ἐπιγνόντες σε, πάναγνε Δέσποινα, τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα, Θεὸν Λόγον εἰδότες κηρύττομεν, ἐν δυσὶν οὐσίαις, θελητικαῖς, αὐτεξουσίαις, ὑπὲρ λόγον καὶ νόμον τῆς φύσεως.

Πρόκειται γιά τροπάριο τοῦ κανόνος τῆς Θεοτόκου Παρακλητικῆς Παρασκευῆς πλ. δ΄.

Ποιός ξέρει; Κάτι ἔγραφε ὁ Μανόλης ἐδῶ γιά τή σχέση τοῦ κανόνος τῆς Παρακλήσεως μέ τήν Παρακλητική.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ὑπάρχει στὸ Ὡρολόγιον 1820. Πρέπει νὰ εἶναι δάνειο ἀπὸ τὴν Παρακλητική. Εἶναι ἐγκωμιαστικό, ὄχι παρακλητικὸ τροπάριο. Δὲν τὸ συναντῶ στὰ χειρόγραφα. Ὀρθῶς ἀντικαταστάθηκε.
 

Attachments

  • Pages from Ω 1820.pdf
    70.3 KB · Views: 5
Top