Δωρεάν πρόγραμμα BZQ (διά Windows)

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἀνηρτήθη είς τόν κατωτέρω σύνδεσμον
ἡ νέα ἔκδοσις 5.2 τοῦ δωρεάν Προγράμματος Παραλλαγῆς "BZQ".

Περιέχει:

Ἐξομάλυνσιν τῆς ἀνθρωπίνης φωνῆς (ἤ χοροῦ) μέσῳ Fade-in.
Ἐξομάλυνσιν τοῦ ἰσοκρατήματος (ἰδίας φωνῆς μέλους) μέσῳ νέου άλγορίθμου.
Βελτίωσιν ἀντηχήσεως (Reverb) διά νοητόν τοῖχον ἀποστάσεως 1-9 μέτρων.
Περισσότερα στατιστικά στοιχεῖα ( κομβίον i info)
Βελτίωσιν εἰσαγωγῆς (import) ἀρχείων συγγραφῆς ΜΚ καί Πανδουρίς.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Τό πρόβλημα ἐλύθη:

Τά άρχεῖα zip περιέχοντα .exe (π.χ. νέαι ἐκδόσεις τοῦ BZQ κτλ)
κατεβαίνουν τώρα ἄνευ προβλήματος μέσῳ τοῦ Dropbox.

Διά λόγους ἀσφαλείας δεδομένων, τελικῶς ἐγένετο ἐπιλογή τοῦ SpiderOak ἀντί τοῦ DropBox.

Ἐάν σᾶς ζητηθῆ Name & Password πληκτρολογῆστε καί τίς δύο φορές τήν λέξι:

bzq


.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἐπειδή ὑπῆρξαν διάφορες ἀπορίες ἀπό χρῆστες τοῦ BZQ,
ἀνηρτήθη παράδειγμα διαδικασίας παραλλαγῆς εἰς τό Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=jrTPnj1FPB4&feature=youtu.be

Παρτιτούρα: Λειτουργικά Καραμάνη ἦχος δ΄χρωματικός.

Κωδικοποίησις BZQ: Διά χειρός εἰς τό MS Word μετά ὑδατογραφήματος (Watermark) τῆς παρτιτούρας. Εἶναι ὁ ταχύτερος τρόπος ὅταν ἤδη ἔχομε τήν παρτιτούρα τυπωμένη/καθαρή καί δέν ἀπαιτεῖται (δι΄ἄλλον λόγον) πάλι συγγραφή π.χ. είς Πανδουρίς ἤ ΜΚ. Ὁ τρόπος τοῦτος εἶναι ὁ καλύτερος διά τήν έκμάθησιν τοῦ μέλους καί ἔλεγχος τῆς θεωρητικῆς γνώσεως. Μἀλιστα χρησιμοποιεῖ ἀπάσας τάς ἐπί πλέον δυνατότητας τοῦ BZQ, π.χ. ἐξειδικευμένας κλίμακας, διαστήματα, ἀκριβεῖς διέσεις, portamento, "ΣΙΓΑ" (μἐλους & ἴσοκρατήματος) κτλ.

Ἀντιθέτως ἐάν σκοπός μας εἶναι ὁ ἔλεγχος ὀρθογραφικῶν λαθῶν (π.χ. εἰς νέαν σύνθεσιν) ἤ χρειαζόμεθα
καθαρήν ἐκτύπωσιν παρτιτούρας τότε ἀπαιτεῖται βεβαίως συγγραφή ἐκ νέου.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἀνηρτήθη ἡ νέα ἔκδοσις BZQ 5.3 ἡ ὁποία περιλαμβάνει
-Ὕφος 4
- ἄλλας βελτιώσεις.

Ἐπειδή ὑπῆρξαν ἐρωτἠσεις ποῖες εἶναι οἱ δυνατότητες τοῦ BZQ,
ἔγινε ὁ κάτωθι συνοπτικός πίναξ:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ BZQ (Ἀλφαβητικῶς):
(& ἐργαλεῖα δι΄ὅλα τά ἐπίπεδα, ἀρχαρίων ἕως ἐρευνητῶν, μελοποιῶν)
-------------------------------------------------------------------

Ἀντήχησις (Reverb). Νοητός τοῖχος ἀποστάσεως 0-9 μ.
Ἀρχεῖον ἤχου. Δημιουργεῖται ἀρχεῖον .wav
Γλῶσσα. Ἑλληνικά, Ἀγγλικά
Διαστήματα κλασμάτων οἱωνδήποτε ἀριθμῶν
Διαστήματα οἱωνδήποτε ἀριθμῶν ἀκεραίων, δεκαδικῶν
Δίεσις, ὕφεσις, οἱοσδήποτε ἀκέραιος ἠ δεκαδικός
Ἐγκατάστασις. Δέν χρειάζεται. Εἶναι φορητόν. Λειτουργεῖ καί ἀπό USB.
Ἔντασις μέρους τοῦ μέλους (π.χ. ΣΙΓΑ), ρυθμιζομένη 0-9
Ἰσοκράτημα, ἀπό κάτω γα ἕως ἄνω Δι
Ἰσοκράτημα. Ρυθμιζομένη ἔντασις
Ἰσοκράτημα. Ἔλεγχος, ἀξιολόγησις κατά Helmholtz.
Κλίμακες. Δημιουργία, ἀποθήκευσις ὁσωνδήποτε ἐπί πλέον.
Κλίμακες. Ἐνσωματωμέναι 35. (Μάρτιος 2015)
Κωδικοποιημένον κείμενον free format & μέ σχόλια
Λειτουργικόν Σύστημα. LINUX μέσῳ Vmware, WINE
Λειτουργικόν Σύστημα. Mac μἐσῳ Vmware
Λειτουργικόν Σύστημα. Windows
Μετάθεσις φθόγγου ἤ/καί κλίμακος
Ὀκτάβα ὁτιδήποτε ἀριθμός π.χ. 12-1200 (cents)
Ὀρθογραφικός ἔλεγχος 106 κανόνων
Παραλλαγή ἀπό ἀρχεῖα συγγραφῆς Μ.Κ.
Παραλλαγή ἀπό ἀρχεῖα συγγραφῆς Πανδουρίς
Παραλλαγή ἀπό πληκτρολογουμένον κωδικοποιημένον κείμένον
Παραλλαγή. Μέ άνθρωπίνη φωνή, ὄργανα, midi, συνδιασμούς, χορούς.
Ποιοτική ἀνάλυσις (π.χ. πεταστῆς κτλ)
Ποιοτική ἀνάλυσις. Ρύθμισις
Πορταμέντο, ρυθμιζόμενον.
Στατιστικά. Κατανομή διαστημάτων τοῦ μέλους
Τιμή, Δωρεάν
Τονικότης -42 ἕως +42 μόρια (Ὀκτάβας 72)
Τονικότης. ὑπολογισμός βελτίστου.
Ὕφος. 4 κατηγορίαι (Μάρτιος 2015)
Φωνή, midi συνθετική, ἀπολύτου άκριβείας
Φωνή, ἀνθρωπίνη, ἀτόμων ἤ χορῶν
Φωνή, μελλοντικός μέγιστος ἀριθμός φωνῶν ἄνευ ὁρίου
Χρόνος 30 - 300 κτύποι ἀνά λεπτόν
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἡ ἐταιρία SpiderOak ἔξαφνα ζητᾶ πληρωμή ἔστω καί διά μικρἀν ἀποθἠκευσιν.

Ὁ σύνδεσμος κατεβάσματος τοῦ δωρεάν προγράμματος BZQ
ἔχει ἀλλάξει (ἴσως προσωρινῶς) καί ἀναφέρεται είς τήν
κάτωθι ἱστοσελίδαν:
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἐπειδή ἔχουν ἐρωτήσει μερικοί ἐάν τό BZQ παίζει παραλλαγήν ἀπό OCR (σαρωμένη σελίδα Β.Μ.) ἐνημερώνω ὅτι ἔχει γίνει ἀρκετή πρόοδος
καί ἐλπίζω ἐντός τῶν προσεχῶν μηνῶν νά ὁλοκληρωθῆ.
Είς τήν παροῦσαν φάσιν (Ἄλφα, ἐσωτερικήν),
τό σύστημα BZQ δημιουργεῖ βυζαντινήν σημειογραφίαν είς τό πρόγραμμα Πανδουρίς, (καί άκολούθως διαβάζεται ἀπό τό BZQ καί παίζεται παραλλαγή),
ἀλλά ὑπάρχουν ἀκόμη ἐλλείψεις καί ἀτέλεια ὡς φαίνεται είς τό κατωτέρω χθεσινόν παράδειγμα.

PANfromOCR 20160316 progress.jpg
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Εύχαριστῶ διά τά μηνύματα/ἐρωτήματα.
Εύχαρίστως ἀνακοινώνω ὅτι ἡ Ἄλφα (Alpha) φάσις ἐσωτερικῶν δοκιμῶν ἔχει σχεδόν ὁλοκληρωθῆ καί ἐλπίζω πρό τοῦ Πάσχα νά γίνῃ ἀνέβη ἡ πρώτη Βῆτα (Beta) ἔκδοσις.
Ἡ δοκιμή τῆς ἀνωτέρω σελίδος ὡλοκληρώθη ὡς είκονίζεται κατωτέρω.
Ὑπάρχουν δύο "διακοσμητικά" προβλήματα,
-μεγάλο κενόν π.χ. μέ Σύνδεσμον καί Ὁμαλόν
-πρόβλημα συνωστισμοῦ σημαδιῶν
Καί είς τάς δύο περιπτώσεις, ὁ χρήστης ἠμπορεῖ νά τά διορθώσῃ είς τό Πανδουρίς. Ἐδῶ, σκοπίπως, δέν ἔχει γίνει ἡ διόρθωσις.
Τό σοβαρόν πρόβλημα εἶναι κατεστραμμέναι σελίδες ὅπου τά σύμβολα ἔχουν κοπεῖ. Π.χ. μία πεταστή μέ φανερές τίς δύο ἄκρες καί κομμένη τήν κοιλιά.
Τό OCR δέν θά τήν ἀναγνωρίση καί θά ἀφήση κενόν.
Ἐκεῖ πρέπει προσεκτικῶς μέ μολύβι ἤ στυλό νά συμπληρώσωμε τό κομμένο μέρος καί τότε νά σκανάρωμε τήν σελίδα.

PANfromOCR 20160331 progress.jpg
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Διά νά προλάβωμεν τήν Μ.Ἑβδομάδα, ἐπειδή μερικοί ἴσως ἔχουν περισσότερον χρόνον τότε λόγῳ διακοπῶν,
ἀνέβασα τό πρῶτον, βασικόν μέρος ἐγκαταστάσεως τοῦ πακέτου OCR διά Windows τό ὁποῖον πρέπει νά γίνη καί χρειάζεται κάποιον χρόνον καί μελέτη:
Python
Gamera
Psaltiki Toolkit

Προγράμματα καί ὁδηγίαι είς τό

https://bzquality.wordpress.com/ocr/

Θά προστίθεται συνεχῶς περαιτέρω ὑλικόν & πληροφορίαι.


Θά ἀκολουθήσῃ, μᾶλλον μετά τάς ἑορτάς, τό δεύτερον μέρος
τῆς μετατροπῆς ἀρχείου κώδικος OCR είς ἀρχεῖον .pan (Πανδουρίς).
Καλόν εἶναι λοιπόν νά ἀρχίσῃ ἡ παροῦσα προετοιμασία.

Καλή Μεγάλη Ἑβδομάς καί Καλή Ἀνάστασις!


.

.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Συνεχῶς ἔρχονται περισσότεροι ἐπισκέπται τοῦ BZQ μέ ἐρωτήματα ἐξ ἱσπανοφώνων χωρῶν
π.χ. Μεξικοῦ καί Ἱσπανίας, κυρίως ἐνοριῶν/παροικιῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Λόγῳ τῆς νέας αύτῆς ἐξελίξεως ἀπεφασίσθη ὅπως προοδευτικῶς
ὑπάρχῃ σωστή (ὄχι αὐτόματος) μετάφρασις πολλῶν κειμένων γύρω ἀπό τό BZQ καί εἰς τήν Ἱσπανικήν, πέραν τῆς Ἀγγλικῆς.
Ἐλπίζω ὅτι δέν θά δημιουργηθῆ πρόβλημα συνωστισμοῦ κειμένου.
(Ἤδη προσετέθη καί ἡ Ἱσπανική διά τήν ἐγκατάστασιν τοῦ OCR, ὡς είς τό ἀνωτέρω σημερινόν μήνυμά μου)

Τέλος εἶναι δίκαιον νἀ ὑποστηριχθῇ καί ἡ Ἱσπανική, δεδομένου ὅτι,
ἀπό πλευρᾶς ἀριθμοῦ ὁμιλούντων, εἶναι ἡ Πρώτη γλῶσσα είς τήν Δῦσιν
καί ἡ δευτέρα είς τόν πλανήτην:
__Γλῶσσα__Ἑκατομ.
1 Κινεζική__1302
2 Ἱσπανική__427
3 Ἀγγλική___339

Πηγή: https://www.ethnologue.com/statistics/size
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Δι΄ὅσους ἤδη κατέβασαν τό πακέτο Gamera καί ἴσως τό δοκιμάζουν,
ἔχω ἀνεβάσει τώρα παραδείγματα "Training files" διά μερικά βιβλία Β.Μ.
Ἴσως σᾶς ἐξυπηρετήσουν διά τήν περίπτωσίν σας.

Κατέβασμα: https://bzquality.wordpress.com/ocr/

Βεβαίως τό σωστόν καί ἀκριβές εἶναι νά κάμετε τό ἰδικόν σας "Training"
μέ 4-5 σελίδες τοῦ συγκεκριμμένου βιβλίου (ἤ καί χειρογράφου!) πού σᾶς ἐνδιαφέρει.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Χριστός Ἀνέστη!

Ὁ φίλτατος κύριος Πέτρος Μουστάκας, δημιουργός τοῦ προγράμματος Pandouris
μοῦ ἔστειλε πρό καιροῦ τόν "Μανώλαρο" εἰς ἀρχεῖον .pan
Ἀπό αύτό ἔκαμα "ἐκτύπωσιν" τῆς παρτιτούρας εἰς .pdf
καί είσαγωγή (import) είς τό BZQ.
Τέλος ἐδημιούργησα ἕνα ἰδεατόν ὄργανον", κρουστόν, "bouzouki", διά νά δημιουργήσω τὀ ἠχητικόν.

Σᾶς ἐπισυνάπτω τήν παρτιτούρα
καί τό ἠχητικόν πού προέκυψαν.

View attachment PANmanolaros.pan.pdf

View attachment PAN Μανώλαρος BZQ_Q4_BOUZOUKI_Is6_R3_Y4_0% 150Χ.mp3
.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Νέα ὓφος ἀριθ.5 εἰς τό πρόγραμμα BZQ, ἀπό τέλους τοῦ 2018.

Ἀπό τήν νέαν ἒκδοσιν 19.1 τό BZQ περιλαμβάνει τό νέον
ὑπ.ἀριθ.5 ὓφος (Style 5) τό ὁποῖον ἒχει τάς ἑξῆς δυνατότητας:

- Λεπτομερεστέραν καί περισσότερον ρεαλιστικήν ἀνάλυσιν τῶν
ποιοτικῶν χαρακτήρων (π.χ. Πεταστῆς) οὐχί π.χ. διά τῆς
προσεγγίσεως διά κεντημάτων, ἀλλά διά συνδυασμῶν διακυμάνσεων
(vibrato) τῆς φωνῆς, μέ σκοπόν νά προσομοιώσῃ μία μέσην
πραγματικήν κατάστασιν. Ὡς πηγή ἐχρησιμοποιήθη μεταξύ ἂλλων ἡ φασματογράφησις τοῦ "Γεύσασθε καί ἲδετε" (*) δῆτε σύνδεσμον
https://bzquality.wordpress.com/ὓφος/ (ἡ καταχώρησις είς τό Ψαλτολόγιον ἐχάθη μέ τά περυσινά προβλήματα server).

- Τό ὓφος 5 (ὃπως καί τά παλαιότερα 1,2,3,4) ρυθμίζονται διά τῆς Ἐντάσεως Ποιότητος (Quality Intensity) μέ ἀριθμούς π.χ. 3,4 κ.τ.λ. Εἰς μερικά μέλη πρέπει νά μειώσωμεν τήν Ἒντασιν Ποιότητος (π.χ. κάτωθεν τοῦ 6)διά νά ἀποφύγωμεν "φάλτσο".
Θά γίνῃ προσπάθεια περαιτέρω τελειοποιήσεως.

Κατέβασμα προγράμματος: https://bzquality.wordpress.com/download-bzq/

Παράδειγμα τοῦ νέου ὓφους 5 (2018):
Χερουβικόν Α'ἢχου Φωκαέως, https://bzquality.wordpress.com/examples/

Ἐξυπακούεται ὃτι θά χαρῶ νά λάβω οἱονδήποτε σχόλιον ἢ καί προτάσεις βελτιώσεως ἢ ἀκόμη νά συμπεριλάβω ἐπίσης κάποιο ἂλλο ὓφος πού προκύπτει ἀπό λεπτομερῆ ἠχογράφησι πού ἒχετε.

(*)
ΓΕΥΣΑΣΘΕ _09,9 ΠΕΤΑΣΤΗ.jpg

.
English text: https://analogion.com/forum/index.p...ers-of-byzantine-chant.135/page-2#post-230377
 
Last edited:

Lead

Member
Παρακαλώ θα ήθελα τη βοήθεια σας, στο ακόλουθο πρόβλημα που αντιμετωπίζω με το BZQ, στα Windows 10 64bit.
Ξεκινώ (πάντα ως διαχειριστής) το πρόγραμμα BZQ και ενώ ξεκινά και τρέχει, αυτό δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Η/Υ.
Ανοίγοντας τον Task Manager, διαπιστώνω ότι όντως βρίσκεται στις διαδικασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
Προσπάθησα, χωρίς αποτέλεσμα, να το τρέξω σε συμβατότητα με Windows 8, 7 και Vista.
Έχω ψάξει εξαντλητικά στο Google για το πρόβλημα μη εμφάνισης ενός ενεργού προγράμματος στην οθόνη.
Πιστεύω ότι έχω ελέγξει και εφαρμόσει, όλες τις προς επίλυση του προβλήματος προτεινόμενες ενέργειες που βρήκα, αλλά
αυτό επιμένει.
Να σημειώσω ότι σε ένα laptop που έχω με Windows 7, τρέχει κανονικά.
Θα ήμουν ευγνώμων, σε οποιαδήποτε βοήθεια μου προσφερθεί.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων, για την προσοχή σας.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Παρακαλώ θα ήθελα τη βοήθεια σας, στο ακόλουθο πρόβλημα που αντιμετωπίζω με το BZQ, στα Windows 10 64bit.
Ξεκινώ (πάντα ως διαχειριστής) το πρόγραμμα BZQ και ενώ ξεκινά και τρέχει, αυτό δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Η/Υ.
Ανοίγοντας τον Task Manager, διαπιστώνω ότι όντως βρίσκεται στις διαδικασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
Προσπάθησα, χωρίς αποτέλεσμα, να το τρέξω σε συμβατότητα με Windows 8, 7 και Vista.
Έχω ψάξει εξαντλητικά στο Google για το πρόβλημα μη εμφάνισης ενός ενεργού προγράμματος στην οθόνη.
Πιστεύω ότι έχω ελέγξει και εφαρμόσει, όλες τις προς επίλυση του προβλήματος προτεινόμενες ενέργειες που βρήκα, αλλά
αυτό επιμένει.
Να σημειώσω ότι σε ένα laptop που έχω με Windows 7, τρέχει κανονικά.
Θα ήμουν ευγνώμων, σε οποιαδήποτε βοήθεια μου προσφερθεί.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων, για την προσοχή σας.

Ὁμολογῶ ὃτι δέν ἒχω ξανακούσει αὐτό τό πρόβλημα στά Windows 10 καί δέν ἒχω αὐτά τά windows διά νά τό δοκιμάσω.
μία σίγουρη καί δωρεάν λῦσις εἶναι
νά ἐγκατασταθῇ κάποια virtual machine π.χ. VmWare, Virtualbox κτλ
καί στήν μηχανή αύτή Windows 98 καί ἂνω. Ἐκεῖ θἀ τρἐξῃ τό BZQ.
 

Lead

Member
Ὁμολογῶ ὃτι δέν ἒχω ξανακούσει αὐτό τό πρόβλημα στά Windows 10 καί δέν ἒχω αὐτά τά windows διά νά τό δοκιμάσω.
μία σίγουρη καί δωρεάν λῦσις εἶναι
νά ἐγκατασταθῇ κάποια virtual machine π.χ. VmWare, Virtualbox κτλ
καί στήν μηχανή αύτή Windows 98 καί ἂνω. Ἐκεῖ θἀ τρἐξῃ τό BZQ.

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας.
Θα κάνω αυτό που μου προτείνετε και θα ενημερώσω για το αποτέλεσμα.
 

Lead

Member
Ὁμολογῶ ὃτι δέν ἒχω ξανακούσει αὐτό τό πρόβλημα στά Windows 10 καί δέν ἒχω αὐτά τά windows διά νά τό δοκιμάσω.
μία σίγουρη καί δωρεάν λῦσις εἶναι
νά ἐγκατασταθῇ κάποια virtual machine π.χ. VmWare, Virtualbox κτλ
καί στήν μηχανή αύτή Windows 98 καί ἂνω. Ἐκεῖ θἀ τρἐξῃ τό BZQ.

Δοκίμασα και τις δύο virtual machines (VmWare, Virtualbox) αλλά μου έβγαζε error. Μάλιστα στη μία περίπτωση (VMware Workstation 15)
μου έγραφε ότι ο κεντρικός επεξεργαστής που έχω στον Η/Υ μου (INTEL CORE 2 DUO E6750 @2.66 Ghz), δεν είναι συμβατός, λόγω παλαιότητας.
Οπότε εγκατέστησα ως δεύτερο λειτουργικό τα Windows 7 64 bit και το πρόβλημα λύθηκε!(y)
Καιρός να εξοικειωθώ και να μάθω αυτό το σημαντικό πρόγραμμα. :)
 
Top