Δούλοι Κύριον, ήχος πλ. δ΄, Ιωάσαφ Διονυσιάτου

Top