Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (1912-1990)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τέλος σέ μένα, πού δέν ἔχω νά προσφέρω κάτι ἀξιόλογο σ᾿ αὐτό τό θέμα, ἐπιτρέψτε μου νά παραθέσω (μετά ἀπό πληκτρολόγηση -δέν ὑπάρχει ἕτοιμο-) τό θαυμάσιο δοξαστικό ἀπό τήν Νεκρώσιμο εἰς Ἱερεῖς καί Κοσμικούς Ἀκολουθία ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου, πού μνημονεύει ὁ Θεοφιλέστατος ὅτι ἔψαλε ὁ μακαριστός Διακο-Διονύσιος Φιρφιρῆς σέ κάποια πρός τό Κοιμητήριον ἐκφορά κεκοιμημένου Καρεώτου, ὡς ἕν ἐκ τῶν ἰδιαιτέρων «ἀδυναμιῶν» του μελῴδημα, πού μακάρι κάποτε νά βρεθεῖ τό μουσικό του χειρόγραφο, γιατί ἴσως δέν θά ὑπάρχει σέ ἄκουσμα. Μακάρι νά ὑπῆρχε σέ ἄκουσμα. Διαβάζοντάς το ὅμως θά φέρνουμε στό νοῦ μας κι ἐμεῖς αἰωνίως τόν ἀξεπέραστο Διακο-Διονύσιο Φιρφιρῆ «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον» αὐτοῦ καί θά εἶναι σάν νά μᾶς μιλάει.

Δόξα, Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β΄.
ρῶντές με ἄφωνον καὶ ἄπνουν προκείμενον, κλαύσατε πάντες ἐπ᾿ ἐμοί, ἀδελφοί καὶ φίλοι, συγγενεῖς καὶ γνωστοί· τὴν γὰρ χθὲς ἡμέραν μεθ᾿ ὑμῶν ἐλάλουν, καὶ ἄφνω ἐπῆλθέ μοι ἡ φοβερὰ ὥρα τοῦ θανάτου· ἀλλά δεῦτε πάντες οἱ ποθούμενοί με, καὶ ἀσπάσασθέ με τὸν τελευταῖον ἀσπασμόν· οὐκέτι γὰρ μεθ᾿ ὑμῶν πορεύσομαι, ἤ συλλαλήσω τοῦ λοιποῦ· εἰς Κριτὴν γὰρ ἀπέρχομαι, ἔνθα προσωποληψία οὐκ ἔστι· δοῦλος γὰρ καὶ δεσπότης ὁμοῦ παρίστανται, βασιλεὺς καὶ στρατιώτης, πλούσιος καὶ πένης, ἐν ἀξιώματι ἴσῳ· ἕκαστος γὰρ ἐκ τῶν ἰδίων ἔργων, ἤ δοξασθήσεται, ἤ αἰσχυνθήσεται. Ἀλλ᾿ αἰτῶ πάντας, καὶ δυσωπῶ, ἀδειαλείπτως ὑπὲρ ἐμοῦ προσεύξασθαι Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἵνα μὴ καταταγῶ διὰ τὰς ἀμαρτίας μου εἰς τὸν τόπον τῆς βασάνου, ἀλλ᾿ ἵνα με κατατάξῃ, ὅπου τὸ φῶς τῆς ζωῆς.​


Τελικά βρέθηκε τό μουσικό κείμενο πού γιά τόν ἀξεπέραστο Διακο-Διονύσιο Φιρφιρῆ ἦτο ἕν ἐκ τῶν ἰδιαιτέρων «ἀδυναμιῶν» του μελῴδημα.
Τό ἀνέβασε ὁ Χρυσοβαλάντης ἐδῶ καί ὑπάρχει στήν σελ. 45/23 τοῦ pdf τοῦ συνημμένου ἀρχείου.

 

xrth

Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
Ἀλήθεια;

Πῶς ξέρετε ὅτι εἶναι αὐτό;


Εὐχαριστῶ!!
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Αφού εκφράσω κι εγώ τις θερμές μου ευχαριστίες, με την ευκαιρία να κάνω μια επισήμανση. Αν η λέξη Καρεώτες, καρεωτικός κ.λπ. παράγονται από τις Καρυές, τότε νομίζω ότι ο σωστός τύπος είναι Καρυώτες, καρυωτικός κ.λπ. Το θέμα καρε- δεν δικαιολογείται ετυμολογικά.
Τι λέτε εσείς π. Μάξιμε; κ. Ψωμιάδη;
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
Αφού εκφράσω κι εγώ τις θερμές μου ευχαριστίες, με την ευκαιρία να κάνω μια επισήμανση. Αν η λέξη Καρεώτες, καρεωτικός κ.λπ. παράγονται από τις Καρυές, τότε νομίζω ότι ο σωστός τύπος είναι Καρυώτες, καρυωτικός κ.λπ. Το θέμα καρε- δεν δικαιολογείται ετυμολογικά.
Τι λέτε εσείς π. Μάξιμε; κ. Ψωμιάδη;
Στις Καρυές και γενικά στο Όρος απ όσο γνωρίζω έτσι προσφωνούνται...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στις Καρυές και γενικά στο Όρος απ όσο γνωρίζω έτσι προσφωνούνται...
Ἀπ᾿ αἰώνων.

Το θέμα καρε- δεν δικαιολογείται ετυμολογικά.
Ἐγώ βλέπω καρέα = καρυδιά.
Διαβάζω στό Μηναῖο Δεκεμβρίου (ἐκδόσεων ΦΩΣ)
Τῇ Ε' τοῦ αὐτοῦ μηνός,...
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου τοῦ ἐν τῷ κελλίῳ τοῦ Ἰάγαρι, κειμένῳ κατὰ τὰς Καρεὰς τοῦ Ἄθω, ἀσκήσαντος ἐν ἔτει 1470.
Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος ὁ Καρεώτης, ὁ χρηματίσας πνευματικὸς Πατὴρ τοῦ ἀνωτέρω Νεκταρίου, ὁ καὶ προορατικοῦ χαρίσματος ἠξιωμένος, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Kareai/Athos

Εἶσαι καί κοντά στή Μονή Καρέως / Καρέα.

 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Επειδή σήμερα ακούστηκε το Συναξάρι που ανάφερε ο π. Μάξιμος σκέφτηκα να επανέλθω στο θέμα της ορθότητας του καρεωτικός, επειδή είναι ιδιαίτερα σημαντικη λέξη.
Θέλω να τονίσω ότι από τη στιγμη που λέγεται έτσι "απ' αιώνος" (το οποίο δεν εγνώριζα και σας ευχαριστώ πολύ) δεν υπάρχει κανένα άλλο επιχείρημα που μπορεί να κλονίσει την ισχύ της. Είναι απλά ενδιαφέρον να αναρωτηθούμε λίγο πώς προέκυψε. Μέχρι εκεί.
Από το παραπάνω υπόμνημα του συναξαρίου λοιπόν φαίνεται ότι ήδη από παλιά (σίγουρα μετά τον 10 αιώνα) χρησιμοποιήθηκε από λογίους συγγραφείς και κατ' επέκταση από τους ίδιους τους αγιορείτες (ή πρώτα από αυτούς) για τα ανάλογα επίθετα ο τύπος καρεωτικός.

Αφού οι Καρυές είναι ο πληθυντικός του καρυά (= καρυδιά) <να υποθέσω ότι έχει σχέση με τις καρυδιές που βρίσκονται ή βρίσκονταν εκεί> μου δημιουργήθηκε η απορία γιατί λέμε καρεωτικός κι όχι καρυωτικός (πβ. τους όρους προκαρυωτικός, ευκαρυωτικός κ.λπ.). Η ύπαρξη παράλληλης λέξης καρεά δεν είναι η αιτία, γιατί η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε αντί του καρυά μόνο από έναν συγγραφέα του 6ου αιώνος μ.Χ. (τον Ιωάννη Φιλόπονο) και τέτοιες περιθωριακές και κατά περίσταση χρήσεις δεν δίνουν το θέμα για σχηματισμό παράγωγων λέξεων.
Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται στο γλωσσολογικό φαινόμενο της υπερδιόρθωσης. Να το εξηγήσω με δύο λέξεις: η υπερδιόρθωση είναι η διαδικασία γενίκευσης κάποιων γλωσσικών κανόνων με λανθασμένο όμως τρόπο από φόβο μήπως γίνει κάποιο γλωσσικό λάθος. Έτσι π.χ. σχηματίστηκε η οδός Κηφισίας αντί του ορθού Κηφισιάς (<Κηφισιά), επειδή ο τύπος Κηφισιάς (με συνίζηση) έμοιαζε δημοτικός στους λογίους, άρα εσφαλμένος. (Δεν θα μπορούσε όμως μορφολογικά το Κηφισιά να δώσει γενική Κηφισίας).
Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο πρέπει να έχει συμβεί και με το Καρυαί, Καρυώτης, καρυωτικός. Δηλαδή δημιουργούσαν την εντύπωση μή λόγιων τύπων και υπερδιορθώθηκαν σε Καρεώτης, καρεωτικός, και ίσως εξ αυτών Καρέαι.

Θέλω κλείνοντας να τονίσω δύο πράγματα:
α) αυτό που είπα είναι μια εύλογη εικασία βάσει γλωσσικών δεδομένων την οποία μοιράζομαι φιλικά μαζί σας, κι όχι αποτέλεσμα έρευνας των πηγών, ούτε επιβεβαιώνεται όσο δεν έχουμε γραπτά τεκμήρια.
β) η ορθότητα βρίσκεται στη χρήση ανεξάρτητα από την προέλευση, δηλαδή θα ήταν λάθος να ανακαλύψει κάποιος ξαφνικά ότι κάποτε η λέξη ήταν καρυωτικός και άλλαξε αυθαίρετα, άρα τώρα πρέπει να επανέλθουμε στο "σωστό". Πρέπει να λέγεται όπως λέγεται εδώ και αιώνες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες σας, γιατί ήδη το γεγονός αυτό δημιούργησε την δική του παράδοση. Απλά συζητούμε με γλωσσικό ενδιαφέρον το πώς προέκυψε η λέξη αυτή.

ΥΓ Συγνώμη που φλυάρησα για ένα "μη ψαλτικό" θέμα, απλά το βρήκα ενδιαφέρον.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἄλλως ἔχουν τά πράγματα ἀγαπητέ Γιῶργο.

Πρῶτον ἡ ὀνομασία δόθηκε ἀπό τίς φουντουκιές περισσότερο καί μετά τίς καστανιές. Ἀπό λεξικά θά καταλάβεις.

Δεύτερον. Ἡ ὑπερδιόρθωση ἔγινε ἀπό τίς «ἔξυπνες» καί «σοφές» πολλές φορές ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους, πού κανονίζουν χωρίς τόν ξενοδόχο τίς ὀνομασίες, ταμπέλλες, ἐπιγραφές, ἀστυνομικές ταυτότητες... καί δέν συμμαζεύεται. Δέν «ἔπιασες» τί εἶχα γράψει. Γίνομαι σαφέστερος:

Αἱ Καρεαὶ (τῶν Καρεῶν τὰς Καρεὰς) πού γίνεται Καρεές καί μετά Καρ(γ)ιές. Ἔτσι εἶναι ἡ ὀνομασία.
Καρυές τό ἔχουν τά ΕΛ.ΤΑ. καί οἱ χάρτες.


 
Last edited:

savvas fc

Μέλος
παραθέτω στίχους απο την δοξολογία του κοσμά μαδιτινού τους οποίους αποδίδει με μαεστρικό τρόπο ο φιρφιρής.έψαξα στο φόρουμ και δεν βρήκα να υπάρχει ξανά γι αυτό και την παραθέτω.αν υπάρχει ξανά απολογούμαι.
 

Attachments

  • stixoi doksologias kosma maditinou firfiris.wma
    3.1 MB · Views: 198

xrth

Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
Αγαπητοί αδελφοί,
ενόψει της χειροτονίας μου το Σάββατο (20.12.2008) εις διάκονον θα ήθελα να ανεβάσω 3 σπανιότατες ηχογραφήσεις εις αιωνίαν μνήμην του Γέροντος και να ζητήσω την ευχή του να διακονήσω ως εκείνος (χάριτι Θεού) την Εκκλησία και τον λαό Του.

1) Την ομιλία του Σεβ.Μητρ.Αρδαμερίου & Αγ.Όρους κ.Νικοδήμου κατα την νεκρώσιμο ακολουθία του διακο-Διονύση (25.03.1990)


2) Την ομιλία του Πρωτεπιστάτου (τότε) του Αγ.Όρους κατα την νεκρώσιμο ακολουθία του διακο-Διονύση (25.03.1990)


3)Ένα προφητικό ανάγνωσμα απο τον ίδιο, την Κυριακή των Αγ.Πάντων στο Κελλί του το 1985

Ζητώ τις προσευχές όλων σας !!!


[Σημείωμα συντονιστή (ΔΚ] Ευχές για τη χειροτονία στο θέμα Χειροτονία Διακόνου π. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου.
 
Last edited by a moderator:

xrth

Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
Άν είναι ευλογημένο,
και λόγω της χειροτονίας μου ως "ψηφιακό ενθύμιον" για όσους δέν παρευρέθηκαν,
σας ανεβάζω ένα απόσπασμα απο χειροτονία στην Ι.Μ.Σταυρονικήτα το 1985 όπου ψάλλει ο διακο Διονύσιος με τον παπα Γαβριήλ Καρεώτη.

Χαίρετε πάντοτε!
 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
xrth, καλή Διακονία...με σεμνότητα κ ταπεινότητα...με τη βοήθεια του Κυρίου.
 

kostaeri

Μπουσδέκης Κώστας
Aγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Φέροντες τα παρόντα γενναίως...

1. δ. Διονύσης
2. π. Δανιήλ, π. Στέφανος, π Δαμασκηνός
(το 2 ξεκινά με αργό προσόμοιο χαίροις ασκητικών κ μετά το ιδιόμελο)

Δύο κορυφαίες εκτελέσεις!
 

Attachments

  • ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ.mp3
    6.6 MB · Views: 319
  • 01 Track 1.mp3
    5.5 MB · Views: 210
Last edited:

xrth

Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
Ὡς εἰσοδικὸν διὰ τὸ νέον ἔτος, σᾶς "ἀνεβάζω" ἕνα Ἄξιον ἐστι σὲ πλ.δ τοῦ Ἀναστασίου ἐκ Πάρλας, ὅπως αὐτὰ ποὺ ψάλλουμε στὶς ὑποδοχὲς-εἰσοδεύσεις Ἀρχιερέων σὲ Ναοὺς καὶ Ἱ.Μονὲς ἀπὸ τὸν γέροντα Διονύσιο ἀπὸ ἠχογράφηση στὸ Κελλί του, μὲ τὴν εὐχὴ τὸ νέον ἔτος νὰ ἀποβεὶ εἰρηνικὸν καὶ ἀναμάρτητον.Συμψάλλει ὁ π.Ἀντίπας (νῦν Καρεώτης).Ἀξιον ἐστι
 
Last edited:

xrth

Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
Ἰδοὺ καὶ τὸ περιβόητον (καὶ ἐν Psaltologion) "Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα" ἀπὸ τὸν Γέροντα, ψαλθὲν ἐν τῇ Ἱ.Μονῇ Δοχειαρίου τὸ ἔτος 1980.

Οἱ "ἐνδιαφερόμενοι" μποροῦν νὰ ἀφουγκραστοῦν καὶ τὰ διαστήματα
(κάτω) ζω-κε-δι...
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Ευχαριστούμε για τη διάθεσή σας να προσφέρετε! Τρομερός ο γέροντας! Όμως, αποφεύγουμε γενικά να ανεβάζουμε ηχογραφήσεις που έχουν δικαιώματα και, κυρίως, στουντιακές. Είναι, αντίθετα, ευπρόσδεκτο ό,τι σπάνιο και ανέκδοτο υλικό θέλετε να μοιραστείτε!
 
Ευχαριστούμε για τη διάθεσή σας να προσφέρετε! Τρομερός ο γέροντας! Όμως, αποφεύγουμε γενικά να ανεβάζουμε ηχογραφήσεις που έχουν δικαιώματα και, κυρίως, στουντιακές. Είναι, αντίθετα, ευπρόσδεκτο ό,τι σπάνιο και ανέκδοτο υλικό θέλετε να μοιραστείτε!

Σας ευχαριστω και εγω για τις επισημανσεις.Θα ειμαι πιο προσεκτικος στο μελλον με οτι ανεβαζω.Καλη δυναμη.
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Δεν είμαι γνώστης της τουρκικής, ας με διορθώσετε, αλλά έπεσα τυχαία πάνω σε κάτι ενδιαφέρον και είπα να σας το πω: η τουρκική λέξη firfiri «ανοιχτο κόκκινο» (απ’ όπου και το φαρφουρί) ανάγεται (μέσω του αραβικού firfir) στο αρχαίο ελληνικό πορφύρα, που ήταν χρωστική ουσία βαθυκόκκινου χρώματος. Μια εξελληνισμένη μορφή του ονόματος Φιρφιρής λοιπόν θα ήταν το Πορφύριος.
 
Top