Δημιουργία ἀρχείου δεδομένων BzqData διά Βάσιν Δεδομένων Β.Μ. (Byz.Music Database)

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Ἐν συνεχεία τῆς παλαιᾶς συζητήσεως
Πρωτόκολλο διατύπωσης και εμφάνισης ψηφιακού ψαλτικού υλικού
https://analogion.com/forum/index.p...και-εμφάνισης-ψηφιακού-ψαλτικού-υλικού.14452/


Δημιουργία ἀρχείου δεδομένων BzqData ἀπό τό πρόγραμμα BZQ.
Λεπτομερεῖς πληροφορίαι εἰς:
https://bzquality.wordpress.com/bzqdata/
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#2
Μικρό video: Παράδειγμα ἀναζητήσεως μουσικῆς φράσεως ἀπό γραμμάς Ιακώβου Πρωτοψάλτου.
Δύο εὑρέσεις.
Παραλλαγή μέ χορωδία καί βιολί.
Εὒρεσις τῆς βυζαντινῆς σημειογραφίας.
Ἀποθήκευσις ἀναζητήσεως.

 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#3
Ἒχει ἀναρτηθῆ ἡ τελευταία ἒκδοσις 21.10... τοῦ προγράμματος BZQ
μέ δυνατότητας ἀναζητήσεως μουσικῶν γραμμῶν (BzqData):

1) Περιλαμβάνει τό πρῶτον (δοκιμαστικόν) ἀρχεῖον BzqData.txt
τό ὁποῖον περιέχει (ὡς παράδειγμα) "Δεδομένα" ἀπό ἓνα δοξαστικόν τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου.

2) Ἀπό τό ἀρχεῖον BzqData.txt ὁ ἐνδιαφερόμενος δύναται νά κάμῃ ἀναζήτησιν
μουσικῶν φράσεων, μέ διάφορα κριτήρια της ἐπιλογῆς του, π.χ.
τονισμόν, ἦχον, συνθέτην, κατάληξιν, στίξιν,μῆκος.

3) Τό BZQ περιλαμβάνει ἓναν ἁπλοῦν τρόπον ἀναζητήσεως καί ἀπό τά εὑρεθέντα
ἀποτελέσματα δύναται ἀμέσως νά παραχθῆ ἡ παραλλαγή μέ μίαν ἐπιλεγμένην ἀνθρωπίνην
φωνήν ἢ χορωδίαν ἢ ὂργανον.

4) Ἡ δομή τοῦ ἀρχείου BzqData.txt εἶναι "ἀνοικτή" (Open) οὒτως ὣστε οἱ ἐνδιαφερόμενοι
δύνανται νά ἀναπτύξουν ἰδιαίτερον λογισμικόν ἀναζητήσεως καί ἀναπαραγωγῆς.

5) Τό πρῶτον ἀρχεῖον BzqData θά γίνῃ ἐν συνεχείᾳ βαθμιαίως πληρέστερον, εἲτε ἀπό περισσότερα
τροπάρια τά ὁποῖα θά προσθέσῃ ὁ ὑπογράφων, εἲτε (ἐλπίζω) ἀπό ἂλλα τροπάρια
(γραμμένα εἰς τό BZQ, τύπου .bzq) τά ὁποῖα θά μοῦ στείλουν οἱ χρῆσται.

6) Εἰς μερικούς ὑπολογιστάς τό πρόγραμμα BZQ.exe δέν ἀνοίγει καί παρουσιάζεται μήνυμα λάθους.
Πατῆστε info κτλ (πληροφορίες). Ἐκεῖ άναφέρεται ὃτι τό πρόγραμμα εἶναι ἀγνώστου
προελεύυσεως κτλ. Πατῆστε "Run Anyway" καί θά ἀνοίξῃ.

7) Τό πρόγραμμα εἶναι ἀκόμη εἰς δοκιμαστικήν ἒκδοσιν Βῆτα (Beta).
Ἡ χρῆσις του ἐπιδεικνύεται εἰς τήν προηγουμένην ἀνάρτησιν ἀνωτέρω.

8) Κατέβασμα ἀπό https://bzquality.wordpress.com/download-bzq/

Εὐχαριστίαι.
Ὀφείλονται εὐχαριστίαι πρός τούς κάτωθι διά τά ἐποικοδομητικά των σχόλια καί παρατηρήσεις:
- Τόν Πρωτοψάλτην καί Ἱατρόν (Γαλλία) κ. Γεώργιον Μιχαλάκην
- Τόν Πρωτοψάλτην καί Καθηγητήν κ. Νικόλαον Ταπραντζῆν
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#4
Ἀνηρτήθη ἡ νέα ἒκδοσις 21.11 τοῦ BZQ μέ βελτιώσεις εἰς τήν ἀναζήτησιν μουσικῶν φράσεων. Εἰς τό ἀρχεῖον τῆς βάσεως ἒχει προστεθῆ τό Τρισάγιον πλ.δ' τοῦ Μήτρου.
https://bzquality.wordpress.com/download-bzq/
 
Top