Γρηγοριάδης Νικόλαος του Σοφοκλέους (Αθήνα 1926 - +2003)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ὅπως ἀνέφερα ἐδῶ ἀνεβάζω ἐγγραφές τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοψάλτου Νικολάου Σοφ. Γρηγοριάδη, πού ἔγιναν τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1995 καί ἀφοροῦν στά ἑωθινά ἐξαποστειλάρια μετά τῶν θεοτοκίων καί τά ἑωθινά δοξαστικά. Ὁ κατάλογος δέν εἶναι πλήρης, ἀλλά περιέχονται τά περισσότερα.


Σημείωσις: Στό παρακάτω ἀρχεῖο: «ΕΩΘΙΝΟΝ Α'. Ἦχος α'. Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς.», περιέχονται ἐπίσης τό
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Β'. Τὸν λίθον θεωρήσασαι., τό
Β΄ Θεοτοκίον. Ἄγγελος μὲν ἐκόμισε., τό
ΕΩΘΙΝΟΝ Β'. Ἦχος β'. Μετὰ μύρων προσελθούσαις., καί τό
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Γ'. Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται.ΥΓ. Θά ἀκολουθήσουν τά ὑπόλοιπα.


 

Attachments

 • ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Α' Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 1' 55''.mp3
  2.5 MB · Views: 84
 • Α΄Θεοτοκίον. Τοῖς Μαθηταῖς συνέχαιρες. 1' 44''.mp3
  2.3 MB · Views: 44
 • ΕΩΘΙΝΟΝ Α'. Ἦχος α'. Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς.15' 02''.mp3
  19.6 MB · Views: 93
 • Γ΄Θεοτοκίον. Ὁ ἀνατείλας Ἥλιος. 01' 45''.mp3
  2.3 MB · Views: 35
 • ΕΩΘΙΝΟΝ Γ'. Ἦχος γ'. Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας. 06'34''.mp3
  8.5 MB · Views: 63
 • ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Δ'. Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες. 01'49''.mp3
  2.4 MB · Views: 52
 • Δ΄Θεοτοκίον. Τὸ χαίρετε φθεγξάμενος. 01'44''.mp3
  2.3 MB · Views: 43
 • ΕΩΘΙΝΟΝ Δ'. Ἦχος δ'. Ὄρθρος ἦν βαθύς. 05'32''.mp3
  7.2 MB · Views: 55
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συνεχίζουμε...


Σημείωσις: Στό παρακάτω ἀρχεῖο: «ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ'. Ἦχος βαρὺς. Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ.», περιέχονται ἐπίσης τό
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Η'. Δύο Ἀγγέλους βλέψασα., καί τό
Η΄ Θεοτοκίον. Τριάδος Κόρη τέτοκας.ΥΓ. Τελικά φαίνεται ὅτι εἶναι εἶναι πλήρης ὁ κατάλογος τῶν ἑωθινῶν· ἁπλῶς σέ κάποια tracks περιέχονται περισσότερα τοῦ ἐνός θέματα. Συνεχίζω μέ τά ὑπόλοιπα.


 

Attachments

 • ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Ε'. Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός. 01'53''.mp3
  2.5 MB · Views: 41
 • Ε΄ Θεοτοκίον. Ὑμνῶ σου τὸ ἀμέτρητον. 01'48''.mp3
  2.4 MB · Views: 38
 • ΕΩΘΙΝΟΝ Ε'. Ἦχος πλ. α'. Ὢ τῶν σοφῶν σου κριμάτων. 06'28''.mp3
  8.2 MB · Views: 46
 • ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ ΣΤ'. Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος. 01'42''.mp3
  2.2 MB · Views: 29
 • ΣΤ΄Θεοτοκίον. Ὁ Ποιητὴς τῆς κτίσεως. 01'47''.mp3
  2.4 MB · Views: 26
 • ΕΩΘΙΝΟΝ ΣΤ'. Ἦχος πλ. β'. Ἡ ὄντως εἰρήνη. 05'31''.mp3
  7.1 MB · Views: 33
 • ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Ζ'. Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον. 01'44''.mp3
  2.2 MB · Views: 30
 • Ζ' Θεοτοκίον. Μεγάλα καὶ παράδοξα. 01'43''.mp3
  2.2 MB · Views: 30
 • ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ'. Ἦχος βαρὺς. Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ. 07'12''.mp3
  9.5 MB · Views: 37
 • ΕΩΘΙΝΟΝ Η'. Ἦχος πλ. δ'. Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα. 05'02''.mp3
  6.6 MB · Views: 32
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συμπληρώνεται ὁ πλήρης κατάλογος ἁπάντων τῶν ἕνδεκα Ἑωθινῶν Ἐξαποστειλαρίων μετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν καί τῶν ἀντιστοίχων Ἑωθινῶν Δοξαστικῶν ἀπό τόν ἀείμνηστο Πρωτοψάλτη Νικόλαον Γρηγοριάδην.


Σημείωσις: Στό παρακάτω «ΕΩΘΙΝΟΝ Θ'. Ἦχος πλ. α'. Ὡς ἐπ᾿ ἐσχάτων. 07'10''», περιέχεται ἐπίσης (προηγούμενο) τό
Θ' Θεοτοκίον. Τὸν σὸν Υἱὸν ὡς ἔβλεψας.


Σημείωσις: Στό παρακάτω «ΕΩΘΙΝΑ Ι'. 09'17''», περιέχονται τά·
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Ι'. Τιβεριάδος θάλασσα.
Ι΄ Θεοτοκίον. Τὸν ἀναστάντα Κύριον. καί
ΕΩΘΙΝΟΝ Ι'. Ἦχος πλ. β'. Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον.


Σημείωσις: Στό παρακάτω «ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ΙΑ'. 03'29''», περιέχονται τά·
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ ΙΑ'. Μετὰ τὴν θείαν Ἔγερσιν. καί
ΙΑ΄ Θεοτοκίον. Ὦ φοβερὸν μυστήριον.
 

Attachments

 • ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Θ'. Συγκεκλεισμένων Δέσποτα. 01'53''.mp3
  2.5 MB · Views: 36
 • ΕΩΘΙΝΟΝ Θ'. Ἦχος πλ. α'. Ὡς ἐπ᾿ ἐσχάτων. 07'10''.mp3
  9.4 MB · Views: 37
 • ΕΩΘΙΝΑ Ι'. 09'17''.mp3
  12.5 MB · Views: 28
 • ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ΙΑ'. 03'29''.mp3
  4.8 MB · Views: 33
 • ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ'. Ἦχος πλ. δ'. Φανερῶν σεαυτόν. 05'26''.mp3
  7.3 MB · Views: 37
Last edited:
Top