Γεωργιάδου Θεοδοσίου, «Ο Βυζαντινός Μουσικός Πλούτος - Νέα Μέθοδος της καθ’ ημάς εκκλ. βυζ. μουσικής», Αθήναι 1963.

Top