Γενέσιον της Θεοτόκου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἐκτός συμπτώσεως σέ Κυριακή (καί γιά τά ἐνοριακά δεδομένα ἐννοεῖται):
Ὁ εἱρμός τοῦ β΄ κανόνος δέν ψάλλεται. Τά τροπάρια συνολικά σέ κάθε ᾠδή βγαίνουν 10 (4+6), ὅπως εἴχαμε γράψει σέ ἀνάλογη περίπτωση ἐδῶ. Τά αὐτά καί γιά τήν (ἀντί Τιμιωτέρας) θ΄ ᾠδή (ἐννοεῖται). Καταβασία θ΄ ᾠδῆς μόνον «Μυστικός εἶ, Θεοτόκε, παράδεισος...».


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Στὸν ἑσπερινὸ μετὰ τὸ α’ ἀνάγνωσμα λέγεται προκείμενο, ἦχος πλ. β’· Μνηθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Στίχος· Ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου. Μετὰ τὸ β’ ἀνάγνωσμα λέγεται προκείμενο, ἦχος δ’· Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ. Στίχος· Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις· ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα ᾿Ιακώβ. (J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 1 σ. 18, χφ. Paris. gr. 106A κανονάριο ιγ’ αἰ. φφ. 192v-193r), ὁμοίως καὶ στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (χφ. Vindob. Theol. gr. 33 μηναῖα β’ ἥμισυ ιγ’ αἰ. φ. 163v).
 
Top