Βιβλιοκρισία υπό Εμμανουήλ Βαμβουδάκη

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Βιβλιοκρισία του:
Carsten Hoeg-H.J. W. Tillyard - Egon Wellesz, Ακαδημαϊκών, Monumenta Musicae Byzantinae. I Sticherarium, Copenhague, 1935

υπό Εμμανουήλ Βαμβουδάκη

(στην Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1935, Έτος ΙΑ', 474-478).
 
Top