"Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου, εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη..."

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Από την ίδια χορωδία, "Τρίκκης Μελωδοί", ακούμε σε ήχο πλ. του δ', ιδιόμελο της Α' ώρας των Χριστουγέννων: "Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου..."
Ποίημα Σωφρονίου, Πατριάρχου Ἱεροσολύμων.


Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω, ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς τὸ καθ’ ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν.
 
Last edited by a moderator:
Top