"Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας..."

#1
Σε ήχο πλ. του β', από τον αξιόλογο Βυζαντινό χορό "Τρόπος", ακούμε το Δοξαστικό των Αίνων της εορτής της Πεντηκοστής. Το μέλος είναι ποίημα του Γ. Ραιδεστηνού.

https://www.youtube.com/watch?v=iares5Q5HmE

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,
τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός,
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,
καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 
Top